Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Jour

Smittskyddsläkaren nås alltid via 08-123 143 00. Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Den 6 september 2021 lanserades en ny systemversion av SmiNet där inloggning i första hand sker med SITHS e-legitimation. Om SITHS saknas finns också möjlighet att ansöka om ett så kallat gruppkonto.

I dagsläget är SmiNet öppet vardagar klockan 8.00 - 16.30.

Logga in via internet

Logga in via Sjunet

Sjunet är ett kommunikationsnätverk inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Inloggning via Sjunet ger en ökad säkerhet.

Ansök om gruppkonto

Anmälningsblankett för gruppkonto till SmiNet

Om du inte har ett SITHS-kort behövs ett gruppkonto för att elektroniskt skicka in kliniska anmälningar till SmiNet.

Pappersanmälningar

Pappersanmälningar kan skrivas ut och fyllas i via inloggningslänkarna ovan.

Notera att pappersanmälningar ska skickas till respektive regions smittskyddsenhet.

Pappersanmälningar för Region Stockholm skickas till:

HSF/Smittskydd Stockholm
Box 6909
102 39 Stockholm

eller internpostadressen:

Smittskydd Stockholm
Tomtebodavägen 12A

Övrigt

Skanna in anmälan i journalen eller arkivera en kopia på anmälan på annat sätt.

Om anmälan ej kan skannas in i journalen eller arkiveras på annat sätt hos vårdgivaren är det viktigt att givna förhållningsregler dokumenteras i journalen, samt att dokumentera i journalen att klinisk smittskyddsanmälan är gjord.

SmiNet

System för elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Information om hur du gör en elektronisk anmälan, ansöker om lösenord samt kontaktuppgifter vid frågor.

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Klamydia, gonorré och syfilis

Paragrafanmälan av person som ska lämna prov (klamydia, gonorré och syfilis)

Anmälan av person som inte identifierats, kontaktats eller där provtagning inte bekräftats.

Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen (klamydia, gonorré och syfilis)

Anmälan avseende patient som inte kommer för smittspårning, inte följer sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta medför en smittrisk för andra.

Övriga sjukdomar

Paragrafanmälan av kontakt eller patient som inte följer smittskyddslagen

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregel.

Anmälan om byte av behandlande läkare

Anmälan om byte av behandlande läkare med mera enligt Smittskyddslagen

Blanketten används vid anmälan om byte av behandlande läkare.

Hur ska respektive sjukdom anmälas?

Se respektive sjukdomssida för praktiska råd vid anmälan.

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Hur anmäls klamydia, gonorré, syfilis och hiv avseende patient-ID?

Det är inte tillåtet att anmäla dessa sjukdomar med patientens fullständiga identitet. De sjukdomsfallen ska istället anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.

Falldefinitioner - vid anmälan enligt smittskyddslagen - Folkhälsomyndigheten

Innehåller rekommendationer om vilka kriterier i form av definitioner av bekräftade eller misstänkta sjukdomsfall (falldefinitioner) som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar.

Remisser

Remiss till MRSA-teamet Danderyd

För uppföljning och vidare handläggning av patient hos MRSA-teamet på infektionskliniken Danderyds Sjukhus.

Remiss/remissvar från elevhälsan till vårdcentral

Används vid hälsoundersökning av barn.

Handläggning av gravid kvinna med hepatit B och hennes barn

Ordinations- och utredningsunderlag för gravid kvinna med hepatit B och hennes barn. Dokumentet ska medfölja den gravida kvinnan från MHV/BMM till förlossning/BB och skickas sedan till barnets BVC.

Gravid med hepatit B – Remiss till infektionsklinik

Alla HBs-Ag-positiva gravida ska remitteras till Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus.

Övriga blanketter

Stickprovsundersökning av följsamheten till intagnings- och screeningodlingar

Gäller för MRSA, vård av MRSA-bärare, samt VRE, ESBLcarba- och ESBL-screening av utlandsvårdade.

Hälsodeklaration och hälsointyg vid anställning, studier och praktik

Ska användas vid nyanställning och praktik inom vården i Region Stockholm och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm.

Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga

Via länken nedan hittar du uppdragsbeskrivning och anmälningsblankett.

Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga

Agerar som Smittskydd och Strama Stockholms lokala representanter i länet. De förmedlar information, kunskap och samordnar smittskydds- och stramaarbetet i primärvården.

  • Uppdaterad: 6 september 2021

  • Faktagranskad: 6 september 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm