Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Mål och insatsområden 2024-2025

Övervikt och obesitas

Obesitas är en kraftigt underdiagnostiserad sjukdom som ökar risken för allvarliga följdsjukdomar, till exempel typ 2 diabetes, leverpåverkan, hjärt- och kärlsjukdomar, depression och cancer. Innan barn får obesitas har de övervikt, därför är insatsområdet inriktat på både övervikt och obesitas. Barn med obesitas har sämre livskvalitet och högre risk för avbruten skolgång. Många barn med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har obesitas vilket medför särskilda utmaningar. Förekomsten av såväl övervikt som obesitas är ojämlikt fördelad i befolkningen och är högre i sämre
bemedlade grupper. Det finns nationella vårdprogram inom Obesitas hos barn och ungdomar och Ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen har också tagit fram de nationella riktlinjerna Vård vid obesitas och Ohälsosamma levnadsvanor. RPO barns och ungdomars hälsa driver arbetet med att minska de regionala gapen så att vård ska kunna erbjudas i enlighet med dessa vårdprogram och riktlinjer.

Långvarig smärta

Långvarig smärta är vanligt bland barn. Hos cirka en procent av barn i Sverige är smärtproblematiken av sådan dignitet att vardagen påverkas, såsom skola, fritidsaktiviteter och familjeliv. Vanligast är huvudvärk, buksmärta och ont i kroppen. I många fall identifieras ingen orsak till smärtan. Ofta bedrivs omfattande utredningar, och ibland även behandlingar, utan att barnets situation förbättras. Läkemedelsbehandling vid långvarig smärta har ofta liten effekt. RPO barns och ungdomars hälsa driver arbetet med att minska de regionala gapen så att vård ska kunna erbjudas i enlighet med det nationella vårdprogrammet Långvarig smärta hos barn.

Migrän

I Region Stockholm vårdades cirka 6 000 barn för migrän under 2019–2022. Migrän hos barn ger andra och mer otydliga symptom än hos vuxna. Obehandlad migrän medför försämrad livskvalitet med exempelvis återkommande svår huvudvärk och skolfrånvaro. Migrän hos barn är underdiagnostiserat och socioekonomiskt ojämlikt fördelad med högre diagnostiseringsgrad hos bättre bemedlade grupper. RPO barns och ungdomars hälsa driver arbetet med att minska de regionala gapen så att vård ska kunna erbjudas i enlighet med i vårdriktlinjen Migrän.

Kognition

Tack vare förbättrade behandlingsmetoder överlever allt fler barn med svåra sjukdomstillstånd. Barn har en ökad förekomst av kognitiva svårigheter till exempel adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Gruppen är heterogen och RPO kommer arbeta för att alla svårt sjuka barn ska erbjudas en kognitiv bedömning. I ett första steg med fokus på levertransplanterade barn där nästan hälften har behov av anpassad skolgång. I gruppen barn med kognitiva svårigheter efter svår somatisk sjukdom har RPO valt att börja med levertransplanterade barn då Region Stockholm har uppdrag för denna nationella högspecialiserade vård. RPO kommer att bevaka slutsatser från den nationella arbetsgruppen ”Uppföljning och insatser efter svår sjukdom hos barn och ungdomar” som NPO barns och ungdomars hälsa startar hösten 2024.

Analysområden

Analys pågår inom följande områden:

  • Levnadsvanor: nikotinanvändning hos barn och gravida.
  • Nutrition: riskanalyser habilitering.
  • Barnmisshandel och omsorgssvikt.
  • Självskadebeteende: tablettintoxikation.

RPO barns och ungdomars hälsa genomför en gap-analys inom området palliativ vård utifrån det nationella vårdförloppet palliativ vård. Vidare har samverkan inletts med RPO psykisk hälsa kring insatsområdena adhd, autism och kognition samt insatsområdet ätstörningar.

Prioriterat sakkunnigarbete

RPO barns och ungdomars hälsa bevakar den nationella utvecklingen av kunskapsstöd. RPO samordnar och kvalitetsgranskar också regionala PM samt granskar läkemedelsdoser för barn inom hela vårdkedjan inklusive primärvård, i journalsystem och i sprutpumpar. Under året kommer kunskapsstöd för primärvård på Viss.nu och för övrig vård på kunskapsstödförvårdgivare.se att uppdateras inom RPO:s insatsområden. Fokus i arbetet kring omvårdnad är att identifiera barn med risk för undernäring inom slutenvården genom screening.

RPO uppmärksammar vården på att läkemedel som hostmedicin, till exempel Cocillana-etyfin och Mollipect, inte ska förskrivas till barn yngre än sex år.

Kontakt

  • Uppdaterad: 29 maj 2024

  • Faktagranskad: 29 maj 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen