Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regionala programområden

Den regionala strukturen speglar den nationella strukturen för kunskapsstyrning. I Region Stockholm finns det 26 regionala programområden, RPO, för olika medicinska specialiteter.

De regionala programområdena har till uppdrag att initiera frågor för den nationella samverkan, anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt samt säkra att kunskapen når till mötet mellan vårdgivare och patient.

Regionala samverkansgrupper och expertgrupper

Samverkansgrupperna arbetar övergripande med hälso- och sjukvårdsfrågor som berör samtliga programområden. Den tidigare läkemedelskommittén och patientsäkerhetskommittén är sedan 2019 regionala samverkansgrupper.

Övriga kommittéer kommer under 2020 bli regionala expertgrupper som kopplas till regionala programområden eller regionala samverkansgrupper.

Sakkunniga

Sakkunniga är experter utsedda inom olika ämnesområden inom hälso- och sjukvården som bistår politiker, tjänstemän och hälso- och sjukvårdens praktiska verksamhet med expertkunskap.

Stockholm-Gotlands medicinska råd (SGMR)

Stockholm-Gotlands medicinska råd (SGMR) samordnar arbetet med kunskapsstyrning inom sjukvårdsregionen. SGMR består av 26 olika ordföranden från lika många regionala programområden samt ordföranden för regionala samverkansgruppen Patientsäkerhet och representant för Metoder för kunskapsstöd. Även representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Karolinska Institutet, omvårdnadsansvarig vårdsak och Region Stockholms läkemedelskommitté ingår i det medicinska rådet.

SGMR beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder underlag från RPO inför ställningstagande i antingen SGMR eller Region Stockholms prioriteringsråd. De arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och tar ställning till en mängd olika faktorer, bland annat hälsoekonomi, vårdstrukturpåverkan och etiska ställningstaganden. Ledamöterna i beredningsgruppen är ordföranden från ett flertal olika RPO, ordföranden i samverkansgrupper samt representanter från vårdsaknätverket, metodrådet och Region Gotland, samt följande kompetenser: hälsoekonomi, ekonomi, etik, avtal, system och politik.

Region Stockholms prioriteringsråd

Region Stockholms prioriteringsråd bereder ärenden för hälso- och sjukvårdsdirektören inför de beslut som ska tas i politisk nämnd eller på tjänstemannanivå. Bland ledamöterna finns framför allt chefläkare i Region Stockholm. Underlag till prioriteringsrådet utgår ifrån RPO.

Prioriteringsrådet tar fram rekommendationer för beslut kring nya vårdprogram och nya metoder. De tar även fram rekommendationer kring regionala brister som identifierats samt vårdens regionala nivåstrukturering. Ärenden till prioriteringsrådet ska ha beretts i SGMR:s beredningsgrupp och/eller SGMR.

Valberedningen

Valberedningen i Region Stockholm-Gotland består av chefsläkare från olika vårdgivare, representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Karolinska Institutet, omvårdnad och Region Gotland samt ordförande för Nationell högspecialiserad vård. Deras uppdrag är att samla in nomineringar och utifrån inkomna nomineringar förorda kandidater för uppdrag som specialistsakkunnig, vårdsakkunnig, ordförande i RPO, sjukvårdsregionens ledamot i nationellt programområde och Nationella primärvårdsrådet, ledamot i Region Stockholms läkemedelskommitté samt ordförande i läkemedelskommitténs expertgrupper.

Direktörsgruppen

Direktörsgruppen har till uppgift att stärka arbetet med kunskapsstyrning inom Region Stockholm och fungera som en styrgrupp för sakkunnigstrukturen. Gruppen leds av regiondirektören. Övriga ledamöter är Hälso- och sjukvårdsdirektören, produktionsdirektören, förhandlingsdirektören, sjukhusdirektörerna för regionens akutsjukhus samt SLSO, vd för Folktandvården samt personaldirektören i Region Stockholm. I samråd med direktörsgruppen utser hälso- och sjukvårdsdirektören specialistsakkunnig, vårdsakkunnig, ordförande i de 26 regionala programområdena i Stockholm-Gotlands medicinska råd (SGMR) samt ledamöterna i Region Stockholms läkemedelskommitté och ordförande i läkemedelskommitténs expertgrupper.

Sakkunnigkansliet

Sakkunnigkansliets samordnar och erbjuder administrativt stöd för regionala programområden och samverkansgrupper samt de nationella programområden som regionen har värdskap för. Bland annat hanterar de rutiner för nominering och bemanning i RPO och processteam, samt hanterar rutiner för jävsdeklarationer och avtal.

Kontakt

Ordförande, Stockholm - Gotlands medicinska råd | Ameli Norling

  • Uppdaterad: 13 maj 2020

  • Faktagranskad: 13 maj 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Eva Stål, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen