Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

En stärkt primärvård i Region Stockholm

I regionens budget för 2019 fattade regionfullmäktige beslut om att det skulle presenteras en övergripande primärvårdsstrategi, med mål för en stärkt primärvård.

Framtidens hälso- och sjukvård

Framtidsplanen innebär nya sätt att arbeta på. Vårdgivarna ska samarbeta i nätverk runt patienten, där husläkare, e-hälsa och närsjukvård spelar en viktig roll.

Frågor och svar om masterdata management och programmet

Här finns frågor och svar kring masterdata management och masterdatamanagementprogrammet.

Förstärkt första linje för psykisk hälsa

I Region Stockholms budget för 2019 är stärkt arbete mot psykisk hälsa ett prioriterat område. En av åtgärderna är att förstärka första linjen vid psykisk ohälsa kopplat till husläkarmottagningarna.

Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov av hälso- och sjukvård. Därför genomförs utredningen Hälso- och sjukvården 2040.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Ericastiftelsen

Region Stockholm och Ericastiftelsen har inlett ett samarbete med fokus på barn, unga och deras familjer med komplexa behov.

Kroninnovation - pilotprojekt

Beskrivning av pilotprojektet Kroninnovation som syftar till att hitta en ny uppföljnings- och ersättningsmodell för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i Region Stockholm.

Lifecare - nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvård

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs under 2022.

Masterdatamanagement och masterdataprogrammet

Masterdatamanagement (MDM) är en förutsättning för digitalisering och nödvändigt för Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem.

Nationella verksamhetsidentiteter, NVID

Projektet Nationella verksamhetsidentiteter möjliggör övergång till nationellt HSA-id som verksamhets-id. Vårdgivare ansvarar för anpassningar av processer och system.

Nytt IT-stöd för teledermatoskopi

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat om ett breddinförande av teledermatoskopi på Stockholms samtliga husläkarmottagningar.

Projektet vårdtjänst

Projektet Vårdtjänst är både ett nationellt och ett regionalt initiativ som ska möjliggöra nationellt definierade begrepp och kodverk som stöder hela vårdsystemets behov.

Psykosstödet i vårdprocessen för patienter med psykos

Projektet tar fram ett stödprogram för patienter med psykos och deras närstående för att ge stöd före, under eller efter behandling.

Säker informationshantering i vården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har startat ett projekt för att ta fram en modell för uppföljning av informationssäkerhetsarbetet hos vårdgivarna i regionen.

Tidbokning via 1177 Vårdguiden på telefon

Ett projekt för att införa funktionen att sjuksköterskor på 1177 kan boka in patienter till mottagningar som delat ut tider för vårdbesök till 1177 Vårdguiden på telefon.