Till start

Vårdgivarguiden

För närvarande finns runt 100 Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Idag är Sverige utan tvekan ett föregångsland vad gäller att följa kvaliteten för patienterna och på många håll byggs det upp liknande system.

De Nationella Kvalitetsregistren innehåller information om patienters diagnoser, behandlingar och hälsoresultat. Det går att se resultat för olika patientgrupper. 

Kvalitetsregister startas av vårdgivarna för att:

 • följa en patientgrupp över tid
 • göra jämförelser inom och mellan enheter
 • utvärdera olika behandlingsmetoder
 • vara ett stöd i att förbättra vårdens innehåll och kvalitet
 • sprida ny kunskap, till exempel genom forskning.

Det finns inget krav på att patienten måste samtycka för att bli registrerad, men enligt patientdatalagen ska vårdgivaren informera om registret. Då kan patienten välja om hen inte vill delta.

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm har skyldighet att rapportera uppgifterna inom sin verksamhet till Nationella Kvalitetsregister.

Förutom de Nationella Kvalitetsregistren (NKR) som får ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten, finns ett stort antal andra lokala, regionala och nationella kvalitetsregister. Informationskravet till patienter gäller även dessa register.

På Socialstyrelsens webbplats finns också de så kallade hälsodataregistren som är lagstadgade.

QRC Stockholm

QRC Stockholm är ett av landets sex regionala kvalitetsregistercentrum som stöttar start, utveckling och drift av Nationella Kvalitetsregister. QRC Stockholm drivs av Region Stockholm och Karolinska Institutet.

QRC kan hjälpa dig som vill:

 • starta och utveckla ett kvalitetsregister
 • använda kvalitetsregister i förbättringsarbete
 • använda kvalitetsregister i forskning
 • använda kvalitetsregister för resultatanalys inom hälso- och sjukvården

Kontakt

Sofia Kax|Enhetschef

Läs mer

Stöttar start och utveckling av Nationella Kvalitetsregister i Region Stockholm.

Lagens syfte är att öka patientsäkerheten med bibehållet skydd för den personliga integriteten. Här finns bestämmelser om hur vårdgivare ska behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården och hur patientjournal ska föras.

 • Uppdaterad: 6 mars 2024

 • Faktagranskad: 6 mars 2024

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Lillemor Bergström , hälso- och sjukvårdsförvaltningen