Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Flytt av masterkälla/primärkatalog för privata vårdgivare inom Region Stockholm

I april 2021 togs beslutet i Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram ett nytt regelverk för Region Stockholms elektroniska katalog (EK), baserat på att EK endast ska vara...

Frakturer hos barn - handläggningsrutiner vid närakuter

Kompetensutveckling för handläggning av barnfrakturer vid närakut 2021-2022.

Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov av hälso- och sjukvård. Därför genomförs utredningen Hälso- och sjukvården 2040.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Ericastiftelsen

Region Stockholm och Ericastiftelsen har inlett ett samarbete med fokus på barn, unga och deras familjer med komplexa behov.

Inbjudan till medverkan i systemanpassning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har startat ett projekt inom den specialiserade vården för att säkra Region Stockholms rapportering av tillgänglighet gentemot utökade krav från Sveriges Kommuner och...

Integrerad vård

Ett nationellt fyraårigt utvecklingsprojekt där Region Stockholm deltar med ett regionalt mobilt team bemannat av personal från BUP i samarbete med personal från regionens två SiS ungdomshem.

Lifecare SP – nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvård

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs i två etapper under 2022 och 2023.

Masterdatamanagement och masterdataprogrammet

Masterdatamanagement (MDM) är en förutsättning för digitalisering och nödvändigt för Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem.

Nationella verksamhetsidentiteter, NVID

Projektet Nationella verksamhetsidentiteter möjliggör övergång till nationellt HSA-id som verksamhets-id. Vårdgivare ansvarar för anpassningar av processer och system.

Nytt IT-stöd för teledermatoskopi

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat om ett breddinförande av teledermatoskopi på Stockholms samtliga husläkarmottagningar.

Nära vård i Region Stockholm

Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att utveckla den nära vården i regionen

Projektet vårdtjänst

Projektet Vårdtjänst är både ett nationellt och ett regionalt initiativ som ska möjliggöra nationellt definierade begrepp och kodverk som stöder hela vårdsystemets behov.

PU-Säk för säkrare anslutningar

Samtliga system som anropar PU inom Region Stockholm och Gotland behöver uppdateras med en modernare och säkrare anslutning samt säkerställa följsamhet mot GDPR.

Tidbokning via 1177 på telefon

Ett projekt för att införa funktionen att sjuksköterskor på 1177 kan boka in patienter till mottagningar som delat ut tider för vårdbesök till 1177 på telefon.

Visar 1-14/14