Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2024–2025

Katarakt, även kallat grå starr

Patienter som genomgår kataraktkirurgi ges onödig kombinationsbehandling av läkemedel i för stor utsträckning. För patienten innebär det en ökad kostnad för läkemedlet och två olika ögondroppar att administrera flera gånger dagligen i det opererade ögat i stället för en sorts ögondroppe. Riktlinjen för katarakt slår fast att efter okomplicerad kataraktkirurgi på annars friskt öga rekommenderas lokala steroider eller NSAID som inflammationsprofylax. Kombinationsbehandling bör reserveras för komplicerade fall och fall med samsjuklighet exempelvis med diabetes. RPO har som mål att patienter ska få korrekt postoperativ behandling efter kataraktoperation och att detta följs årligen genom läkemedelsstatistik från enheten vårdanalys och statistik vid Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Analysområden

Öppenvinkelglaukom

Öppenvinkelglaukom är en kronisk ögonsjukdom, som kan leda till varaktig synnedsättning för patienten. Detta är en stor patientgrupp där resursanvändningen bör fördelas för en kunskapsbaserad och effektiv vård. Det finns en ny riktlinje för adekvat uppföljning och behandling av öppenvinkelglaukom, vilken RPO genomför en regional gap-analys kring. I dagsläget har Region Stockholm fler patienter med glaukomdiagnoser per 100 000 invånare än övriga regioner men färre förskrivna glaukomläkemedel. Det är mer vanligt att diagnosen misstänkt glaukom används än övriga glaukomdiagnoser. RPO fortsätter att analysera och följa glaukomdiagnoser och förskrivna glaukomläkemedel inom regionen.

Prioriterat sakkunnigarbete

 • Skapa samsyn inom professionen kring vad som behöver uppnås för patienterna.
 • Tydliggöra vilken vårdnivå inom ögonsjukvården som är rätt för olika patienter utifrån en medicinsk prioritering, både horisontellt och vertikalt. Prioriterat arbete är att följa den nationella prioriteringslistan för ögonsjukdomar med målet att patienter med ögonsjukdomar ska få rätt vård på rätt vårdnivå.
 • Analyserar regionala behov av lokalt införande, anpassningar och uppföljning utifrån flertalet nationella vårdriktlinjer för både specialistvården och primärvården.
 • Stödja sjukvårdsregion Stockholm-Gotland vid remissvar om nationella kunskapsstöd.
 • Delta i utvecklingen av regionala tillägg i primärvårdens kunskapsstöd inom ögonsjukvården.
 • Säkerställa uppdaterade rekommendationer på Viss.nu och på Kunskapsstodfarvardgivare.se.
 • Uppmärksamma vården på vikten av att sluta utföra kombinationsbehandling efter okomplicerade kataraktoperationer, i enlighet med den nationella riktlinjen för katarakt.

 
Kontakt

 • Uppdaterad: 9 juni 2024

 • Faktagranskad: 9 juni 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen