Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjerna är rekommendationer, vägledning och stöd för medarbetare inom vård och omsorg för att uppnå och bibehålla god hygienisk standard. De är framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet och följer de nationella regelverken och lagstiftning. Riktlinjerna anger ramar för det smittförebyggande arbetet.

De vårdhygieniska riktlinjerna beskriver hur man ska agera för att förebygga vårdrelaterade infektion och smittspridningar.

Dokument med konkreta råd samt länkar till handlingsprogram, rekommendationer, riktlinjer och beskrivande dokument om vårdhygieniska arbetssätt.

Basala hygienrutiner och egenkontroll

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas.

God handhygien är den enskilt viktigaste infektionsförebyggande insatsen och kärnan i det smittförebyggande arbetet

Byggnationer

Vårdlokalernas betydelse för smittspridning samt vårdhygieniska riktlinjer vid olika typer av byggnationer.

Djur i vården

Vårdhygieniska rekommendationer avseende djur inom vård- och omsorgsverksamhet.

Endoskop

Vårdhygieniska rutiner vid handhavande av höggradigt rena flexibla endoskop. Krav på rengöring, desinfektion, transport och förrådshållning.

Luftvägsinfektioner

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Instruktioner om när och hur engångsförkläde, undersökningshandskar, source control och personlig skyddsutrustning ska användas i olika vårdsituationer. Uppdaterad 18 december 2023.

Vårdhygieniska åtgärder vid influensa. Uppdaterad 27 november 2023.

Översikt för vårdhygieniskt arbetssätt vid virusorsakade luftvägsinfektioner i slutenvård och särskilda boenden.

Denna vägledning syftar till att framöver arbeta på ett likartat sätt vid alla misstänkta luftvägsinfektioner inom öppenvård.

Vägledning för åtgärder mot smittspridning. Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Operationssjukvård

Smittförebyggande åtgärder och förebyggande av postoperativa infektioner handlar bland annat om operationssalens ventilation, val av arbetsklädsel, rätt utrustning och hantering av instrument. Låga bakterietal i operationssalsluften bidrar till att sänka frekvensen postoperativa sårinfektioner.

Riktlinjer för aktiv luftprovtagning under operation för att mäta den mikrobiologiska renheten.

Prehospitalvård

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård. Uppdaterad 27 november 2023.

Rengöring, desinfektion och städ

Genom att minska mängden mikroorganismer i vårdmiljön kan smittspridning via indirekt kontaktsmitta förebyggas.

Inom vård och omsorg används spol- och diskdesinfektorer för värmedesinfektion av flergångsprodukter.

Upphandling av städtjänster

Övergripande krav och allmänna principer vid upphandling av städtjänster för att uppnå ett väl fungerande städavtal.

Svensk standard för städning i vårdlokaler

Sedan 2017 finns den svenska standarden SS 8760014 ”Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård” som kan laddas ner (inom verksamheter som bedrivs av Region Stockholm) eller beställas (inom verksamheter som bedrivs av extern leverantör) från SIS.

Skyddsutrustning

Film som visar hur du tar på dig ett andningsskydd i situationer där det finns risk för luftburen smitta.

Smittämnen

Med ett grundläggande vårdhygieniskt arbetssätt förebyggs vårdrelaterade infektioner och smittspridningar. Vissa smittämnen är av särskild vårdhygienisk betydelse och det grundläggande arbetssättet behöver kompletteras med ytterligare åtgärder.

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL gäller i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre i Stockholms län.

Riktlinjen gäller endast vård och smittspårning på vårdenheter med större risk för smittspridning och/eller allvarliga konsekvenser för patienter som smittas.

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Vårdhygieniska åtgärder i vård och omsorg vid clostridium difficile.

Vård av patient med misstänkt/konstaterad CJD. Svensk förening för vårdhygien.

Stöd för handläggningen av patienter med misstänkt/verifierad smittsam virusorsakad gastroenterit (magsjuka) orsakad av calicivirus.

Gäller vid misstänkt och bekräftad mässling i Region Stockholm.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkta eller bekräftade fall av mpox (apkoppor).

Smittskydd Stockholms information om legionella

Smittskydd Stockholms information om tuberkulos (tbc).

Gäller vid misstänkta och bekräftade vattkoppor i Region Stockholm. Uppdaterad 27 mars 2024.

Instruktion till öppen- och slutenvård samt särskilda boenden i Stockholms län.

Riktlinje för att förebygga blodburen smitta och handlägga tillbud, samt utformande av lokal rutin.

Särskilt boende

Fördjupning i hygienrutiner och förebyggande av smittspridning i särskilt boende för äldre.

Fördjupning i hygienrutiner och hur smittspridning i särskilt boende begränsas.

Vårdrelaterade infektioner

Värmebölja

Effekter och förslag på åtgärder för hälso- och sjukvården i Region Stockholm vid värmebölja samt vägledning vid en långvarig situation med höga temperaturer. Uppdaterad 20 juni 2023. Gäller tills vidare.

  • Uppdaterad: 21 mars 2024

  • Faktagranskad: 29 januari 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen