Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Mål och insatsområden 2024–2025

Klimakterievård och klimakterierådgivning i hela vårdkedjan

Kvinnor med klimakteriebesvär har svårt att veta var de ska söka och få rådgivning och vård. För att uppnå en mer jämlik och evidensbaserad rådgivning och behandling håller ett regionalt kunskapsstöd på att tas fram. I detta arbete önskas en samverkan med RPO primärvård och RPO levnadsvanor. Det har tagits fram en gemensam dokumentationsmall som bidrar till ett standardiserat förlopp samt jämlik rådgivning och behandling.

Bristningar och delaktighet i samband med förlossning

Svåra underlivsbristningar i samband med förlossning kan ge långvariga problem med bäckenbotten i form av urin- och avföringsinkontinens, smärtproblematik och problem vid omslutande samlag. Förbättringsarbete har pågått sedan 2016 med mycket positivt resultat Det behövs dock fortsatt fokus på området för att de goda resultaten ska bibehållas och i förekommande fall fortsätta förbättras. Målet är att andelen svåra bristningar ska minska ytterligare och vara låg på alla regionens kliniker.
Enligt Graviditetsenkäten upplever patienter otillräcklig delaktighet i beslut som rör förlossning och eftervård. I Region Stockholm anser en lägre andel än rikssnittet att vården tillgodosett behovet under graviditet, förlossning och tiden efter förlossning. Delaktigheten är lägre skattad för eftervården än för förlossningsvården, men båda behöver förbättras.

Analysområden

Endometrios

En genomlysning av patientens väg genom endometriosvården genomförs, med särskilt fokus på utbildning, för att tydliggöra behov av samverkan mellan vårdval gynekologi, sjukhus och primärvård.

Blödningar

RPO kommer följa och analysera utvecklingen av blödningar efter förlossning i regionen.

Vård efter förlossning

Det saknas kunskap bland nyförlösta om var de kan söka vård för fysiska och psykiska besvär efter förlossning. I intervjuer med kvinnor anges att uppfattningen av vad som omfattas av eftervård sträcker sig upp till ett år efter förlossning. Eftervården är inte heller tydligt kopplad till en särskild vårdgivare. RPO behöver i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreda, analysera och följa upp hur eftervården kan utformas och vårdkedjan tydliggöras, för att bättre möta invånarnas behov. I en nationell gap-analys har det framkommit att Region Stockholm ligger lågt avseende antal eftervårdsbesök, vilket inte helt stämmer med regionens egna registreringar. Insatser behöver göras för att öka besöksregistreringen i det nationella kvalitetsregistret, men också för att öka tydligheten kring vart kvinnor kan vända sig med fysiska och psykiska besvär efter förlossning.

Målet är att kvinnor ska ha bibehållen livskvalitet efter förlossningen med fokus på tillgänglighet och delaktighet gällande vård för bristningar och psykisk ohälsa. Delmål för eftervård ska tas fram.

Prioriterat sakkunnigarbete

 • RPO kvinnosjukdomar och förlossning kommer fortsätta att bevaka och uppdatera beslutsstöd, riktlinjer och länkar på webbplatsen Kunskapsstöd för vårdgivare.
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har fått flera budgetuppdrag som berör området kvinnosjukdomar och förlossningsvård. RPO kommer delta i det arbetet, främst som
  referensgrupp.
 • RPO önskar inleda samarbete med RPO barn och ungdomars hälsa samt RPO levnadsvanor för att färdigställa och implementera en amningsstrategi i regionen som bygger på WHO:s rekommendationer om tio steg som främjar amning.
 • RPO kommer att följa arbetet kring det nationella kunskapsstöd om graviditet, förlossning och tiden efter som tagits fram av Socialstyrelsen.
  • RPO kommer att verka för att följande åtgärder fasas ut:
   Förlossningskliniker bör minska oxytocinstimulering under förlossning.
  • Barnmorskemottagningar bör inte ta urinprov rutinmässigt på alla gravida vid besök
   utan enbart på de med ökad risk för preeklampsi.

Kontakt

 • Uppdaterad: 31 maj 2024

 • Faktagranskad: 31 maj 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen