Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Förskrivna hjälpmedel är lånade hjälpmedel

Ett förskrivet hjälpmedel är ett lånat hjälpmedel och ägs formellt av Region Stockholm eller leverantör som regionen anlitar. Det innebär att hjälpmedlet ska lämnas tillbaka när det inte längre behövs.

Som förskrivare är du ansvarig för att lämna ut dokumenterade låneförbindelse vid förskrivning av individnummermärkta hjälpmedel, som hyreshjälpmedel och hörapparater, till brukaren där brukarens ansvar förtydligas. Du är också ansvarig för att informera brukaren om den ersättningsskyldighet som kan uppkomma om hjälpmedlet blir skadat eller försvinner.

I brukarens journal dokumenterar du sedan att brukaren fått informationen och skrivit under låneförbindelsen. Skulle brukaren av någon anledning inte ha möjlighet att skriva under låneförbindelsen kan detta journalföras. Dokumentet lämnas därefter ut utan underskrift.

Observera att det inte behöver vara brukaren själv som ansvarar för och hanterar hjälpmedlet – det kan även vara en närstående, personlig assistent eller annan som ska använda hjälpmedlet för brukarens skull.

Ansvar för att brukaren kan använda hjälpmedlet

Som förskrivare ansvarar du för att alla förskrivningsprocessens faser blir genomförda – från att identifiera hälsotillstånd, välja och anpassa specifikt hjälpmedel till att följa upp och utvärdera funktion och nytta.

Du som förskrivare ansvarar för att brukaren kan använda och hantera det förskrivna hjälpmedlet. Det innebär både information till brukaren och träning i hur hjälpmedlet fungerar. I ditt ansvar ligger också att, enligt förskrivningsprocessen, dokumentera om brukaren fått och tagit till sig information och träning.

Det går att överlåta ansvaret för träningen till annan behörig person, det är därför viktigt att säkerställa att brukaren vet vem som ansvarar för träningen. Att instruera och träna grupper med omvårdnadspersonal eller personliga assistenter i att använda ett specifikt hjälpmedel ingår inte i förskrivningsprocessen och är därmed inte ditt ansvar som förskrivare. Nödvändigt är dock att se till att det finns tydliga lokala rutiner som tydligt klargör vem i gruppen som har ansvaret för att exempelvis instruktion och träning fungerar som det ska.

Brukaren ansvarar för hanteringen av hjälpmedlet

Brukaren ansvarar själv för hanteringen av det förskrivna hjälpmedlet, och är skyldig att vårda sitt hjälpmedel väl samt följa medföljande instruktioner och anvisningar.

Observera att det inte behöver vara brukaren själv som ansvarar för och hanterar hjälpmedlet – det kan även vara en närstående, personlig assistent eller annan som ska använda hjälpmedlet för brukarens skull.

Brukaren ansvarar också för att utföra funktionskontroll innan han eller hon använder hjälpmedlet. Han eller hon ansvarar även för enklare daglig skötsel av hjälpmedlet, enligt bruksanvisningen som följer med hjälpmedlet vid leverans.

Brukaren ska dessutom förvara sitt hjälpmedel på ett normalt aktsamt sätt och större hjälpmedel, som rullstol eller rollator, ska förvaras låsta. Ett förskrivet hjälpmedel är personligt och avsett endast för brukaren, som inte får låna ut hjälpmedlet till annan person.

Ansvar vid resor inom och utanför landet

Om en brukare ska resa bort kan han eller hon ta med sig sitt hjälpmedel, oavsett om han eller hon reser inom Sverige eller utomlands.

Brukaren betalar själv för transporten av hjälpmedlet och ansvarar för att den sker på ett säkert sätt. Brukaren betalar själv för eventuella reparationer utomlands. Reparationsbehov inom Sverige regleras via riksavtalet.

Vid leverans och uttag av testmaterial för diabetes, inkontinens- och näringsprodukter som utförs av hjälpmedelsverksamheten för Förbrukningshjälpmedel i hemmet kan leverans ske inom hela Sverige.

Ansvar vid återlämning av hjälpmedel

Om brukarens behov upphör, eller om brukaren flyttar från Stockholms län, ska hjälpmedlet återlämnas till förskrivande verksamhet, till exempel vårdcentral, primärvårdsrehabilitering, habilitering eller respektive hjälpmedelsverksamhet. Brukaren ansvarar själv för återlämnandet och för att hjälpmedel som återlämnas är väl rengjorda. Hjälpmedelscentralsverksamheten hjälper dock till med att hämta vissa skrymmande och/eller fast installerade hjälpmedel. För retur av inkontinensartiklar och nutritionsprodukter, kontakta alltid hjälpmedelsverksamheten för Förbrukningshjälpmedel i hemmet.

Kostnadsansvar

En brukare behöver i de flesta fall inte betala något för sitt hjälpmedel, utan han eller hon får låna det gratis. Vissa saker kostar dock. Ibland måste man till exempel betala hyra för hjälpmedlet och om ett hjälpmedel kräver driftskostnader i form av batterier eller förbrukningsdelar, exempelvis delar till en CPAP-andningsmask, så ska brukaren själv betala för det. Det gäller även vissa enkla hjälpmedel som brukaren själv kan köpa i affären, vilket kallas egenansvar.

Inkontinensartiklar, nutritionsprodukter, testmaterial vid diabetes och kompressionsbandage innebär vissa avgifter.

Brukaren kan bli ersättningsskyldig vid skada eller förlust av hjälpmedel. Om ett hjälpmedel skadas eller försvinner görs en bedömning av om brukaren har varit vårdslös. Det gäller även i fall då en annan person än brukaren, exempelvis en vårdnadshavare, skadar ett hjälpmedel.

För en arbetsgivare (kommunen) gäller ersättningsskyldighet om till exempel personal på ett särskilt boende eller en personlig assistent av vårdslöshet skadar ett hjälpmedel då han eller hon utför sina arbetsuppgifter, på samma sätt som en arbetsgivare är ersättningsskyldig då en arbetstagare vållar personskada eller sakskada genom fel eller försummelse i tjänsten.

För barn och ungdomar gäller särskilda regler i fråga om skadeståndsansvar. Begränsat skadeståndsansvar kan även gälla personer med psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer om brukarens ansvar vid bland annat skada eller förlust av hjälpmedel och försäkringsfrågor i:

  • Uppdaterad: 29 juni 2023

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen