Till start

Vårdgivarguiden

Byte av hjälpmedel

Det går att byta ett hjälpmedel om brukarens medicinska eller funktionella behovet har förändrats och angelägenhet/konsekvens bedöms som mycket stor.

Förskrivaren ansvarar då för att göra en ny bedömning och en ny förskrivning. Det går däremot att byta ett utslitet eller trasigt hjälpmedel mot ett exakt likadant, utan att påbörja en ny förskrivning. Om det råder tveksamheter kring huruvida ett hjälpmedel ska bytas ut eller om det är dags att påbörja en ny förskrivning, avgör förskrivaren hur man ska gå tillväga.

Om ett hjälpmedel gått sönder och behöver repareras, kontakta respektive hjälpmedelsverksamhet. Region Stockholm bekostar och svarar som regel för förebyggande underhåll och reparationer av förskrivna hjälpmedel. Det är den som reparerar hjälpmedlet som bedömer om det går att reparera eller om det behöver bytas ut.

Om en brukare genom att vara oaktsam förorsakat skada på eller förlust av hjälpmedlet är brukaren ersättningsskyldig. Förskrivaren ska därför, i samband med att ett hjälpmedel lämnas ut, informera brukaren om den ersättningsskyldighet som kan uppkomma vid skada eller förlust av hjälpmedlet. Det kan då också vara lämpligt att uppmana brukaren att se över sitt försäkringsskydd. En förskrivare kan dock inte neka en brukare ett hjälpmedel för att han eller hon saknar försäkring som täcker skada eller förlust av hjälpmedlet.

Dubbelförskrivning

När enbart ett hjälpmedel inte räcker för att möjliggöra daglig aktivitet, kan man i specialfall förskriva ytterligare hjälpmedel med samma funktion. Nedsmutsning är inte ett skäl för dubbelförskrivning.

Barn och ungdomar med föräldrar som inte bor tillsammans kan till exempel efter behovsbedömning få förskrivet hjälpmedel till båda hemmen.

Hjälpmedel till fritidsboende och fritt valda aktiviteter

Hjälpmedel till fritidsboende och för fritt valda aktiviteter är lågt prioriterade enligt behovstrapporna i Hjälpmedelsguiden. Det kan innebära att sådana hjälpmedel inte alls förskrivs eller att det är lång väntan att få dem (se respektive behovstrappa för nuvarande tillämpning). Barns och ungdomars (under 18 år) behov av hjälpmedel till fritidsboende och för lek och utveckling kan ibland prioriteras högre än behovstrapporna visar.

Hjälpmedel utanför kloka hjälpmedelslistan

Om brukarens behov inte täcks av hjälpmedel på kloka hjälpmedelslistans 1:a handsval eller 2:a handsval finns det möjlighet att förskriva utanför listan, som ett enstaka ärende, förutsatt att den tänkta produkten inte betraktas som ett egenansvar. För behov utanför kloka hjälpmedelslistan kontaktas respektive hjälpmedelsverksamhet.

Hjälpmedel vid förändrade behov

Det går att byta ett hjälpmedel om brukarens medicinska eller funktionella behov förändras. Det går också att byta ett hjälpmedel som blivit utslitet. Bedömning sker då av förskrivare och vid behov av hjälpmedelsverkstad. Byte av hjälpmedel på grund av förändrade behov är att betrakta som en ny förskrivning. Om behoven upphör ska brukaren återlämna hjälpmedlet till förskrivaren eller närmaste vårdcentral, primärvårdsrehabilitering eller respektive hjälpmedelsverksamhet. För retur av inkontinensartiklar och nutritionsprodukter, kontakta hjälpmedelsverksamheten för Förbrukningshjälpmedel i hemmet, SLSO.

Korttidsförskrivning

Vid tillfälliga medicinska behov, under sex månader, tillhandahåller hjälpmedelscentralsverksamheterna vissa hjälpmedel efter korttidsförskrivning, i mån av tillgång. Produkter och prislista finns under rubriken Egenavgifter.

Möjlighet att hyra hjälpmedel utan medicinsk insats

Att utan medicinsk bedömning hyra hjälpmedel för en kortare tid är inte en hälso- och sjukvårdsinsats. Det ingår därför inte heller i hjälpmedelscentralsverksamheternas avtal med regionen. I Stockholms län finns privata sjukvårdsaffärer som erbjuder produkter för uthyrning.

När hjälpmedlet inte fungerar

Om ett hjälpmedel gått sönder och behöver repareras, ska brukaren kontakta respektive hjälpmedelsverksamhet. Region Stockholm bekostar och svarar som regel för förebyggande underhåll och reparationer av förskrivna hjälpmedel. Det är den som reparerar hjälpmedlet som bedömer om det går att reparera eller om det behöver bytas ut.

Det går att byta ett utslitet eller trasigt hjälpmedel mot ett exakt likadant, utan att påbörja en ny förskrivning. Om det råder tveksamheter kring huruvida ett hjälpmedel ska bytas ut eller om det är dags att påbörja en ny förskrivning, är det förskrivaren som avgör hur man ska gå tillväga. Vid konstaterade produktfel inom områdena inkontinens, nutrition, förband, kompression – kontakta: Hjälpmedelsverksamheten Förbrukningshjälpmedel i hemmet.

  • Uppdaterad: 6 december 2023

  • Faktagranskad: 6 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen