Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att utveckla den nära vården i regionen.

Arbetet med omställningen till nära vård syftar till att hälso- och sjukvården tillhandahålls sömlöst med utgångspunkt i individens behov och resurser och berör hela hälso- och sjukvårdsystemet.

 • Primärvården är basen i omställningen till en nära vård och det är vårdcentralen som utgör navet.
 • En väl utbyggd primärvård med fokus på de med störst behov ger bra förutsättningar för att nå en mer jämlik vård och hälsa.
 • Primärvården behöver utformas så att hög medicinsk kvalitet bibehålls och utvecklas för alla patientgrupper.
 • Omställningen till hälsofrämjande, sammanhållen och nära vård förbättrar regionens framtida förutsättning att på bästa sätt möta invånarnas behov av vård och stärka hälsan i befolkningen.
 • Omställningen bidrar även till att optimera resursanvändningen och att dämpa kostnadsutvecklingen.

Vad har gjorts?

Under 2021 och 2022 har flera viktiga steg tagits i Region Stockholm i riktning mot en nära vård, några exempel listas nedan:

 • Projektet säkra vårdövergångar. Idén är att utgå ifrån patienten och identifiera alla nödvändiga steg och förutsättningar för en fungerande samverkan och att övergångar upplevs och fungerar sammanhållet, säkert och effektivt.
 • Under 2021 påbörjade 248 personer AT, en ökning med 16 procent jämfört med 2020. Särskilda satsningar har även gjorts för att öka antalet ST-läkare i bland annat allmänmedicin och geriatrik.
 • Sedan 2019 har i princip samtliga vårdavtal som tecknats innehållit krav på att bedriva vård digifysiskt, där vården vid varje tillfälle ska anpassas till patientens medicinska behov samt egna önskemål.

Nuläge

Här listar vi status i några av de uppdrag som pågår och som är en viktiga delar i utvecklingen av den nära vården i vår region.

 • Under våren 2022 startade en utbildning för att erbjuda fortbildning i bedömningsmetodik och arbetssätt vid initial vårdkontakt och hänvisning.
 • En regional process för patientens väg in i vården (hänvisning) samt en beskrivning av ett digitalt flöde är framtagen.
 • Som ett led i att säkra god kapacitet för den psykiatriska prehospitala vården har AISAB sedan den 1 september uppdraget att ha två psykiatriambulanser i drift varje dag. Samtlig prehospital personal får även gå en standardiserad utbildning i akut prehospital psykiatri.
 • Kartläggning av vårdcentralernas läkarbemanning är genomförd.

Framåtblick

Exempel på kommande aktiviteter: (vissa har redan påbörjats)

 • Konkretisera vad "vårdcentralen som nav" innebär i praktiken för patienter och vårdpersonal samt vilka förutsättningar som måste finnas på plats.
 • Öka möjligheterna för vårdcentralen till telefonkonsultationer inom somatisk specialistvård/akutsjukhus som alternativ till remittering till specialistvård.
 • Genomför pilotstudie om hälsosamtal i områden med stor risk för ohälsa.
 • Identifiera digitalt exkluderade grupper.
 • Utred hur vården för psykisk ohälsa kan nå äldre.
 • Utveckla vårdkedjor, tillsammans med kommuner och stadsdelar, för målgruppen med komplex problematik i form av psykisk sjukdom, missbruk och andra sociala problem.

Bakgrund

Den nära vården är ett begrepp som introducerats brett utifrån den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:01). Det nationella arbetet kring nära vård går i linje med den omställning av hälso- och sjukvården som Region Stockholm sedan flera år bedriver genom införandet av Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS) och nu även genomförandeplan för nära vård.

Genomförandeplanen för nära vård är indelad i fem strategiska inriktningar. Inriktning ett och två är att betrakta som målbilder och de övriga tre inriktningarna som medel för att uppnå målbilderna. De fem strategiska inriktningarna är:

 • Tillhandahålla en primärvård och nära vård med hög upplevd och faktisk tillgänglighet, medicinsk kvalitet, kontinuitet och förtroende som kontinuerligt förbättras utifrån invånarnas behov.
 • Ställa om till ett mer hälsofrämjande, förebyggande, och sammanhållen nära vård och omsorg med invånaren som medskapare.
 • Säkerställa effektiv resursanvändning, ändamålsenlig uppföljning och goda förutsättningar för vården att förbättra de medicinska resultaten för invånarna.
 • Utveckla, behålla, attrahera och uppgiftsväxla rätt kompetenser efter både nuvarande och framtida behov.
 • Skapa förutsättningar för att realisera de möjligheter en systematisk digitalisering ger.

Mer information

Läs hela genomförandeplanen och tjänsteutlåtandet från hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 mars 2022.

Kontakt

Maria Hägerstrand|Verksamhetsutvecklare

Region Stockholms God och nära vård

 • Uppdaterad: 7 december 2022

 • Faktagranskad: 7 december 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Maria Hägerstrand, hälso- och sjukvårdsförvaltningen