Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Beslutstödet hjälper till vid behovsbedömning av ett hjälpmedel, genom att väga samman effekt och nytta, angelägenhet och konsekvens samt frekvens. Den sammanlagda bedömningen fungerar sedan som ett stöd när det är dags att fatta beslut. Som förskrivare kan du använda beslutstödet som en tankemodell och ett verktyg när du ska fatta beslut om att förskriva eller inte förskriva hjälpmedel. Du ska använda det när du bedömer att det finns behov av att gå utanför kloka hjälpmedelslistans sortiment för att skapa ett tydligt underlag för en sådan förskrivning.

För vissa hjälpmedel ska beslutstödet alltid användas. Det gäller vid förskrivning av el-rullstolar, drivaggregat till rullstol, hörselhjälpmedel, hyrhjälpmedel avseende kommunikation/kognition samt vid "Ansökan om särskilda behov över 100 procent" för ortopedtekniska hjälpmedel. Mer information om förutsättningar för förskrivning finns under respektive behovstrappa och hjälpmedel.

Effekt och nytta

Att bedöma effekt och nytta handlar om att bedöma på vilket sätt ett hjälpmedel påverkar en brukares möjligheter till ökad aktivitet, ökad delaktighet eller förbättring av kroppsfunktion. Vid progredierande sjukdomar eller risk för försämring kan effekt och nytta även handla om att bibehålla aktivitet, delaktighet och/eller kroppsfunktion.

Exempel på frågor vid bedömning av effekt/nytta:

 • På vilket sätt skulle hjälpmedlet hjälpa dig?
 • Hur mycket lättare blir det att utföra det du tänkt dig om du får hjälpmedlet?
 • Vad väntar du dig för effekt/nytta av hjälpmedlet?
 • Hur bra tror/hoppas du att det ska bli om du får hjälpmedlet?

Angelägenhet och konsekvens

Att bedöma angelägenhet/konsekvens handlar om att bedöma en brukares situation om han eller hon inte får hjälpmedel.

Exempel på frågor vid bedömning av angelägenhet och konsekvens:

 • Hur svårt är det att utföra aktiviteten/vara delaktig/utföra denna rörelse idag?
 • Hur tror du att det skulle påverka dig om du inte får hjälpmedlet?
 • Hur skulle det påverka dig att nå rehabiliteringsmålet om du inte får tillgång till hjälpmedlet?
 • Vad skulle hända om du inte får tillgång till hjälpmedlet?
 • Hur viktigt är hjälpmedlet för dig för att uppnå målet?
Hjälp för förskrivare att bedöma effekt/nytta samt angelägenhet och konsekvens vid förskrivning av hjälpmedel.
  Effekt/nytta: Angelägenhet/konsekvens:
0 Ingen Hjälpmedlet ger ingen eller obetydlig förbättring av:
• möjlighet att genomföra och bibehålla aktivitet och/eller vara delaktig.
• kroppsfunktion alternativt möjlighet att bibehålla kroppsfunktion.
Det innebär ingen risk för aktivitetsbegränsning, försämrad livskvalitet eller försämrad kroppsfunktion att inte förskriva hjälpmedlet.
1 Mycket liten

Hjälpmedlet ger mycket liten förbättring av:
• möjlighet att genomföra och bibehålla aktivitet och/eller vara delaktig.
• kroppsfunktion alternativt möjlighet att bibehålla kroppsfunktion.

Det innebär mycket liten ökad risk för aktivitetsbegränsning, försämrad livskvalitet eller försämrad kroppsfunktion att inte förskriva hjälpmedlet.

2 Måttlig

Hjälpmedlet ger en måttlig förbättring av:
• möjlighet att genomföra och bibehålla aktivitet och/eller vara delaktig.
• kroppsfunktion alternativt möjlighet att bibehålla kroppsfunktion.

Det innebär måttliga svårigheter att genomföra aktivitet och/eller att vara delaktig, risk för försämring av kroppsfunktion och risk för olägenhet att inte förskriva hjälpmedlet.

3 Stor

Hjälpmedlet ger en stor förbättring av:
• möjlighet att genomföra och bibehålla aktivitet och/eller vara delaktig.
• kroppsfunktion alternativt möjlighet att bibehålla kroppsfunktion.

Det innebär stora svårigheter att genomföra aktivitet och/eller att vara delaktig, låg livskvalitet och risk för betydande försämring av kroppsfunktion att inte förskriva hjälpmedlet.

4 Mycket stor

Hjälpmedlet ger personen möjlighet att vara fullständigt aktiv och delaktig i tänkt situation. Hjälpmedlet ger fullständig förbättring av kroppsfunktion alternativ bibehållande av kroppsfunktion.

Det innebär mycket grava inskränkningar av möjlighet till aktivitet och/eller delaktighet, mycket låg livskvalitet, risk för allvarlig skada och risk för bestående men att inte förskriva hjälpmedlet.

Frekvens

Att uppskatta nyttjandegrad/frekvens för hjälpmedlet handlar om att bedöma hur ofta brukaren kommer att använda sitt hjälpmedel. En generell riktlinje är att hjälpmedlet ska användas för att möjliggöra varje dags aktivitet vid minst tre av de fyra årstiderna.

Exempel på frågor vid bedömning av nyttjandegrad/frekvens:

•    Hur ofta tror du att du kommer använda hjälpmedlet?
•    Kommer det vara olika under olika tider på året?

Frekvens:
0  Extremt sällan = någon/några gånger per år
1  Mycket sällan = någon/några gånger i månaden
2  Sällan = enstaka gång i veckan
3  Ofta = flera gånger i veckan
4  Mycket ofta = dagligen, alltid

Inför beslut

För att slutföra behovsbedömningen inför beslut väger du samman effekt/nytta, angelägenhet/konsekvens och frekvens enligt nedanstående mall. Multiplicera siffrorna med varandra. Som generell riktlinje gäller följande:

 • I intervallet 8–16 kan hjälpmedel skrivas ut.
 • I intervallet 4–6 kan det finnas möjlighet att skriva ut hjälpmedel i särskilda fall.
 • I intervallet 0–3 bör hjälpmedel inte skrivas ut.

För vissa hjälpmedel ges hänvisning till beslutstödet under riktlinjerna i förutsättningar för förskrivning som finns under respektive behovstrappa och hjälpmedel.

Mall för att väga samman effekt/nytta, angelägenhet/konsekvens samt frekvens vid förskrivning av hjälpmedel.
Effekt/nytta
Angelägenhet/
konsekvens:
Frekvens:
0 Extremt sällan 1 Mycket sällan 2 Sällan 3 Ofta 4 Mycket ofta
4 Mycket stor 0 4 8 12 16
3 Stor 0 3 6 9 12
2 Måttlig 0 2 4 6 8
1 Mycket liten 0 1 2 3 4
0 Ingen 0 0 0 0 0
 • Uppdaterad: 6 februari 2024

 • Faktagranskad: 6 december 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen