Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

* Vårdtagarnära lärande inkluderar praktik, VIL, LIA, VFU, PRAO och APL.

För att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska ett godkänt hälsointyg uppvisas inför anställning samt inför vårdtagarnära lärande i Region Stockholms vårdverksamheter och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm. Intyget utfärdas av sjuksköterska eller läkare och av intyget ska det framgå om det finns begränsningar. Intyget är giltigt om inte förutsättningarna i hälsodeklarationen ändrats. Om förutsättningar förändrats ansvarar medarbetaren/studenten för att informera arbetsgivare/huvudman för utbildningen.

Som grund för intyget ska den arbetssökande/studerande/praktikanten fylla i en hälsodeklaration. Läkare eller sjuksköterska bedömer om kompletterande undersökning eller vaccinering behövs för att kunna utfärda hälsointyg och tillstyrka anställning eller vårdtagarnära lärande.

Arbetsgivaren ansvarar för att hänvisa till rätt instans, exempelvis företagshälsovård, inför anställning.

Studerande på en vårdutbildning som ska göra vårdtagarnära lärande i Region Stockholm/ Stockholms län rekommenderas att i god tid innan start fylla i en hälsodeklaration**. Huvudman för utbildningen ansvarar för att undersökning görs, kostnader för undersökningen och kostnader för eventuell vaccination.

** Studenter som har en befintlig anställning i Region Stockholm med ett giltigt hälsointyg kan använda sig av det och behöver därmed inte fylla i en ny hälsodeklaration.

Blanketterna uppdaterades våren 2023. De kompletterades samtidigt med en instruktion till den som ska utfärda hälsointyg och ett informationsbrev som verksamheterna kan lämna till den som ska fylla i hälsodeklarationen.

Hälsodeklarationer

Pdf-dokument som går att fylla i direkt i datorn. Dokumentet finns även på engelska.

Pdf-dokument som går att fylla i direkt i datorn. Dokumentet finns även på engelska.

Brevet är ett ifyllbart pdf-dokument där du som blivande arbetsgivare eller huvudman för utbildningen kan fylla i kontaktuppgifter. Dokumentet finns även på engelska.

Hälsointyg

Pdf-dokument som går att fylla i direkt i datorn.

Pdf-dokument som går att fylla i direkt i datorn.

Information till företagshälsovård studenthälsa eller motsvarande

Vad behöver du som utfärdare av hälsointyget överväga, bedöma och ta hänsyn till?

Riktlinje för stöd vid bedömning av vaccinationsskydd hos medarbetare inom vården i Region Stockholm

Varje arbetsgivare inom landstingsfinansierad vård och omsorg ansvarar för att se över, och vid behov komplettera, mässlingsskyddet för all personal.

Instruktion för utförare av undersökning inför utfärdande av hälsointyg.

Målsättningen med detta direktiv är att tydliggöra vilka krav som ställs på chefer och medarbetare inom den regionfinansierade vården, med syfte att förhindra smittspridning.

Information till utbildningsinstanser

Information till utbildningsinstanser angående hälsodeklaration, hälsoundersökning och hälsointyg inför vårdtagarnära lärande i Region Stockholm.

Kontakt

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Sahar Nejat|Biträdande smittskyddsläkare

Anna Hammarin|Smittskyddssjuksköterska, enhetschef

  • Uppdaterad: 10 november 2023

  • Faktagranskad: 27 mars 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen