Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Genomförandeplanen för nära vård bygger vidare på genomförandeplanen för primärvårdsstrategin och tydliggör att hela hälso- och sjukvården omfattas av utvecklingen samt ska styra mot målen i primärvårdsstrategin och utvecklingen mot en nära vård. Genomförandeplan för nära vård ersätter genomförandeplan för primärvårdsstrategin.

Exempel på uppdrag och åtgärder som är en del i utvecklingen av den nära vården i Region Stockholm är:

 • Konkretisera vad "vårdcentralen som nav" innebär i praktiken för patienter och vårdpersonal samt vilka förutsättningar som måste finnas på plats.
 • Utveckla ett gemensamt arbetssätt vid vårdövergångar.
 • Utveckla jobbadigifysiskt.se med stöd och inspiration för vårdgivare att ställa om till digifysiska arbetssätt.
 • Öka möjligheterna för vårdcentraler till telefonkonsultationer inom somatisk specialistvård/akutsjukhus som alternativ till remittering till specialistvård.
 • Stärka uppdraget med rehabkoordinatorer som ett led i sömlös, sammanhållen och koordinerad vård.
 • Genomför pilotstudie om hälsosamtal i områden med stor risk för ohälsa.
 • Vidareutveckla det befolkningsinriktade hälsofrämjande uppdraget.
 • Utred förutsättningar för en sammanhållen regional remisskedja inklusive patientens behov av information
 • Kartlägg det totala antalet specialister i allmänmedicin både inom egenägd och privat vård samt det framtida behovet i syfte att säkerställa tillräckligt antal ST i allmänmedicin.

Bakgrund

Den nära vården är ett begrepp som introducerats brett utifrån den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:01). Det nationella arbetet kring nära vård går i linje med den omställning av hälso- och sjukvården som Region Stockholm sedan flera år bedriver genom införandet av Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS) och genom Primärvårdsstrategin och genomförandeplan för primärvårdsstrategin.

Liksom genomförandeplanen för primärvårdsstrategin är genomförandeplanen för nära vård indelad i fem strategiska inriktningar. De tidigare inriktningarna två och tre har dock bytt plats med varandra eftersom de nu förslagna inriktningarna ett och två är att betrakta som målbilder och de övriga tre inriktningarna som medel för att uppnå målbilderna. De fem strategiska inriktningarna är:

 • Tillhandahålla en primärvård och nära vård med hög upplevd och faktisk tillgänglighet, medicinsk kvalitet, kontinuitet och förtroende som kontinuerligt förbättras utifrån invånarnas behov
 • Ställa om till ett mer hälsofrämjande, förebyggande, och sammanhållen nära vård och omsorg med invånaren som medskapare
 • Säkerställa effektiv resursanvändning, ändamålsenlig uppföljning och goda förutsättningar för vården att förbättra de medicinska resultaten för invånarna
 • Utveckla, behålla, attrahera och uppgiftsväxla rätt kompetenser efter både nuvarande och framtida behov
 • Skapa förutsättningar för att realisera de möjligheter en systematisk digitalisering ger

Mer information

Läs hela genomförandeplanen och tjänsteutlåtandet från hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 mars 2022.

Kontakt

Maria Hägerstrand|Verksamhetsutvecklare

Region Stockholms God och nära vård

 • Uppdaterad: 27 april 2022

 • Faktagranskad: 27 april 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Maria Hägerstrand, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen