Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Under 2024 kommer journalsystemet Take care att anslutas till Nationella läkemedelslistan, NLL. Där får du som förskriver läkemedel åtkomst till information om vilka läkemedel på recept som din patient redan har. I en egen flik kommer Take care att visa alla förskrivna läkemedel som en patient fått de senaste fem åren, oavsett i vilket journalsystem som förskrivningen skett. Recept på särskilda läkemedel visas två år bakåt. Informationen visas för behörig vårdpersonal. 

Det är också möjligt att se vilka läkemedel som patienten  hämtat ut, oavsett vilket apotek som expedierat receptet. Historiken under "Uthämtade läkemedel" kommer att byggas upp successivt, från första maj 2021 då lagen trädde i kraft. Initialt finns det historik 15 månader tillbaka i tiden för att sedan byggas på och lagras i fem år.

Funktionen kommer att infogas i Take care som en separat NLL-flik så att du enkelt och snabbt kan få åtkomst till en patients läkemedel på recept, oavsett var i landet de har förskrivits eller hämtats ut. Du ordinerar och förskriver som vanligt i Take care.

När Take care har anslutits till NLL kommer du att kunna föra över relevant information om läkemedlen på recept från NLL-fliken till läkemedelsjournalen för den patienten, om du ser att Take cares läkemedelsjournal saknar delar av den information som syns i NLL-fliken. Detta kommer att göras direkt i Take care.

Åtkomsten till informationen från NLL kan vara till nytta i flera situationer, där du som förskriver eller vårdar en patient ser det som medicinskt motiverat att se patientens läkemedelsrecept från andra vårdgivare eller andra journalsystem. Det kan exempelvis vara vid ordination, vid läkemedelsgenomgångar, vid omprövningar av behandlingar som andra förskrivare ordinerat, eller om du träffar en patient med omfattande vårdbehov. 

För att komma åt den nationella läkemedelslistan innan funktionen är sammankopplad med Take care, kan du använda Förskrivningskollen. Läs mer om den tjänsten nedan.

Samtycke krävs

Patienten ska ge sitt samtycke till att du får åtkomst till informationen, och kan även spärra uppgifter för insyn. Samtycket lämnas muntligt och gäller vid det vårdtillfället. Utan samtycke får förskrivaren bara i undantagsfall se alla uppgifter.

Vissa uppgifter kan också vara spärrade eftersom patienten nu kan dölja uppgifter för personal inom vård. Förskrivare/vårdpersonal kan, om behov finns, dölja vissa uppgifter för patienten eller för patientens vårdnadshavare eller ombud. Det kan till exempel gälla en underårig patients recept som ibland bör döljas för vårdnadshavare och ombud, om du som förskriver bedömer att själva informationen om att läkemedelsbehandlingen finns kan innebära att patienten far illa. Även behandlingsorsak kan vara dold för patienten om det finns en sekretessbedömning om detta. Sekretessbedömningen ska journalföras som vanligt.

Spärrad uppgift kan vara synlig i Take care

En uppgift som är spärrad i Nationella läkemedelslistan NLL kan vara tillgänglig för behörig personal i patientjournalen (i Take care till exempel). Det beror på att uppgifterna omfattas av olika lagar beroende på var uppgifterna har skrivits in eller lagras. 

Förskrivningskollen – ger åtkomst till NLL-informationen

Innan Take care och Nationella läkemedelslistan är sammankopplade kan du använda tjänsten Förskrivningskollen istället för att visa informationen. Ordination och förskrivning ska ske i Take care eller det journalsystem som din arbetsgivare använder, som vanligt.

Förskrivningskollen ger bland annat förskrivare, sjuksköterskor utan förskrivningsrätt, dietister och farmaceuter i vården, som har SITHS-kort och patientens samtycke, rätt och möjlighet att titta på patientens lista över förskrivningar och uthämtade läkemedel.

Vårdpersonal som loggar in med SITHS-kort och har förskrivningsrätt inom ramen för sitt anställningsuppdrag ska INTE förskriva i Förskrivningskollen, utan använda sitt journalsystem precis som tidigare.

Fritidsförskrivare

Fritidsförskrivare kan logga in i Förskrivningskollen med e-legitimationen Freja e-id Plus. Fritidsförskrivare är personer som förskriver läkemedel utanför sitt arbete, till exempel pensionerade förskrivare och andra förskrivare utan vårdgivare.

Inloggning Förskrivningskollen

Olika typer av spärrar

Patienten kan dölja information i Läkemedelskollen

Patienten kan komma åt informationen från NLL via en e-tjänst för patienter, Läkemedelskollen. Den nås via 1177.se. Om patienten döljer en uppgift om förskrivet läkemedel i Läkemedelskollen sätts en spärr i NLL så att uppgiften inte visas för vårdverksamheten. Information finns då i Förskrivningskollen om att en uppgift är spärrad. Behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan se uppgifterna bakom spärren om patienten samtycker till att visa spärrade uppgifter eller om patienten befinner sig i en medicinsk nödsituation. Förskrivare kan i Förskrivningskollen se om spärrad information rör särskilda läkemedel (till exempel narkotikaklassade) förskrivna de senaste två åren, men behöver patientens samtycke för att se vilka preparat det rör sig om.

Förskrivare kan skapa eller häva spärr för minderåriga

I Förskrivningskollen kan förskrivare skapa och häva spärr för en patients samtliga vårdnadshavare och ombud för att skydda ett barn eller ungdom under 18 år. Skapas spärr för vårdnadshavare visas inte förskrivningen eller förskrivningens uttag för vårdnadshavare eller ombud i Läkemedelskollen.

Spärr av behandlingsorsak

Patient kan via Läkemedelskollen spärra information om behandlingsorsak för apotek, men inte för vårdpersonal. 

Vårdpersonal med förskrivningsrätt kan spärra behandlingsorsak i Förskrivningskollen om det bedöms att en patient kan fara illa om hen får se behandlingsorsak. Informationen om behandlingsorsak filtreras då bort för patienten i Läkemedelskollen.

E-utbildningar och mer information

Information och e-utbildningar finns på E-hälsomyndighetens webbplats.

Läkemedelskollen – patientens information

Läkemedelskollen ger patienterna information om sina förskrivna och uthämtade läkemedel. Informationen hämtas ur Nationella läkemedelslistan och presenteras för patienten själv via en e-tjänst. 

Nationella läkemedelslistan är lagreglerad

NLL regleras av lagen om nationell läkemedelslista och drivs av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

Support och kontakt kring Förskrivningskollen

Kontakta E-hälsomyndigheten för support och frågor om Förskrivningskollen.

E-hälsomyndighetens servicedesk

Support och kontakt kring Take care och andra journalsystem

Take care-användare kontaktar sin lokala Take care-förvaltning.

Övriga användare kontaktar sin lokala förvaltning eller IT-support.

  • Uppdaterad: 4 december 2023

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Lena Issoufou Andersson, serviceförvaltningen