Primärvårdsstrategin ska ge ramar för utvecklingen av primärvården 2019 - 2025 och kommer att vara en viktig förutsättning för det långsiktiga metodiska arbete som behövs för att stärka primärvården. Arbetet med att ta fram en strategi för en stärkt primärvård inleddes under våren 2019 då hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetade fram mål och strategisk inriktning för en stärkt primärvård 2019 - 2025. Dessa beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden i juni 2019.

Under hösten 2019 tas en genomförandeplan fram, som består av två delar: 1) prioriterade åtgärder och 2) en uppföljningsplan. Genomförandeplanen beskriver vilka åtgärder som ska genomföras, vilka åtgärder som är mest prioriterade samt hur vi ska följa upp att primärvården utvecklas mot målet och att strategin genomförs enligt plan. Genomförandeplanen ska upp för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden i januari 2020. Efter det politiska beslutet i januari 2020, och fram till och med 2025, kommer själva genomförandet av strategin att ske, dvs. genomförandet av de prioriterade åtgärderna och uppföljningen av primärvårdens utveckling.

Under båda delarna av arbetet förs en strukturerad dialog med invånare, profession och olika aktörer inom systemet för att säkerställa deras perspektiv.

Arbetet för att nå målet med en stärkt primärvård 2025 kommer att ske inom de fem strategiska inriktningar som beskrivs nedan.

  • Tillhandahålla en primärvård med hög upplevd och faktiskt tillgänglighet, medicinsk kvalitet, kontinuitet och förtroende som kontinuerligt förbättras utifrån invånarnas behov.
  • Säkerställa effektiv resursanvändning, ändamålsenlig uppföljning och goda förutsättningar för vården att förbättra de medicinska resultaten för invånarna.
  • Ställa om till en mer förebyggande, hälsofrämjande och sammanhållen nära vård med invånaren som medskapare.
  • Utveckla, behålla, attrahera och uppgiftsväxla rätt kompetenser efter både nuvarande och framtida behov.
  • Skapa förutsättningar för att realisera de möjligheter en systematisk digitalisering ger.

Status i arbetet

Under november och december arbetar hälso- och sjukvårdsförvaltningen med att konkretisera främst tre olika områden för att säkerställa en effektiv och genomarbetad genomförandeplan:

  • Ett flertal dialogmöten med vårdgivare, däribland fysioterapeuter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, specialister i allmänmedicin, distriktssköterskor, kiropraktorer, logopeder, psykologer samt verksamhets- och enhetschefer för vårdcentraler, rehabiliterings-, fysioterapi- och logopedimottagningar. Dialogmöten har även hållits med invånare och representanter för olika patientföreningar.
  • Kontinuerligt utveckla prioriterade åtgärder utifrån de fem strategiska områdena i primärvårdsstrategin.
  • Process för hur vi följer upp arbetet genom ett antal olika (främst befintliga) indikatorer.

Nästa steg är att konkretisera och välja ut de prioriterade åtgärder som bedöms ge bäst effekt samt sammanställa hela genomförandeplanen inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bakgrund

I Region Stockholms budget 2019 beslutades att det under våren skulle presenteras en övergripande primärvårdsstrategi, med mål för en stärkt primärvård. En primärvård som ska finnas nära och vara tillgänglig för länets alla invånare. En primärvårdsstrategi som ger ramar för utvecklingen av primärvården 2019 – 2025 kommer att vara en viktig förutsättning för det långsiktiga metodiska arbete som behövs för att stärka primärvården. Arbete mot ett gemensamt mål och utifrån en gemensam strategisk inriktning möjliggör för alla beslut som direkt eller indirekt berör primärvården att dra åt samma håll, och utgångspunkten har varit att tillvarata patientens perspektiv i ett sammanhållet hälso-och sjukvårdssystem.
Strategin för primärvården tar utgångspunkt i de övergripande beslut som tidigare fattats för hälso- och sjukvården i regionen, Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS) och den regionala utvecklingsplanen 2015, (RUFS 2050).

Sammanfattning av arbetet med strategin för en stärkt primärvård

Här hittar du en presentation som beskriver arbetet med att ta fram primärvårdsstrategin.
Presentationen nedan är tänkt att kunna användas av vårdgivare på exempelvis APT-träffar med medarbetare eller i andra relevanta sammanhang då vårdgivare vill beskriva det arbete som görs för att stärka primärvården i Region Stockholm. Om du önskar talpunkter till bilderna i presentationen välj ”anteckningssidor” då du skriver ut presentationen. 

Kontakt

Har du frågor? Vänligen kontakta oss via primarvardstrategi.hsf@sll.se