Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Huvuduppdraget är att stödja vårdgivare, fastighetsförvaltare, lokala gaskommittéer och beställare kring centralgasanläggningar samt medicinska och medicintekniska gaser utifrån patientsäkerhets-, arbetsmiljö- och miljöperspektiv.

Arbetsområden är bland annat följande:

 • Utfärda och fastställa styrande dokument för hantering av de medicinska centralgasanläggningarna samt den medicinska/medicintekniska gasflaskhanteringen.
 • Stödja införande av ovanstående dokument.
 • Säkerställa att verksamheterna följer gällande myndighetskrav, lagar och föreskrifter.
 • Följa och stödja de lokala gaskommittéernas arbete för patient- och personalsäkerhet samt miljö.
 • Vara referens- och remissinstans för gashanteringsfrågor.
 • Bistå upphandlingsavdelningen samt beställaravdelningarna inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen vid kravställande, tecknande av avtal och avtalsuppföljning samt vid frågeställningar som gäller miljö och forskning, utveckling och innovation.
 • Fånga upp risker och avvikelser hos verksamheterna samt sprida lärdomar om dessa till de lokala gaskommittéerna och regionledningen.

Ordförande

Charles Fay|Ordförande, civilingenjör

 • Uppdaterad: 16 januari 2024

 • Faktagranskad: 12 juni 2023

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Sofia Kialt, hälso- och sjukvårdsförvaltningen