Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

1177 Vårdguiden och e-tjänster

Samlad information om 1177 Vårdguiden och e-tjänster på 1177.se.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du ha kontakt med dina patienter över internet på ett säkert och tidseffektivt sätt. Om e-tjänsterna samt support.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Alltid öppet

För säkra digitala vårdkontakter finns Alltid öppet som kan användas av patienter och vårdpersonal inom den egenägda vården i Region Stockholm.

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

 • Ekonomi och uppföljning
ASiH-vårdgivare

Remittenter till avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, hänvisas numera till Belport där ASiH-vårdgivare samt aktuell platstillgång visas utifrån de geografiska områdena i länet.

Avstämningsfunktionen

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Region Stockholms övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

 • Ekonomi och uppföljning
Basutbud 1177 Vårdguidens e-tjänster

I basutbudet ingår ett antal e-tjänster som gör att invånare och vårdgivare kan kommunicera med varandra via 1177.se. Både obligatoriska och självvalda.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Beställa förskrivna förbrukningsprodukter

E-tjänst där patienten kan se vilka förbrukningsprodukter som är förskrivna och beställa dem till vald adress.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Beställningsportalen

Ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Information om behörighet, inloggning och support.

 • Beslutsstöd
Bild- och funktionstjänst (BFT) i Region Stockholm

Bild- och funktionstjänsten gör det möjligt att digitalt, snabbt och enkelt, dela bild- och textinformation mellan vårdgivare inom Region Stockholm.

Centrala väntetidsregistret, CVR

IT-stöd för att mäta tillgängligheten i vården. I databasen registreras väntetider och väntande patienter. Tekniska beskrivningar samt information om CVR-koder.

 • Ekonomi och uppföljning
Checktjänsten

Tester i digitala frågeformulär där invånare med oro för specifika symptom svarar på frågor som utifrån evidensbaserad forskning leder till riskbedömning om att ha en viss sjukdom.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
DRG-grupperare

Applikation som är öppen för samtliga som har vårdavtal med Region Stockholm. Den riktar sig till professionella kodare och DRG-controllers.

E-frikort webbapplikation

I webbapplikationen kan vårdgivare logga in och göra elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Region Stockholm.

 • Ekonomi och uppföljning
Egen provhantering

En nationell e-tjänst som ger användaren möjlighet att själv bestämma över sina provtagningar; när och var provtagningen ska ske och sedan få laboratoriesvaret i sin inkorg på 1177.se.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Elektroniska katalogen, EK

Elektroniska katalogen, EK innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

 • Infrastruktur
E-recept

En tjänst som gör att vårdgivaren kan skicka recept elektroniskt till apoteket från sitt journalsystem. Elektronisk makulering är också möjligt att göra.

 • Beslutsstöd
E-remiss

Elektronisk remiss är en tjänst som gör att vårdgivare som använder olika vårdsystem kan utbyta elektroniska remisser och svar mellan varandra.

 • Beslutsstöd
ETjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Faktureringsunderlag läkemedel, FUL

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården med ett eget betalningsansvar för läkemedel. Finns tillgänglig via e-tjänsten Faktureringsunderlag medicinsk service, FUMS.

 • Ekonomi och uppföljning
Faktureringsunderlag medicinsk diagnostik, FUMS

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården för kontroll av kostnader för medicinsk diagnostik. FUMS är även ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL.

 • Ekonomi och uppföljning
Formulärtjänsten

Formulärtjänsten på 1177.se gör att vården kan inhämta information från invånare via digitala formulär skapade av vårdgivaren, t.ex. hälsodeklaration inför/efter vårdbesök.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Fråga en sjuksköterska 1177

E-tjänst på 1177 för invånarna i Region Stockholm. Istället för att ringa till 1177 kan invånaren skriva och ställa en fråga och få svar inom en timme.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Fråga om beroende

Fråga om beroende är en e-tjänst på 1177.se där invånarna i Region Stockholm kan ställa frågor och få rådgivning om beroenden som alkohol, narkotika, spel och läkemedel.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Fråga psykiatrin

I e-tjänsten Fråga psykiatrin kan alla invånare i Region Stockholm ställa frågor om psykisk ohälsa och få information om vart man kan vända sig för att få hjälp.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Frågor och svar om självhjälpsprogrammet

Information om självhjälpsprogrammet

Frågor och svar om stöd och behandling

information om tjänsten stöd och behandling.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Gemensamt vårdregister, GVR

System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för ersättning och uppföljning.

 • Ekonomi och uppföljning
HEJ

E-tjänst som används för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Region Stockholms övriga e-tjänster. Behörighet, inloggning samt användarstöd.

 • Ekonomi och uppföljning
Hitta och jämför vård

Hitta och jämför vård visar och gör en vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud, vårdkvalitet, information om vilken vård som bedrivs samt info som vårdenheten vill delge.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
HändelseVis

I webbtjänsten rapporterar medarbetare vård- arbetsmiljö- labb- och miljöavvikelser. Vården kan analysera och följa upp avvikelser. Här hanteras också patienters klagomål

 • Ekonomi och uppföljning
Hänvisningsstödet

Symtombaserat beslutsstöd för att hänvisa patienter vid första vårdkontakt. Utbildningsmaterial och kontaktuppgifter.

 • Beslutsstöd
Högkostnadsskydd läkemedel - e-tjänsten

Högkostnadsskydd för läkemedel är en e-tjänst som gör att invånaren kan ha koll på sina avgifter för receptbelagda läkemedel samt se information om frikort.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Högkostnadsskydd öppenvård Stockholm Gotland

Högkostnadsskydd för öppenvård i Stockholms län och Gotland möjliggör för patienten att ha koll på sina betalda avgifter i öppenvården samt se information om frikort.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

 • Ekonomi och uppföljning
Integrationsförvaltningen - anslutningstjänsten

Informationsförmedling mellan olika system vilka inte har någon direkt naturlig elektronisk koppling till varandra annat än att de behöver utbyta information.

Integrationsförvaltningen - meddelandetjänsten

En punkt-till- punkt- alternativt punkt-till-många-leverans av elektroniska meddelanden som sker direkt på ett överenskommet sätt.

Integrationsförvaltningen - notifieringstjänsten

Bevakning av en möjlig händelse eller förändring samt notifiering om förändringen.

Integrationsförvaltningen - prenumerationstjänsten

Erbjuder information när den publiceras eller delges en existerande brukare eller system.

Intygstjänsten

Olika intyg kan överföras digitalt via Intygstjänsten. Förskrivare når tjänsten via journalsystem, invånarna via 1177.se. Arbetet har kommit olika långt i olika regioner.

 • Beslutsstöd
Janusinfo

Webbplats med icke-kommersiell läkemedelsinformation och informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitté.

Janusmed

Region Stockholms kunskaps- och beslutsstöd för säkrare läkemedelsanvändning.

 • Beslutsstöd
Janusmed amning

Ett kunskapsstöd som ger generella rekommendationer för när ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern genomgår läkemedelsbehandling.

 • Beslutsstöd
Janusmed biverkning

Söktjänst för biverkningssymtom, källa Fass.

 • Beslutsstöd
Janusmed fosterpåverkan

Ett kunskapsstöd för bedömningar av läkemedels eventuella fosterpåverkan vid graviditet.

 • Beslutsstöd
Janusmed integrerad

Ett beslutsstöd i journalsystemet som signalerar varningar om patientens ordinerade läkemedel, baserat på ålder och kön.

 • Beslutsstöd
Janusmed interaktioner

Ger information om interaktioner mellan läkemedel. Du får också förslag på hur interaktioner som finns kan hanteras för att undvika oönskade effekter.

 • Beslutsstöd
Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus är ett beslutsstöd som ger förskrivare strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling.

 • Beslutsstöd
Janusmed njurfunktion

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år.

 • Beslutsstöd
Janusmed riskprofil

Kontrollerar om risk finns för vissa biverkningar pga förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel. Kompletterar kunskapsstödet Janusmed interaktioner.

 • Beslutsstöd
Janusmed äldre

Kunskapsstöd för patienter som är 75 år eller äldre. Visar varningar för läkemedel som bör undvikas för äldre patienter, om inte särskilda skäl föreligger.

 • Beslutsstöd
Journal via nätet, e-tjänsten Journalen

E-tjänsten Journalen ger patienter möjlighet att ta del av information ur sin journal via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Klamydiahemtest

E-tjänst på 1177.se som ingår i e-tjänsten Egen provhantering. Testet visar om patienten har klamydia.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Kloka listan - kostnadseffektiva läkemedel

Region Stockholms läkemedelskommittés evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar i öppen och sluten vård.

 • Ekonomi och uppföljning
Kodserver

Kodserver (CodeServer) är en tjänst som listar koder och klassifikationer som används bland annat vid registrering av vårdkontakter, exempelvis besökstyp, läkemedel och diagnos.

 • Infrastruktur
Kvalitetsregister

Innehåller information om patienters diagnoser, behandlingar och hälsoresultat för att förbättra och utveckla vårdens kvalitet.

Libretto

IT-stöd för vårdgivare som utför regionfinansierad barn- och ungdomstandvård. Här finns information om inloggning och behörighet samt användarstöd och support.

 • Ekonomi och uppföljning
ListOn

E-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare, husläkarmottagning eller BVC- mottagning.

 • Ekonomi och uppföljning
Nationell patientöversikt, NPÖ

NPÖ ger behörig vårdpersonal åtkomst till patientens samlade journalinformation. För att se infon krävs aktiv patientrelation, samtycke, inloggning med e-tjänstekort samt angivet medarbetaruppdrag.

 • Beslutsstöd
Obstetrix

Journalsystem som används av barnmorskemottagningar och förlossningsenheter. Användarstöd och information om lokal användarsupport.

 • Ekonomi och uppföljning
Pascal

En webbaserad tjänst för förskrivning av dosförpackade läkemedel. Här ges information om inloggning, riktlinjer, användning och support.

 • Beslutsstöd
Personuppgiftsregistret, PU

Register över boende i Stockholms län och Gotland som kan integreras med journalsystemet eller nås genom en webbtjänst.

 • Infrastruktur
Proceedo - läkemedelsbeställningssystem

Inloggning och instruktioner. Här beställer du läkemedel på rekvisition, förutom cytostatika och individuellt anpassade TPN.

 • Beslutsstöd
Psykiatristöd

Innehållet på Psykiatristöd återfinns numera på webbplatsen Kunskapsstöd för vårdgivare.

 • Beslutsstöd
Rapp

E-tjänst som används av barnmorskemottagningar och privata mindre vårdgivare, som inte är anslutna till ett journalsystem, för att registrera och rapportera vårdkontakter till GVR.

 • Ekonomi och uppföljning
Regional Tjänsteplattform, RTP

Teknisk plattform som säkrar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Beställning, installation, anslutning och support.

 • Infrastruktur
Regionalt nät - SLLnet och SAM

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

 • Infrastruktur
Regler och riktlinjer kring digitalisering i hälso- och sjukvård

Här hittar du mer information om regler och riktlinjer kring digitalisering, t.ex. om informations- och patientsäkerhet.

RES - fakturerings- och reskontrasystem

Fakturerings- och reskontrasystem för patient- och vårdavgifter till andra betalningsansvariga.

 • Ekonomi och uppföljning
Sil

Om Svenska informationstjänster för läkemedel som kvalitetssäkrar aktuell läkemedelsinformation från flera olika källor.

 • Infrastruktur
Sjukresesystemet

System där vårdgivare kan registrera tillstånd för sjukresor för personer som uppfyller villkoren att åka till, från eller mellan vård och behandling.

 • Ekonomi och uppföljning
Självhjälpsprogram för oro i samband med coronaviruset och covid-19

Ett självhjälpsprogram för invånare som behöver hjälp att hantera sin oro kring covid-19/corona. Det är baserat på KBT och tillgängligt för alla i Stockholms län från 18 års ålder.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
SLL IdP, en identitetsintygsutfärdare

SLL IdP identitetsintygsutfärdare används för stark autentisering för att kontrollera och fastställa användares identitet vid inloggning i Region Stockholms system.

 • Infrastruktur
SmiNet

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

 • Ekonomi och uppföljning
Stöd och behandling, SOB

Stöd och behandling (SOB) är en tjänst för vårdgivare som vill erbjuda digitala stöd-, och behandlingsprogram till patienter och andra invånare.

 • E-tjänster 1177 Vårdguiden
Symfoni

Används vid vuxentandvård som finansieras av Region Stockholm. Med systemet kan vårdgivare skicka tandvårdsbedömningar och följa upp de patienter som ska munhälsobedömas.

 • Ekonomi och uppföljning
Thord, Tekniska hjälpmedel ordersystem

Ett beställningssystem som hanterar hjälpmedel för ortopedteknik, syn (glasögonbidrag och afaki) och kosmetiska proteser.

 • Infrastruktur
Tolkportalen - logga in i e-tjänsten

Region Stockholms e-tjänst för bokning och administration av tolktjänster, avvikelserapportering samt uppföljning av landstingets tolkanvändning.

 • Beslutsstöd
Umo.se - ungdomsmottagning på nätet

Umo.se är en ungdomsmottagning på nätet, ett komplement till fysiska mottagningar. Här visas information om de ungdomsmottagningar som har avtal med Region Stockholm.

Uppföljningsportalen, GUPS (Inkl LUD)

Webbplats för uppföljning och analys inom Region Stockholm, inklusive Norrtälje.

 • Ekonomi och uppföljning
Utbudstjänst Region Stockholm

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

 • Ekonomi och uppföljning
Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

 • Ekonomi och uppföljning
Webbtidbokning

Om webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

WebCare

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

 • Ekonomi och uppföljning
Viss

Webbplats med samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Region Stockholm.

 • Beslutsstöd
Vårdfaktura

E-tjänst som kan användas av vårdgivare för att fakturera Region Stockholm för utförd vård, personlistning och medicinsk service.

 • Ekonomi och uppföljning
Vårdutbud i Region Stockholm

Vårdutbudet listar vårdgivare som har avtal med, eller finansieras av Region Stockholm. Uppgifterna baseras på innehållet i vårdavtalen.

 • Infrastruktur