Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Omställning till nära vård

Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att utveckla den nära vården i regionen. Arbetet med omställningen till nära vård syftar till att hälso- och sjukvården tillhandahålls sömlöst med utgångspunkt i individens behov och resurser och berör hela hälso- och sjukvårdsystemet.

 • Primärvården är basen i omställningen till en nära vård och det är vårdcentralen som utgör navet.
 • En väl utbyggd primärvård med fokus på de med störst behov ger bra förutsättningar för att nå en mer jämlik vård och hälsa.
 • Primärvården behöver utformas så att hög medicinsk kvalitet bibehålls och utvecklas för alla patientgrupper.
 • Omställningen till hälsofrämjande, sammanhållen och nära vård förbättrar regionens framtida förutsättning att på bästa sätt möta invånarnas behov av vård och stärka hälsan i befolkningen.
 • Omställningen bidrar även till att optimera resursanvändningen och att dämpa kostnadsutvecklingen.

Strategisk inriktning

Genomförandeplanen för nära vård är indelad i fem strategiska inriktningar. Inriktning ett och två är att betrakta som målbilder och de övriga tre inriktningarna som medel för att uppnå målbilderna. De fem strategiska inriktningarna är:

 • Tillhandahålla en primärvård och nära vård med hög upplevd och faktisk tillgänglighet, medicinsk kvalitet, kontinuitet och förtroende som kontinuerligt förbättras utifrån invånarnas behov.
 • Ställa om till ett mer hälsofrämjande, förebyggande, och sammanhållen nära vård och omsorg med invånaren som medskapare.
 • Säkerställa effektiv resursanvändning, ändamålsenlig uppföljning och goda förutsättningar för vården att förbättra de medicinska resultaten för invånarna.
 • Utveckla, behålla, attrahera och uppgiftsväxla rätt kompetenser efter både nuvarande och framtida behov.
 • Skapa förutsättningar för att realisera de möjligheter en systematisk digitalisering ger.

Patientcentrerat arbetssätt

Omställningen till nära vård innebär ett skifte från ett hälsosystem som i hög grad är uppbyggt kring diagnoser och organisation, till ett system som är proaktivt. Väl utvecklade relationer mellan vården och patienten är grunden i en god vård. En del i arbetet med ett patientcentrerat arbetssätt är regionens arbete med patientkontrakt och fast vårdkontakt.

Patientkontrakt är en viktig del i en personcentrerad, god och nära vård. Det är en överenskommelse mellan patienten och dess fasta vårdkontakt som beskriver vårdplanering, kontaktvägar och anpassningar till patientens önskemål och förutsättningar.

Fast vårdkontakt är en viktig del i en personcentrerad, god och nära vård. Stöd, samordning och förebyggande åtgärder ingår i uppdraget. Det finns olika typer av fasta vårdkontakter och en patient kan vid behov ha flera.

Nuläge och framåtblick

Alla uppdrag som följs i arbetet med genomförandeplanen för nära vård återfinns i bilaga 1 i genomförandeplanen. Uppdragen uppdateras årligen.

Exempel på pågående och planerade uppdrag:

 • Konkretisera vad "husläkaren som nav" innebär i praktiken för patienter och vårdpersonal samt vilka förutsättningar som måste finnas på plats.
 • Ta fram en handlingsplan för hur en fast läkarkontakt på vårdcentralerna kan uppnås där den enskilde läkaren som mest ansvarar för 1100 patienter i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde.
 • Öka möjligheterna för vårdcentraler till konsultationer inom somatisk specialistvård/akutsjukhus som alternativ till remittering till specialistvård.
 • Ta fram en ny plan för dimensionering av ST-tjänster inom allmänmedicin.
 • Stöd implementering av vårdprogram och vårdförlopp hälsosamma levnadsvanor.

En bärande del av arbetet med god och nära vård är fortsatt den samverkan som sker med länets kommuner utifrån huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan Region Stockholm och länets kommuner. På Storstockholms webbplats kan du läsa mer om samverkan mellan länets kommuner och Region Stockholm.

Överenskommelsen för nära vård 2023

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner för god och nära vård under 2023 innehåller fyra utvecklingsområden. En viktig del är att fortsätta arbetet med att utveckla primärvården som nav i den nära vården. Den första fredagen i varje månad organiserar SKR digitala forskningsseminarium kopplade till nära vård. Anmälan görs på SKR:s webbplats.

Mer information

Läs hela genomförandeplanen och tjänsteutlåtandet från hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 mars 2022.

Kontakt

Maria Hägerstrand|Verksamhetsutvecklare

Region Stockholms God och nära vård

 • Uppdaterad: 7 september 2023

 • Faktagranskad: 7 september 2023

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Maria Hägerstrand, hälso- och sjukvårdsförvaltningen