Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

För att tydliggöra digitala aspekter av de verksamhetskrav som ställs genom vårdavtalen används begreppet digitala förmågor. Varje vårdavtal innehåller de krav som är relevanta utifrån respektive vårdverksamhet. Dessa krav är en lägstanivå och vårdgivare förväntas använda digitalisering som ett verktyg för att effektivisera, kvalitetssäkra och tillgängliggöra vården för invånare och patienter.  

Allmänt om sätten att uppfylla en digital förmåga

För varje digital förmåga finns en specifikation som anger hur förmågan kan uppfyllas. Det finns tre olika alternativ.

  1. Valfri tjänst får användas.
  2. Valfri tjänst får användas men nationell tjänst finns även via 1177.
  3. Specifik tjänst måste användas.

Råd kring införskaffande av digitala tjänster

Region Stockholm kan inte ge direkta råd eller bedömningar gällande tjänster som vårdgivarna anskaffar eftersom dessa alltid måste grundas på den aktuella situationen och vårdgivarens bedömningar. Regionen är inte tillsynsmyndighet och har inte heller ansvar för beslutad hantering hos vårdgivaren. Respektive tillsynsmyndighet (beroende på lagrum) tillhandahåller råd och kan även rådfrågas i viss utsträckning. 

Läs mer:

Här hittar du mer information om regler och riktlinjer för digitalisering, till exempel om informations- och patientsäkerhet.

Digitala förmågor som kan kravställas i avtal

Förteckningen nedan beskriver samtliga digitala förmågor som kan finnas kravställda i vårdavtalen. De förmågor som är aktuella för dig finner du i ditt vårdavtal. Utgå från ditt vårdavtal och använd informationen i nedan förteckning för att veta hur du ska uppfylla respektive digital förmåga. Observera att det kan finnas avvikelser mellan formuleringen av nedan listade digitala förmågor och formuleringen i ditt vårdavtal. Vid oklarheter kontakta avtalsansvarig.

För support eller felanmälan gällande specifika system och tjänster använd kontaktuppgifterna för respektive tjänst:

Lista med Region Stockholms (inklusive Norrtälje) e-tjänster och system för vården:

Lista med Region Stockholms (inklusive Norrtälje) e-tjänster och system för vården.

Hitta ditt vårdavtal och avtalsområdesspecifik kravställning kring digitala förmågor här:
Aktuella vårdavtalsområden

Digitala förmågor för en digifysisk hälso- och sjukvård

Region Stockholm kravställer digitala förmågor för en digifysisk hälso- och sjukvård för att säkerställa och öka tillgänglighet och delaktighet till den offentligt finansierade vården inom regionen.

Patientmöten genom röst- eller bildöverföring

Textbaserad interaktion med patient

Digitala förmågor för styrning och stöd av hälso- och sjukvårdens kärnverksamhet

Ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem kräver ett välfungerande informationsutbyte mellan vårdgivare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt andra myndigheter och aktörer.

Journalföring och patientinformation

Samverkan

Tillgänglighet

Läkemedel

Hjälpmedel

Rapportering

Fakturering

Regionfinansierad tandvård

Säker infrastruktur

  • Uppdaterad: 20 juni 2024

  • Faktagranskad: 22 november 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Andrea Linander, hälso- och sjukvårdsförvaltningen