Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Arvoden

Gäller från 1 april 2022.

Anvisningar för fysioterapeuter som arbetar enligt lagen om ersättning för fysioterapi.

Patientavgifter

Affisch med patientavgifter för beställning och nerladdning.

Vårdgivare i Region Stockholm kan beställa högkostnadskort (remsa), frikort och plastfickor för sjukvård vid manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Diagnoskoder

Sök diagnoskoder ICD-10 för sjukdomar och relaterade hälsoproblem på Socialstyrelsens webbplats.

Utländska patienter och utlandssvenskar

Utomlänspatienter

Regioner kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Det innebär att utomlänspatienter kan komma att kräva annan hantering än patienter skrivna i Region Stockholm.

Information för läkare verksam enligt LOL och fysioterapeut verksam enligt LOF.

Heltidskravet

Arvodeskategorier

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har efter fördjupad uppföljning av  arvodeskategori B uppdaterat förtydligande av vad som gäller för att uppfylla arvodeskategori B för fysioterapeuter verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

 • Kraven som ställs för arvodeskategori B kan innebära att du som vårdgivare bör se över dina förutsättningar för att inneha rätt till arvodeskategori B.
 • Förvaltningen praktiserar detta förtydligande vid nyansökningar och på beviljade mottagningar från februari 2020.
 • Om förvaltningen vid en uppföljning kan konstatera att verksamheten inte uppfyller kraven kan detta innebära att förvaltningen bedömer verksamheten som arvodeskategori A och gör en justering av detta i ARV-systemet.

Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.

Mall för sammanställning/intyg avseende assisterande personal på mottagning där fysioterapeuter med arvodeskategori B önskar åberopa samma assistent.

Behörighet för särskilt arvode enligt förordning om fysioterapi

Särskilt arvode lämnas till behöriga vårdgivare för vissa särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

För att ansöka om behörighet för särskilt arvode se menyvalet "Ansökningar" i ARV-portalen 2.

Ansökan ska innehålla:

 • legitimationsbevis
 • meritförteckning (sammanställning av teoretisk och klinisk kompetens)
 • vidimerat och aktuellt LADOK-utdrag eller annan liknande studiedokumentation
 • vidimerade kopior av betyg och intyg.

Ansökan som ej är komplett kommer inte att handläggas.

Efterhandsgranskning i ARV-portalen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar aktivt med uppföljning av verksamheter som finansieras av Region Stockholm, däribland verksamheter som bedrivs av privatpraktiserande läkare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och privatpraktiserande fysioterapeuter enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Se närmare i 19 och 26 §§ LOL respektive 19 och 25 §§ LOF.
Efterhandsgranskning som sker inom ARV-systemet är ett sätt att arbeta med uppföljning av den ersättning som läkare verksamma enligt LOL och fysioterapeuter verksamma enligt LOF har begärt.

Det finns en e-kurs på Lärtorget som innefattar en beskrivning på hur efterhandsgranskningsprocessen i ARV-portalen genomförs när vårdgivare fått uppföljning på ersättning som tidigare begärts. 

Fördjupad uppföljning

En fördjupad uppföljning på elva fysioterapeuter som har särskilt arvode för specifika insatser till patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet har under 2016 genomförts av enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Läs mer i rapporten.

Rapport om fördjupad uppföljning av 209 fysioterapeuter avseende uppfyllande av kriterier för rätt att debitera enligt arvodeskategori B.
Uppföljningen genomfördes i januari 2020 på enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Läs mer

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

 • Uppdaterad: 15 september 2023

 • Faktagranskad: 13 juli 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Charlotte Björnmalm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen