Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personer som lider av psykisk ohälsa i kombination med exempelvis kroppsliga och sociala problem ska vid behov kunna få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan verksamheter. Region Stockholm har därför tecknat flera överenskommelser om samverkan med andra myndigheter.

Samverkansöverenskommelser med samtliga kommuner

I dessa framgår huvudmännens och verksamheternas ansvar samt hur samverkan ska samordnas, genomföras, följas upp och utvecklas.

Överenskommelse om samverkan rörande för/kring personer med psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning

Målgruppen är personer 18 år och äldre som har en psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning och svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och att dessa begränsningar kan antas bestå under en längre tid.

Samverkan äger rum på chefsnivå i det Regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor och i cirka 20 lokala samrådsgrupper i länets kommuner och stadsdelar.

Kontakt

Jocelyne Ängeslevä|Handläggare

Överenskommelse om samverkan för personer med missbruk/beroende

Målgruppen är föräldrar och gravida med:

 • missbruk/beroende (inklusive det väntade barnet)
 • ungdomar 13–17 år och unga vuxna 18–25 år
 • personer med missbruk/beroende och samtidig social problematik
 • personer med samsjuklighet
 • personer med missbruk av dopningspreparat
 • personer med läkemedelsberoende
 • och äldre personer (65+) med missbruk/beroende.

Samverkan äger rum på chefsnivå i det Regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor och i cirka 20 lokala samrådsgrupper i länets kommuner och stadsdelar.

Kontakt

Jocelyne Ängeslevä|Handläggare

BUS-överenskommelsen - om samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd

Målgruppen är barn under 18 år som är i behov av särskilt stöd från skola och/eller socialtjänst samt från hälso- och sjukvård i Stockholms län. Samverkan sker på regional nivå i BUSSAM och i lokala BUS-grupper.
Information om samverkansöverenskommelsen, rutiner för avvikelsehantering samt kontakt:

Samverkansöverenskommelsen mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län, rutiner för avvikelsehantering samt kontakt.

Samverkan kring föräldrar med psykisk sjukdom/skörhet

Vårdverksamheterna i Stockholms län samverkar med kommunernas socialtjänst i lokala "tvärprofessionella samverkansteam" i syfte att på bästa sätt ge föräldrar som lider av psykisk ohälsa under graviditeten eller nyföddhetsperioden den vård, omsorg och stöd som behövs för att skapa trygghet för föräldrar och deras barn. I Stockholms län finns totalt 32 team.

Under länken Tvärprofessionell samverkan finns också Regionalt vårdprogram och olika riktlinjer.

Kontakt

Bodil Håkansson|Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård

 

 • Uppdaterad: 28 november 2022

 • Faktagranskad: 18 februari 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Jocelyne Ängeslevä, hälso- och sjukvårdsförvaltningen