Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kvaliteten i hälso- och sjukvården varierar mellan olika regioner, men även mellan olika vårdgivare i samma region. Tidigare har det tagits fram en stor mängd kunskapsunderlag både från myndigheter och från regionernas egna system för kunskapsstyrning, vilket innebär att en patient kan behandlas olika beroende på var i landet eller regionen hen söker vård. Därför behövs det en god samordning kring hur kunskap ska styra det kliniska arbetet för att användas i varje patientmöte. Den nya organisationen för kunskapsstyrning innebär att arbetet med kunskapsunderlag istället görs gemensamt på nationell nivå, och att regionerna ska lägga större fokus på hur man inför denna nya kunskap. 

Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Systemet för kunskapsstyrning byggs på nationell, regional och lokal nivå där samtliga nivåer samspelar med varandra. Patientmedverkan är en viktig del i arbetet, och erfarenheter ska spridas vidare i systemet.

Nationella programområden

Regionernas gemensamma kunskapsstyrning är organiserad i nationella programråden, NPO. Dessa har ansvar för olika områden som till exempel psykisk hälsa, cancersjukdomar och akut vård. Här ingår sakkunniga från alla sjukvårdsregioner med uppdrag att leda, samordna och följa upp kunskapsstyrningen inom respektive område. De ska bland annat göra behovsanalyser för att identifiera var det saknas kunskapsstöd. De ska också bidra i eventuella satsningar.

Det finns även nationella samverkansgrupper, NSG, som arbetar med ämnen som rör alla programområden, till exempel läkemedel, forskning och patientsäkerhet.

I det nationella systemet för kunskapsstyrning finns representanter för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland, bland annat i samverkansgrupper och de nationella programområdena.

Representanter för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland i det nationella systemet för kunskapsstyrning. Uppdaterat 2 mars 2023.

Stockholm-Gotlands värdskap för programområden

Sjukvårdsregionerna har fördelat ansvaret att vara värdar för programområdena mellan sig. Värdskapet innebär att vara ordförande för programområdet och ansvara för processledning och analysstöd. Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland är värd för:

  • hud- och könssjukdomar
  • infektionssjukdomar
  • medicinsk diagnostik
  • reumatiska sjukdomar
  • sällsynta sjukdomar
  • ögonsjukdomar

Regional kunskapsstyrning

I alla sjukvårdsregioner finns kunskapsorganisationer med uppdrag att initiera frågor för den nationella samverkan, anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt samt säkra att kunskapen når till mötet mellan vårdgivare och patient.

I sjukvårdsregion Stockholm-Gotland speglar kunskapsstyrningen det nationella systemet. För varje nationellt programområde, NPO, finns ett motsvarande regionalt programområde, RPO. Det finns även regionala samverkansgrupper, RSG, som arbetar med ämnen som rör alla programområden, till exempel läkemedel och patientsäkerhet.

Kunskapsstöd

Kunskapsstöd för att ställa diagnos och fatta beslut om behandling behöver vara lättillgängliga och enkla att använda i mötet mellan vårdens medarbetare och patienter. Något som också är en förutsättning för att uppnå en mer jämlik, kunskapsbaserad och effektiv hälso- och sjukvård.

En ny webbplats, Kunskapsstöd för vårdgivare, har utvecklats för att göra det möjligt för vårdgivare i den specialiserade vården att använda kunskapsstöd i sitt dagliga arbete.

Kontakt

Sofia Kialt

  • Uppdaterad: 20 januari 2023

  • Faktagranskad: 15 maj 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Sofia Kialt, hälso- och sjukvårdsförvaltningen