Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Kvaliteten i hälso- och sjukvården varierar mellan olika regioner, men även mellan olika vårdgivare i samma region. Därför behövs det bättre samordning kring den kunskap som ska stödja vårdens medarbetare i mötet med patienterna. Nationella kunskapsstyrning innebär att kunskapsunderlag tas fram gemensamt av regionerna och att respektive region arbetar för att kunskapen införs och används. Regionerna ska också följa upp och analysera behandlingsresultat samt stödja verksamhetsutveckling och ledarskap i hälso- och sjukvården. Arbetet bygger på samspel där patientmedverkan och erfarenhetsutbyte är viktiga delar.

Kunskapsstyrning i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Systemet för kunskapsstyrning i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland speglar det nationella systemet. Nationella programområden, NPO, och nationella samverkansgrupper, NSG, motsvaras av regionala programområden, RPO, och regionala samverkansgrupper, RSG. Arbetet i RPO sker i samverkan med NPO och handlar bland annat om att göra nationella kunskapsstöd tillgängliga i mötet mellan vårdens medarbetare och patienten, följa upp och analysera behandlingsresultat och verka för förbättringar i vårdens verksamheter. Alla RPO gör varje år en översiktlig lägesanalys av sitt område som ligger till grund för mål och insatsplaner under kommande verksamhetsår. 

Kunskapsstyrning på nationell nivå

På nationell nivå består systemet bland annat av 26 nationella programområden, NPO, som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. De nationella samverkansgrupperna, NSG, arbetar med ämnen som rör alla nationella programområden, NPO, såsom läkemedel, forskning och patientsäkerhet. I NPO och NSG ingår experter med bred kompetens från samtliga sjukvårdsregioner. Värdskapet för NPO är fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland är värd för:

  • NPO hud och könssjukdomar
  • NPO infektionssjukdomar
  • NPO medicinsk diagnostik
  • NPO reumatiska sjukdomar
  • NPO sällsynta sjukdomar och NPO ögonsjukdomar.

Representanter för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland finns i såväl nationell styrgrupp och beredningsgrupp som i alla NPO och NSG.

Representanter för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland i det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Gäller från 1 augusti 2024.

Kontakt

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

  • Uppdaterad: 28 juni 2024

  • Faktagranskad: 25 april 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Sofia Kialt, hälso- och sjukvårdsförvaltningen