Brödsmule-navigation

Primärvårdsstrategin ska ge ramar för utvecklingen av primärvården 2019 - 2025 och är en viktig förutsättning för det långsiktiga metodiska arbete som behövs för att stärka primärvården. Arbetet med att ta fram en strategi för en stärkt primärvård inleddes under våren 2019 då hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetade fram mål och strategisk inriktning för en stärkt primärvård 2019 - 2025. Dessa beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden i juni 2019. Under hösten 2019 togs en genomförandeplan fram som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om den 28 januari 2020.

Genomförandeplan för en stärkt primärvård

Genomförandeplanen beskriver hur målet utifrån den strategiska inriktningen ska uppnås. Den omfattar 22 prioriterade åtgärder med tidsatta milstolpar. Dessutom ingår en plan för uppföljning av de enskilda åtgärderna samt av utvecklingen av primärvården som helhet. Processen för att ta fram genomförandeplanen har präglats av bred involvering av invånare, professioner, vårdgivare, tjänstemän och politik samt kommunrepresentanter.

De prioriterade åtgärderna har valts ut för att säkerställa genomförandekraft. Därför är de prioriterade åtgärderna inte en förteckning som inkluderar allt pågående arbete och alla budgetbeslut inför 2020 utan begränsade till ett mindre antal, större åtgärder som bedöms vara centrala för att primärvården ska utvecklas i linje med mål och strategisk inriktning. Det finns starka samband mellan flera av åtgärderna och dessa ska därför ses som en sammanhängande helhet. För varje åtgärd finns en tidsplan för genomförandet och för flera kommer en första fas av utredning och analys att krävas. Exempel på prioriterade åtgärder:

 • Säkerställ länstäckande nät av vårdcentraler med helhetsansvar för somatisk vård och lätt till måttlig psykisk ohälsa
 • Stärk tillgänglighet, kontinuitet och service genom digitalisering och utökade öppettider
 • Erbjud alla som vill att bli listade på namngiven läkare
 • Minska detaljstyrningen och skifta uppdrag, ersättningsmodell och uppföljning mot resultat och kvalitet
 • Ge vårdcentralerna ansvar för att koordinera samverkan mellan vård- och omsorgsgivare inom kommuner/stadsdelsförvaltningar i det geografiska närområdet
 • Effektivisera utveckling, spridning och implementering av kunskap för bättre primärvård

Arbetet för att nå målet med en stärkt primärvård 2025 sker inom de fem strategiska inriktningar som beskrivs nedan:

 • Tillhandahålla en primärvård med hög upplevd och faktiskt tillgänglighet, medicinsk kvalitet, kontinuitet och förtroende som kontinuerligt förbättras utifrån invånarnas behov.
 • Säkerställa effektiv resursanvändning, ändamålsenlig uppföljning och goda förutsättningar för vården att förbättra de medicinska resultaten för invånarna.
 • Ställa om till en mer förebyggande, hälsofrämjande och sammanhållen nära vård med invånaren som medskapare.
 • Utveckla, behålla, attrahera och uppgiftsväxla rätt kompetenser efter både nuvarande och framtida behov.
 • Skapa förutsättningar för att realisera de möjligheter en systematisk digitalisering ger.

För varje strategisk inriktning finns ett antal åtgärder i genomförandeplanen.

Status i arbetet

Ett framgångsrikt genomförande kräver uthållighet, där de beslutade prioriterade åtgärderna genomförs eller anpassas, i de fall uppföljningen inte visar på önskad utveckling för primärvården eller utifrån ändrade förutsättningar. Hela tiden med invånaren och målbilden i fokus.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar nu med att formera arbetsgrupper för de olika åtgärderna och ta fram mer detaljerade processer för hur arbetet ska bedrivas inom ramen för de olika åtgärderna. Åtgärderna ska implementeras i ordinarie processer och ansvarig för varje åtgärd finns. I genomförandet kommer involvering och avstämning med berörda att göras. Varje åtgärd kommer att inledas med en större eller mindre utrednings- och analysfas. Detta för att säkerställa hur åtgärden ska genomföras på ett önskvärt och realistiskt sätt. Åtgärderna är fasade i tid och arbete med alla 22 åtgärder påbörjas successivt.

Bakgrund

I Region Stockholms budget 2019 beslutades att det under våren skulle presenteras en övergripande primärvårdsstrategi, med mål för en stärkt primärvård. En primärvård som ska finnas nära och vara tillgänglig för länets alla invånare. En primärvårdsstrategi som ger ramar för utvecklingen av primärvården 2019 – 2025 kommer att vara en viktig förutsättning för det långsiktiga metodiska arbete som behövs för att stärka primärvården. Arbete mot ett gemensamt mål och utifrån en gemensam strategisk inriktning möjliggör för alla beslut som direkt eller indirekt berör primärvården att dra åt samma håll, och utgångspunkten har varit att tillvarata patientens perspektiv i ett sammanhållet hälso-och sjukvårdssystem. Strategin för primärvården tar utgångspunkt i de övergripande beslut som tidigare fattats för hälso- och sjukvården i regionen, Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS) och den regionala utvecklingsplanen 2015, (RUFS 2050).

Primärvårdsstrategin utgör ett centralt styrdokument som inkluderas i ordinarie styr- och uppföljningsprocess för hälso- och sjukvården och ska genomsyra den kontinuerliga utvecklingen av primärvården i regionen. Politiker, tjänstemän och vårdgivare får en gemensam ledstång för den gemensamma utvecklingen av primärvården. Varje beslut som fattas ska ligga i linje med strategins intentioner och mål.

Läs mer om primärvårdsstrategin:

Sammanfattning av arbetet med strategin för en stärkt primärvård

Här hittar du en presentation som beskriver arbetet med att ta fram primärvårdsstrategin.
Presentationen nedan är tänkt att kunna användas av vårdgivare på exempelvis APT-träffar med medarbetare eller i andra relevanta sammanhang då vårdgivare vill beskriva det arbete som görs för att stärka primärvården i Region Stockholm. Om du önskar talpunkter till bilderna i presentationen välj ”anteckningssidor” då du skriver ut presentationen. 

Kontakt

Har du frågor? Vänligen kontakta oss via primarvardstrategi.hsf@sll.se