Brödsmule-navigation

Sökträffar

 • Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du ha kontakt med dina patienter över internet på ett säkert och tidseffektivt sätt. Om e-tjänsterna samt support.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

  • Ekonomi och uppföljning
 • E-tjänst för remittenter till avancerad sjukvård i hemmet, ASiH. Remittenten ser ASiH-vårdgivare i de geografiska områdena i länet samt aktuell platstillgång.

 • E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Region Stockholms övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

  • Ekonomi och uppföljning
 • I basutbudet ingår ett antal e-tjänster som gör att invånare och vårdgivare kan kommunicera med varandra via 1177.se. Både obligatoriska och självvalda.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • Ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Information om behörighet, inloggning och support.

  • Beslutsstöd
 • IT-stöd för att mäta tillgängligheten i vården. I databasen registreras väntetider och väntande patienter. Tekniska beskrivningar samt information om CVR-koder.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Tester i digitala frågeformulär där invånare med oro för specifika symptom svarar på frågor som utifrån evidensbaserad forskning leder till riskbedömning om att ha en viss sjukdom.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • Applikation som är öppen för samtliga som har vårdavtal med Region Stockholm. Den riktar sig till professionella kodare och DRG-controllers.

 • I webbapplikationen kan vårdgivare logga in och göra elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Region Stockholm.

  • Ekonomi och uppföljning
 • En nationell e-tjänst som ger användaren möjlighet att själv bestämma över sina provtagningar; när och var provtagningen ska ske och sedan få laboratoriesvaret i sin inkorg på 1177.se.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • Elektroniska katalogen, EK innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

  • Infrastruktur
 • Ett standardiserat frågeformulär som används för att mäta hälsorelaterad livskvalitet.

  • Ekonomi och uppföljning
 • En tjänst som gör att vårdgivaren kan skicka recept elektroniskt till apoteket från sitt journalsystem. Elektronisk makulering är också möjligt att göra.

  • Beslutsstöd
 • E-remiss innebär att vårdgivare kan skicka och ta emot allmänremisser. I dagsläget kan e-remisser bara skickas mellan vårdgivare inom samma journalsystem.

  • Beslutsstöd
 • Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

 • E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården med ett eget betalningsansvar för läkemedel. Finns tillgänglig via e-tjänsten Faktureringsunderlag medicinsk service, FUMS.

  • Ekonomi och uppföljning
 • E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården för kontroll av kostnader för medicinsk service. FUMS är även ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Formulärtjänsten på 1177.se gör att vården kan inhämta information från invånare via digitala formulär skapade av vårdgivaren, t.ex. hälsodeklaration inför/efter vårdbesök.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • E-tjänst på 1177 för invånarna i Region Stockholm. Istället för att ringa till 1177 kan invånaren skriva och ställa en fråga och få svar inom en timme.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • Fråga om beroende är en e-tjänst på 1177.se där invånarna i Region Stockholm kan ställa frågor och få rådgivning om beroenden som alkohol, narkotika, spel och läkemedel.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • I e-tjänsten Fråga psykiatrin kan alla invånare i Region Stockholm ställa frågor om psykisk ohälsa och få information om vart man kan vända sig för att få hjälp.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för ersättning och uppföljning.

  • Ekonomi och uppföljning
 • E-tjänst som används för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Region Stockholms övriga e-tjänster. Behörighet, inloggning samt användarstöd.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Hitta och jämför vård visar och gör en vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud, vårdkvalitet, information om vilken vård som bedrivs samt info som vårdenheten vill delge.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • I webbtjänsten rapporterar medarbetare vård- arbetsmiljö- labb- och miljöavvikelser. Vården kan analysera och följa upp avvikelser. Här hanteras också patienters klagomål

  • Ekonomi och uppföljning
 • Symtombaserat kunskapsstöd för att hänvisa patienter i regionens vårdutbud vid första vårdkontakt. Ca 2 000 symtom med texter och brådskegrader kopplade mot vårduppdrag.

  • Beslutsstöd
 • Högkostnadsskydd för läkemedel är en e-tjänst som gör att invånaren kan ha koll på sina avgifter för receptbelagda läkemedel samt se information om frikort.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • Högkostnadsskydd för öppenvård i Stockholms län och Gotland möjliggör för patienten att ha koll på sina betalda avgifter i öppenvården samt se information om frikort.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

  • Ekonomi och uppföljning
 • En e-tjänst från Psykiatri Sydväst i Stockholm där invånaren själv kan anmäla sig till internetbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT).

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • Olika intyg kan överföras digitalt via Intygstjänsten. Förskrivare når tjänsten via journalsystem, invånarna via 1177.se Arbetet har kommit olika långt i olika landsting.

  • Beslutsstöd
 • Webbplats med icke-kommersiell läkemedelsinformation och informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitté.

 • Region Stockholms kunskaps- och beslutsstöd för säkrare läkemedelsanvändning.

  • Beslutsstöd
 • Ett kunskapsstöd som ger generella rekommendationer för när ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern genomgår läkemedelsbehandling.

  • Beslutsstöd
 • Ett kunskapsstöd för bedömningar av läkemedels eventuella fosterpåverkan vid graviditet.

  • Beslutsstöd
 • Ett beslutsstöd i journalsystemet som signalerar varningar om patientens ordinerade läkemedel, baserat på ålder och kön.

  • Beslutsstöd
 • Ger information om interaktioner mellan läkemedel. Du får också förslag på hur interaktioner som finns kan hanteras för att undvika oönskade effekter.

  • Beslutsstöd
 • Janusmed kön & genus är ett beslutsstöd som ger förskrivare strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling.

  • Beslutsstöd
 • Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år.

  • Beslutsstöd
 • Kontrollerar om risk finns för vissa biverkningar pga förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel. Kompletterar kunskapsstödet Janusmed interaktioner.

  • Beslutsstöd
 • Kunskapsstöd för patienter som är 75 år eller äldre. Visar varningar för läkemedel som bör undvikas för äldre patienter, om inte särskilda skäl föreligger.

  • Beslutsstöd
 • E-tjänsten Journalen ger patienter möjlighet att ta del av information ur sin journal via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • E-tjänst på 1177.se som ingår i e-tjänsten Egen provhantering. Testet visar om patienten har klamydia.

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • Region Stockholms läkemedelskommittés evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar i öppen och sluten vård.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Sökbar tjänst som listar de koder och klassifikationer som används vid registrering av besök, läkemedel och diagnos.

  • Infrastruktur
 • Innehåller information om patienters diagnoser, behandlingar och hälsoresultat för att förbättra och utveckla vårdens kvalitet.

 • IT-stöd för vårdgivare som utför regionfinansierad barn- och ungdomstandvård. Här finns information om inloggning och behörighet samt användarstöd och support.

  • Ekonomi och uppföljning
 • E-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare, husläkarmottagning eller BVC- mottagning.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Information om alla receptförskrivna läkemedel som patienten hämtat ut på apotek de senaste 15 månaderna. För att ta del av uppgifterna krävs patientens samtycke.

  • Beslutsstöd
 • NPÖ ger behörig vårdpersonal åtkomst till patientens samlade journalinformation. För att se infon krävs aktiv patientrelation, samtycke, inloggning med e-tjänstekort samt angivet medarbetaruppdrag.

  • Beslutsstöd
 • Används för praktisk uppföljning och smittspårningen av resistenta bakterier inom vården.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Journalsystem som används av barnmorskemottagningar och förlossningsenheter. Användarstöd och information om lokal användarsupport.

  • Ekonomi och uppföljning
 • En webbaserad tjänst för förskrivning av dosförpackade läkemedel. Här ges information om inloggning, riktlinjer, användning och support.

  • Beslutsstöd
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningens årliga mätning av hur patienterna upplever vården. Underlaget används för att utveckla och förbättra vården ur ett patientperspektiv.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Register över boende i Stockholms län och Gotland som kan integreras med journalsystemet eller nås genom en webbtjänst.

  • Infrastruktur
 • Webbplats som ger stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län.

  • Beslutsstöd
 • E-tjänsten RAPP används av privata mindre vårdgivare som inte är anslutna till ett journalsystem. RAPP används till att registrera och rapportera vårdkontakter till GVR.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Teknisk plattform som säkrar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Beställning, installation, anslutning och support.

  • Infrastruktur
 • Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

  • Infrastruktur
 • Om Svenska informationstjänster för läkemedel som kvalitetssäkrar aktuell läkemedelsinformation från flera olika källor.

  • Infrastruktur
 • System där vårdgivare kan registrera tillstånd för sjukresor för personer som uppfyller villkoren att åka till, från eller mellan vård och behandling.

  • Ekonomi och uppföljning
 • System för elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Information om hur du gör en elektronisk anmälan, ansöker om lösenord samt kontaktuppgifter vid frågor.

  • Ekonomi och uppföljning
 • E-tjänst och teknisk plattform som ger vårdgivare möjlighet att erbjuda invånare utbildningar, självskattningar, stödprogram, aktivitetsplaner m.m. Nås via 1177.se

  • E-tjänster 1177 Vårdguiden
 • Används vid vuxentandvård som finansieras av Region Stockholm. Med systemet kan vårdgivare skicka tandvårdsbedömningar och följa upp de patienter som ska munhälsobedömas.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Region Stockholms e-tjänst för bokning och administration av tolktjänster, avvikelserapportering samt uppföljning av landstingets tolkanvändning.

  • Beslutsstöd
 • Umo.se är en ungdomsmottagning på nätet, ett komplement till fysiska mottagningar. Här visas information om de ungdomsmottagningar som har avtal med Region Stockholm.

 • Utbudstjänst SLL är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

  • Ekonomi och uppföljning
 • E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Elektronisk uppföljningsblankett som normalt ska besvaras av vårdgivare en gång per år. Syftet är att följa upp verksamheten och se att den drivs enligt gällande avtal.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Om webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

 • E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Webbplats med samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Region Stockholm.

  • Beslutsstöd
 • E-tjänst som kan användas av vårdgivare för att fakturera Region Stockholm för utförd vård, personlistning och medicinsk service.

  • Ekonomi och uppföljning
 • Vårdutbudet listar vårdgivare som har avtal med, eller finansieras av Region Stockholm. Uppgifterna baseras på innehållet i vårdavtalen.

  • Infrastruktur