Gemensamt Vårdregister, GVR, används för att registrera besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen i GVR används som underlag för ersättning till vårdgivaren och av uppföljningsdatabasen VAL.

De flesta vårdgivare ska lämna underlag till GVR. Privata specialistläkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster, som rapporterar till ARV-systemet, är ett undantag.

Vårdgivaren behöver konfigurera sitt journalsystem för att kunna leverera information om besök och vårdkontakter till GVR. Informationen överförs sedan automatiskt från vårdgivarens journalsystem och lokala kassa/PAS-system.

Remittentregelverk

Inom ramen för ett kvalitetshöjande arbete i Kodservern har en mängd kombikakoder stängts. Det gäller kombikakoder för verksamheter som inte har ett avtal med SLL. Endast verksamheter som bedriver vård på uppdrag av Stockholms läns landsting har rätt till kombikakoder.

En del av de kombikakoder som stängts har använts som remittent vid rapportering till GVR. Detta gäller bland annat skolor, tandläkare och vissa privata vårdgivare. Då dessa kombikakoder inte längre kan valideras mot Kodservern kommer GVR att avvisa alla anrop som innehåller dem.

Läs mer nedan om hur remittenter ska rapporteras:

Manualer

Support

Relaterad information

Förändring gällande taxekoder

Ett antal taxekoder utgår och är endast giltiga fram till 31 december 2018. Förändringen gäller alla vårdgivare som rapporterar vårdhändelser till GVR.