Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

De flesta vårdgivare som har avtal med regionen rapporterar till regionens gemensamma vårdregister, GVR. Denna sida avgränsas till att beskriva rapportering till systemet GVR.

Rapporteringsanvisningen

Till vårdavtal/förfrågningsunderlag finns oftast en tillhörande rapporteringsanvisning. Den beskriver i detalj vilka variabler i rapporteringen som är ersättningsgrundande och som ska rapporteras för att vårdgivaren ska få ersättning. Grundläggande regelverk för rapportering av vårdkontakter finns i vårdinformatiks regelverk ”Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Region Stockholm”.

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Region Stockholm gäller alla vårdgrenar, både i öppen och sluten vård.

Rapporteringsanvisningen är juridisk knuten till vårdavtalet/förfrågningsunderlaget.

Här hittar du anvisningar, per vårdområde, för hur vårdkontakter ska rapporteras för utbetalning av ersättning.

System i vårdersättningskedjan

Produktionsrelaterad ersättning

För den produktionsrelaterad ersättningen används ett antal IT-system för att hantera flödet från rapportering till fakturering. Respektive system beskrivs nedan.

Vårdgivaren ansvarar för sitt lokala PAS och rapporteringen till GVR. Region Stockholm ansvarar för de informationssystem som används i ersättningsflödet.

Vad förkortningarna står för och därefter en övergripande förklaring av vad som händer i de olika systemen.

Förklaringar av förkortningar i vårdersättningskedjan.
Förkortning Förklaring
PAS Patientadministrativt system
GVR Gemensamt vårdregister
ERSMO Ersättningsmodeller
HEJ Systemet sätter pris (ingen förkortning)
VF Vårdfaktura
AF Avstämningsfunktionen

PAS levererar till GVR

Första steget i ersättningsflödet är att vårdgivaren rapporterar vårdkontakten till GVR. GVR har funktioner för att återrapportera fel till vårdgivarens PAS. Information om fel i överföringen till GVR finns även i avstämningsfunktionen, vilket beskrivs närmare i sista punkten. Vårdgivaren ansvarar för sitt lokala PAS och att rapporteringen till GVR fungerar enligt Region Stockholms krav och specifikationer. Region Stockholm ansvarar för de informationssystem som används i ersättningsflödet.

GVR levererar information till ERSMO

ERSMO innehåller olika ersättningsmodeller som används för att bearbeta den rapporterade vårdkontakten. Huvudsyftet för ERSMO är att produktkoder för ersättning skapas för den rapporterade vårdkontakten. Ersättningsmodellerna konfigureras i systemet ERSMO, innehållet i respektive modell varierar mellan olika avtalsområden.

ERSMO levererar till HEJ

HEJ har som uppgift att sätta avtalat pris på den produktkod som Ersmo har levererat. Några verksamheter använder HEJ rapporter som fakturaunderlag för sin fakturering till beställaren.

HEJ levererar information till VF

Detta gäller vårdgivare som har avtal om att få sin ersättning via Vårdfaktura. Här skapas en elektronisk faktura åt vårdgivaren som godkänner/skickar den så att ersättningen utbetalas. I Vårdfaktura finns även funktioner för manuell tilläggsfakturering, bokföring och kontering.

AF tar emot information från GVR, ERSMO, HEJ och VF

I Avstämningsfunktionen visas informationen som rapporterats från vårdgivarens lokala PAS-system tillsammans med resultatet av bearbetningen. Avstämningsfunktionen har till exempel information om respektive systems status gällande vårdkontakten, visning av bearbetning i Ersmo och HEJs eventuella pris på produktkoden. Åtkomst till Avstämningsfunktionen AF sker via Vårdfaktura.

Relaterad information

GVR är ett system för att samla information om besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning.

  • Uppdaterad: 1 februari 2024

  • Faktagranskad: 10 november 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Tove Richter Lagerkranz, hälso- och sjukvårdsförvaltningen