Brödsmule-navigation

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland etablerar nu en ny sakkunnigstruktur genom att inrätta Regionala Programområden (RPO). Deras uppgift är att stödja vårdgivare inom respektive specialitetsområde. Ett motsvarande arbete pågår i alla Sveriges regioner, med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Målsättningen är att invånarna ska få en bättre och mer jämlik vård och att vårdpersonalen ska få bättre stöd för behandlingar.

Systemet för kunskapsstyrning byggs på nationell, regional och lokal nivå där samtliga nivåer samspelar med varandra. Förändringen innebär att arbetet med kunskapsunderlag i större utsträckning görs gemensamt på nationell nivå. Ett större fokus läggs också på regionalt och lokalt implementerings- och förbättringsarbete.

Stockholm-Gotlands modell för kunskapsstyrning

Nedanstående struktur gäller från september 2019.

Regionala programområden

Den regionala strukturen speglar den nationella. 26 regionala programområden (RPO) etableras och ersätter från den 1 september 2019 Stockholms medicinska råds (SMR) tidigare specialitetsråd.

RPO:erna har till uppdrag att initiera frågor för den nationella samverkan, anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt samt säkra att kunskapen når till mötet mellan vårdgivare och patient.

Ordförande i de regionala programområdena samlas i Stockholm-Gotlands medicinska råd (SGMR), som ersätter SMR.

Regionala samverkansgrupper och expertgrupper

Förutom RPO:er etableras samverkansgrupper som arbetar övergripande med hälso- och sjukvårdsfrågor som berör samtliga programområden. Läkemedelskommittén och Patientsäkerhetskommittén blir regionala samverkansgrupper och kvarstår med utökat uppdrag.

Region Stockholms läkemedelskommitté kommer förutom att ge stöd i val av bästa läkemedelsbehandling att ansvara för rekommendationer gällande läkemedelsnära medicinteknik.

Övriga kommittéer kommer till 2020 bli regionala expertgrupper som kopplas till regionala programområden eller regionala samverkansgrupper.

Nationella programområden

24 nationella programområden (NPO) har bildats med experter från regionerna. Nationella programområden består av en representant från varje sjukvårdsregion, med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela regionen inom det specifika området. Nomineringar av representanter för region Stockholm-Gotland har skett via valberedningen för sakkunniga i regionen, med föredragning i direktörsgruppen och beslut av hälso- och sjukvårdsdirektörerna.

Sjukvårdsregionerna har fördelat ansvaret att vara värdar för programområdena mellan sig. Värdskapet innebär att vara ordförande för programområdet och ansvara för processledning och analysstöd. Stockholm-Gotland är värdregion för hud- och könssjukdomar, infektionssjukdomar, medicinsk diagnostik, reumatiska sjukdomar, sällsynta sjukdomar och ögonsjukdomar.

Utöver programområden bildas också ett antal nationella samverkansgrupper (NSG) för generella uppdrag som rör metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel samt patientsäkerhet.

Läs mer

Representanter för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland i det nationella systemet för kunskapsstyrning

Sakkunniga

Utsedda inom olika ämnesområden inom hälso- och sjukvården som bistår politiker, tjänstemän och hälso- och sjukvårdens praktiska verksamhet med expertkunskap.

Sakkunniga i Region Stockholm

Utsedda inom olika ämnesområden inom hälso- och sjukvården som bistår politiker, tjänstemän och hälso- och sjukvårdens praktiska verksamhet med expertkunskap.

Basinfomation om kunskapsstyrning

För att underlätta för dig som ska berätta om kunskapsstyrning i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland så finns här basinformation som kan användas i olika sammanhang. Det finns en grundpresentation i PowerPoint, profiltexter i olika längd samt frågor och svar.

Grundpresentation

PowerPoint-presentation om kunskapsstyrningsorganisation Stockholm-Gotland

Frågor och svar

Frågor och svar om kunskapsstyrningsorganisation Stockholm-Gotland

Korta texter

Korta informationstexter om kunskapsstyrningsorganisation Stockholm-Gotland

Kontaktperson

Sjukvårdsregional samordnare Stockholm-Gotland | Kristina Ateva

Sakkunnigkansliet, Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen