Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer. Avtalsuppföljningen har dubbla syften; dels att kontrollera att vårdens leverantörer uppfyller sina åtaganden, dels att identifiera förbättringsmöjligheter och utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvård.

Vårdstatistik i Region Stockholm

Inom Region Stockholm finns olika verktyg för att följa upp data från hälso- och sjukvården. HSF administrerar flera rapporter som visar nyckeltal och indikatorer rörande den hälso- och sjukvård som har utförts i regionen. Läs mer på sidan Vårdstatistik i Region Stockholm.

Uppföljningsplan för avtalet

I avtalen finns beskrivningar av den uppföljning som beställaren kan komma att utföra. I avtalsområdets uppföljningsplan redogör beställaren för vilket underlag som är aktuellt att följa upp under olika perioder. Flera metoder används för avtalsuppföljningen, så som kvalitetsdialoger, planerade och oanmälda besök, fördjupade uppföljningar eller analys av inrapporterade data. Ibland samlas även andra underlag in så som patientsäkerhetsberättelser eller kvalitetsledningssystem.

Information om aktuella uppföljningsplaner och mått finns under respektive avtalsområde.

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Fördjupade uppföljningar av vårdavtal

Om avtalsuppföljningen eller om någon annan signal visar på eventuella brister kan en fördjupad uppföljning göras av vårdgivaren. Den omfattar ofta journalgranskning med kontroll av verksamhetens prestationer och ersättningar, utifrån kvalitet och patientsäkerhet.

En fördjupad uppföljning kan även utgå från ekonomi eller granskning av följsamhet till lag, förordningar och föreskrifter. En fördjupad uppföljning kan också genomföras som en screening av flera vårdgivare inom samma vårdområde för att till exempel granska hur ett vårdval fungerar.

Rapportering till Region Stockholm

En förutsättning för beställarens uppföljning är att vårdgivaren rapporterar till beställaren i enlighet med avtalet och alla dess bilagor. Leverantörer som utför vård på uppdrag av Region Stockholm ska rapportera den vård som utförs enligt Region Stockholms regelverk för rapportering av vårdkontakter. Informationen ligger till grund för ersättning, uppföljning, forskning och underlag för politiska beslut regionalt och nationellt. Rapporteringen sker med hjälp av olika koder, där vissa är kopplade specifikt till ersättning och uppföljning. För vårdgivare som får produktionsrelaterad ersättning är koderna samlade i en rapporteringsanvisning för ersättning.

Kontakt

Frågor om avtalsuppföljning kan skickas via e-post till registrator.

Registrator

  • Uppdaterad: 11 juni 2024

  • Faktagranskad: 11 juni 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Katrin Rekkedal, hälso- och sjukvårdsförvaltningen