Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. En positiv självbild och gott självförtroende bidrar till individens utveckling. Psykisk ohälsa är inte liktydigt med psykisk sjukdom. Med psykisk ohälsa menas en sänkt psykisk funktionsförmåga, till exempel trötthet, nedstämdhet och håglöshet.

Psykisk ohälsa ökar i Stockholms län

Den psykiska ohälsan ökar i hela landet och är högst i Stockholmsområdet, enligt svar på landstingets enkäter och statistik från Folkhälsomyndigheten. Det gäller både barn, ungdomar och vuxna. Störst är ökningen hos unga.

Så många som var tionde stockholmare mellan 13 och 17 år sökte psykiatrisk vård hos BUP under 2014, en fördubbling sedan början av 2000-talet. Bland dem som är i åldern 18-24 sökte cirka åtta procent hjälp i vuxenpsykiatrin samma år. Denna grupp har också ökat sitt vårdsökande för psykisk ohälsa inom primärvården.

Kvinnor – både unga och medelålders - upplever i högre grad än män psykisk ohälsa.

Depression och ångest är vanligast

De vanligaste diagnoserna bland både yngre och äldre som söker hjälp är depression och ångest. I gruppen yngre personer följer sedan neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. För flickor och yngre kvinnor tillkommer ätstörningar. Missbruk är ytterligare en diagnos som gäller både ungdomar och vuxna. Sedan 1980-talet har självmorden stadigt minskat i alla grupper utom bland unga, där har ingen förändring skett.

Orsaker behöver belysas

Ingen enkel förklaring finns till varför så många unga nu söker hjälp hos psykiatrin, enligt Christina Dalman, enhetschef och forskare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES. CES är en landstingsorganisation med ansvar för folkhälsofrågor. Det kan handla om att de i högre grad än tidigare generationer vågar vara öppna med sina besvär och söka hjälp hos psykiatrin.

Det skulle även kunna handla om att unga mår dåligt för att de har svårt att ta klivet in i vuxenlivet på grund av svårigheter att få jobb och bostad – eller att kraven ökat. CES bearbetning av registerdata och nyligen insamlade enkätsvar från patientbesök i öppenvårdspsykiatrin i kombination med en kvalitativ studie kan ge en hel del svar på dessa frågor.

Primärvården kan få utökad kompetens

Det finns all anledning att utveckla första linjens psykiatri i primärvården för att kunna ta emot de många vårdsökande, menar Christina Dalman. Ett viktigt skäl, som hon ser det, är att psykisk ohälsa är vanligt och därmed att betrakta som en folksjukdom. Folksjukdomar ska tas omhand inom primärvården och detta borde därför också gälla psykisk ohälsa. Förutom att förbättra tillgängligheten till vård för patienterna skulle stigmatieringen troligen minska om psykisk ohälsa jämställdes med kroppsliga sjukdomar.

YAM – ett skolprojekt

YAM, Youth Aware of Mental Health (Ungdomar medvetna om psykisk hälsa) är ett program för skolelever som framjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskap om psykiskt hälsa. Programmet genomförs på ett antal skolor runt om i Stockholms län.

Informationsmaterial

Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Uppdragsbeskrivning, godkända vårdgivare, kontakt.

Läs mer

  • Uppdaterad: 9 januari 2020

  • Faktagranskad: 20 mars 2016

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Sara Wiklund Cardell, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen