Brödsmule-navigation

Sökträffar

Arbetsmiljölyftet

Projektet möjliggör särskilda arbetsmiljösatsningar inom hälso- och sjukvård inför och under genomförandet av framtidsplanen.

En stärkt primärvård i Region Stockholm

I regionens budget för 2019 fattade regionfullmäktige beslut om att det skulle presenteras en övergripande primärvårdsstrategi, med mål för en stärkt primärvård.

Framtidens hälso- och sjukvård

Framtidsplanen innebär nya sätt att arbeta på. Vårdgivarna ska samarbeta i nätverk runt patienten, där husläkare, e-hälsa och närsjukvård spelar en viktig roll.

Framtidens vårdinformationsmiljö

Samlad information om programmet FVM. Programmet avbröts under 2020 på med anledning av coronapandemin.

Förstärkt första linje för psykisk ohälsa

I Region Stockholms budget för 2019 är stärkt arbete mot psykisk ohälsa ett prioriterat område. En av åtgärderna är att förstärka första linjen vid psykisk ohälsa kopplat till husläkarmottagningarna....

Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm genomför en långtidsutredning rörande utmaningar och möjliga lösningar inför 2040. Här publiceras information vart eftersom utredningen fortskrider.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Ericastiftelsen

Region Stockholm och Ericastiftelsen har inlett ett samarbete med fokus på barn, unga och deras familjer med komplexa behov.

Kroninnovation - pilotprojekt

Beskrivning av pilotprojektet Kroninnovation som syftar till att hitta en ny uppföljnings- och ersättningsmodell för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i Stockholms läns landsting.

Masterdata management och masterdataprogrammet

Masterdata management (MDM) är en förutsättning för digitalisering och nödvändigt för införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Nationella verksamhetsidentiteter, NVID

Projektet Nationella verksamhetsidentiteter möjliggör övergång till nationellt HSA-id som verksamhets-id. Vårdgivare ansvarar för anpassningar av processer och system.

Nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Ett standardsystem upphandlas som stöder utskrivningsprocessen och som bäst möter våra behov. Införande av det nya IT-stödet förväntas ske under 2021.

Program 4D - fyra diagnoser

Program 4D var ett samverkansprogram med en rad projekt som har resulterat i modeller, arbetsmetoder och verktyg för ökad samverkan mellan vård, forskning och patient.

Projekt ska underlätta för utbildade utanför EU/EES
Nyhet, publicerad 25 september 2020

Region Stockholm har fått medel för ett projekt med syfte att underlätta för vårdpersonal med utbildning utanför EU/EES att få svensk legitimation.

Psykosstödet i vårdprocessen för patienter med psykos

Projektet tar fram ett stödprogram för patienter med psykos och deras närstående för att ge stöd före, under eller efter behandling.

Regionalt resurscentrum psykisk hälsa Stockholm-Gotland

Ett projekt har tagit fram förslag på utformning av Regionalt resurscentrum psykisk hälsa i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Revidering av vårdavtalsmall

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att revidera de vårdavtalsmallar som idag används. I arbetet involveras flera intressenter.

Sammanhållen seniorvård

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick 2017 i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla en mer sammanhållen vård för de äldre invånarna i Region Stockholm.

Säker informationshantering i vården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har startat ett projekt för att ta fram en modell för uppföljning av informationssäkerhetsarbetet hos vårdgivarna i regionen.

Tidbokning via 1177 Vårdguiden på telefon

Ett projekt för att införa funktionen att sjuksköterskor på 1177 kan boka in patienter till mottagningar som delat ut tider för vårdbesök till 1177 Vårdguiden på telefon.