Till start

Vårdgivarguiden

Som vårdgivare rapporterar du väntetider för att hälso- och sjukvårdsförvaltningen bland annat ska kunna följa upp uppfyllnad av vårdgarantin, för att skicka väntetidsdata vidare till nationell statistik och för att andra vårdgivare och patienter ska kunna ta väntetid i beaktande vid val av vårdgivare. 

Vilken väntetidsrapportering som kravställs anges i ditt vårdavtal, primärt under avtalets krav på digitala förmågor. Vad respektive digital förmåga innebär hittas i anvisningarna på sidan Digitala förmågor.

Läs om hur du uppfyller de krav på digitala förmågor som finns i ditt vårdavtal.

Rapportera till Centrala väntetidsregistret

Centrala väntetidsregistret, CVR, används för att mäta väntetider och väntande patienter inom den specialiserade vården. I CVR:s databas registreras patienter som väntar på att få komma till mottagningsbesök, undersökningar, behandlingar och operationer. För att rapportera patientens väntan som patientvald eller medicinskt orsakad krävs det att du som vårdgivare följer Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s, definitioner.

Vårdgivare rapporterar till CVR antingen via filöverföring från de patientadministrativa systemen och journalsystemen eller via manuell rapportering där vårdgivaren via e-tjänsten RAPP kan lägga in antalet väntande patienter.

CVR är ett it-stöd som används för att följa upp vårdgarantin i den specialiserade vården. I systemet registreras väntetider och väntande patienter.

Tillgänglighetstjänsten i Gemensamt vårdregister

Tillgänglighetstjänsten i systemet Gemensamt vårdregister, GVR, används för att mäta väntetider inom öppenvården. Till GVR rapporteras de bokningsunderlag som är kopplade till registrerade öppenvårdskontakter. Vårdgivare rapporterar till GVR via filöverföring från sina patientadministrativa system och journalsystem. Kontakta support eller förvaltning för ditt system för att ta reda på om det är kopplat till tillgänglighetstjänsten.

GVR är ett system för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning.

Prognostiserade väntetider

Utbudstjänst Region Stockholm används för att rapportera prognostiserade väntetider. Vårdgivare som ska rapportera väntetidsprognoser gör preliminära uppskattningar för hur lång tid patienten får vänta och rapporterar detta i systemet Utbudstjänst Region Stockholm.

Prognostiserade väntetider presenteras på webbplatsen Vårdutbud i Region Stockholm under fliken ”Visa väntetidsprognoser”.

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för att hantera och lagra vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Väntetidsrapportering till Sveriges Kommuner och Regioner

Väntetidsdata som rapporteras till CVR och GVR skickas vidare till Sveriges Kommuner och Regioners  nationella väntetidsdatabas. Läs mer på SKR:s webbplats.

Telefontillgänglighet och mätning

Inom vissa avtalsområden mäts telefontillgänglighet. Syftet är dels att följa upp vårdgivarnas telefontillgänglighet utifrån ställda krav i avtalen och dels följa upp hur väl vårdgivarna uppfyller tillgänglighetsgarantin. För närvarande sker mätning av telefontillgänglighet genom att ett externt företag årligen ringer 182 kontrollsamtal per mottagning under mottagningens öppettider. Utveckling pågår dock för att även telefontillgänglighet ska kunna rapporteras på liknande sätt som övriga väntetider.

Läs mer

Som vårdgivare ansvarar du för att leva upp till vårdgarantin. Här kan du läsa mer om rapportering, uppföljning och regelverket gällande väntetider.

  • Uppdaterad: 2 februari 2024

  • Faktagranskad: 2 februari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Fredrik Persson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen