Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att effektivisera och öka patienters och invånares delaktighet i hälso- och sjukvårdsverksamheten ska vården i Region Stockholm vara digifysisk. Det innebär att vård genom fysiska och digitala kanaler ska komplettera varandra. En flexibilitet i hur vården tillhandahålls ska ge ökad tillgänglighet till vård och ökad delaktighet för invånaren. Det är vårdgivarens ansvar att besluta vilken kanal, fysisk eller digital, som är mest lämplig i varje situation. Bedömningen ska vid varje tillfälle utgå från det medicinska behovet, patientens önskemål och effektivt användande av vårdens resurser.  

Medicinskt behov

Vårdens medarbetare är vana vid att göra bedömningar av patienters medicinska behov. Det kan röra allt från hur snabbt man bör söka vård, vilken typ av vård eller vilken information som behövs för att kunna fatta ett beslut i det enskilda fallet. Dessa bedömningar har traditionellt skett som konsultationer över telefon, med kollegan i rummet bredvid eller fysiskt med patienten i rummet. Digitalisering har medfört nya sätt att möta patienter, bland annat genom chatt och video. Vårdens medarbetare ska även i fortsättningen göra sina bedömningar utifrån sin kunskap om vilken kanal, fysisk eller digital, som ger tillräcklig information för att man ska kunna fatta ett välgrundat beslut i varje enskilt fall.  

Invånarens önskemål

En invånares önskemål inför att möta vården kan variera från situation till situation. Det finns inget ”rätt och fel” kring invånares önskemål – och inte heller objektiva sanningar kring hur ålder, utbildning, eller diagnos påverkar. Samma person kan ha olika önskemål vid olika tillfällen. En vårdkedja som börjar med ett fysiskt besök på akuten, kanske följs upp via video eller utbyten av skriftliga meddelanden för att invånaren ska slippa ta ledigt från arbetet och resa till en fysisk plats. En infektionskänslig person kanske undviker att sitta i ett väntrum med andra patienter, eller en person som bara har begränsad erfarenhet av datorer och smarta telefoner kanske väljer att ha fysiska besök. En förutsättning för att patientens önskemål ska gå att möta är att det medicinska behovet går att tillgodose.  

Resurser

Vårdens samlade resurser behöver räcka till fler. Digitalisering ska användas för att i högre grad anpassa insats efter behov. Genom att erbjuda invånarna flexibla sätt att möta vården tillser man att de som är i störst behov också tilldelas mer av vårdens resurser. Om en patients behov går att möta via ett par korta skriftliga meddelanden via en chatt, spar det resurser för att en patient som är i behov av ett fysiskt besök ska kunna få det tillgodosett. Att invånaren själv skriftligen besvarar frågor om sitt hälsotillstånd skapar ett bättre underlag inför besöket och spar tid som annars hade lagts på administration. Vårdens resurser behöver betraktas utifrån ett systemperspektiv för att kunna användas där de behövs som mest.  

Delat ansvar för digifysisk vård

Ansvaret för att vården blir digifysisk är delat mellan vårdgivarna som bedriver vården och Region Stockholm som formulerar de avtalsvillkor som ska möjliggöra digifysisk vård. Vårdgivarna ansvarar för att ständigt anpassa och utveckla sin verksamhet och sättet att bedriva vård så att det möter invånarnas behov och att de på ett effektivt sätt kan ge god och patientsäker vård. Regionen tillhandahåller ”ramen” för uppdraget genom att bland annat ställa krav på rapportering eller att styra nivån för ersättning för utförd vård. Utgå från ditt vårdavtal för att se vilka möjligheter som finns där. 

Stöd för att jobba digifysiskt

För att ge stöd till dig som vårdgivare att ta nästa steg i ett mer digifysiskt arbetssätt tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen fram webbplatsen Jobba digifysiskt som lanseras i januari 2020. Fokus ligger på att visa möjligheterna med att kombinera digitala och fysiska arbetssätt i kontakten med patienter.

Webbplatsen är anpassad för dig arbetar med att utveckla er vårdverksamhet och som har begränsat med tid, men som ändå vill få praktisk vägledning.

Jobba digifysiskt innehåller tre delar:

Goda exempel

Verksamheter som har påbörjat och genomfört förändringsarbetet till en mer digifysisk vård och vilka fördelar det har resulterat i för patienter och medarbetare.

Utforska arbetssätt

Digifysiska arbetssätt som vårdpersonal upplever värdefulla och effektiva.

Att leda förändring

Inspiration och tips som kan underlätta arbetet med att leda förändring.

Se förhandsvisning av webbplatsen Jobbadigifysiskt.se:

  • Uppdaterad: 15 december 2020
  • Faktagranskad: 18 november 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Andrea Linander, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen