Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Regionala programområden

De regionala programområdena, RPO, är indelade i olika områden som speglar de nationella programområdena, NPO. Varje RPO består av sakkunniga med bred kompetens inom sitt område. Ordförandena är ledamöter i Stockholm-Gotlands medicinska råd, SGMR. Alla RPO gör varje år en översiktlig lägesanalys av respektive område, vilken ligger till grund för mål och insatsplaner under kommande verksamhetsår.

Stockholm-Gotlands medicinska råd

Stockholm-Gotlands medicinska råd, SGMR, är ett rådgivande expertorgan med huvuduppdrag att verka för en kunskapsbaserad, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård i Region Stockholm och Region Gotland. SGMR ansvar för att leda, driva och samordna kunskapsstyrningsarbetet i regionala programområden, RPO, och regionala samverkansgrupper, RSG, vilket utgår från principer för god vård. SGMR fattar också beslut i sakfrågor där oenighet finns mellan olika RPO och RSG.

Regionala samverkansgrupper

De regionala samverkansgrupperna, RSG, arbetar övergripande med hälso- och sjukvårdsfrågor som berör samtliga programområden. I sjukvårdsregion Stockholm-Gotland finns två regionala samverkansgrupper:

  • RSG läkemedel och medicinteknik som består av Region Stockholms läkemedelskommitté och Region Gotlands läkemedelskommitté. Uppdraget är att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning av läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik.
  • RSG patientsäkerhet som har i uppdrag att verkar för utveckling och samordning av patientsäkerhetsarbetet.

Regionala expertgrupper

Det finns regionala expertgrupper för fyra områden där det finns sjukvårdsregionala behov av samordning. Expertgrupperna är kopplade till berörda RPO, bland annat genom att ordförande i respektive expertgrupp är ordinarie ledamot i ett RPO.

Sakkunnigkansliet

Sakkunnigkansliet ansvarar för att samordna sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands medverkan i nationellt system för kunskapsstyrning. Sakkunnigkansliet samordnar också det sjukvårdsregionala arbetet med kunskapsstyrning och erbjuder administrativt stöd vilket inkluderar rutiner för valberedningsprocess, hantering av jäv och arbetssätt.

Hantering av jäv

Regionernas arbete med kunskapsstyrning ska vara oberoende, obundet och objektivt. Det är avgörande för kvaliteten i och tilliten för arbetet. Alla som verkar inom Nationellt system för kunskapsstyrning, på nationell, sjukvårdsregional och regional nivå, ska vara fria från kopplingar som kan påverka deras saklighet.

Därför ska samtliga ledamöter som utses i Region Stockholms sakkunnigstruktur samt till nationella grupperingar i Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård ska årligen fylla i en offentlig jävsdeklaration.

Om arbetet i organisationen

Kontakt

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

  • Uppdaterad: 13 juni 2024

  • Faktagranskad: 11 juni 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen