Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2024–2025

Nydebuterad och etablerad reumatoid artrit

Patienter med den kroniska sjukdomen reumatoid artit (RA) utgör den största patientgruppen inom den specialiserade reumatologiska vården. För att alla patienter med RA ska få tillgång till vård och behandling enligt befintliga riktlinjer i alla faser av sjukdomen har två personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp tagits fram. Ett vårdförlopp för nydebuterad RA och ett vårdförlopp för etablerad RA. För patienter med RA är det viktigt att snabbt nå låg eller ingen sjukdomsaktivitet och att sedan bibehålla detta över tid. Detta för att minska bestående funktionsnedsättning, smärta och öka livskvaliteten. RPO fortsätter säkerställa följsamhet till vårdförloppen och samverkar med RPO nervsystemets sjukdomar för att förbättra omhändertagandet av patienter med långvarig smärta.

Systemisk skleros

Patienter med systemisk skleros kan ha stora behov av behandling, undersökningar och rehabilitering för att minska funktionsbortfall och risk för allvarliga komplikationer. Sjukdomen är ovanlig men komplex, därför är det viktigt med samordning mellan de reumatologiska enheterna. Dels kring utbildning av vårdpersonal och patienter dels kring samarbeten med andra specialiteter. RPO sprider information och bidrar till lösningar på praktiska problem för att dessa patienter ska få bästa möjliga vård.

Analysområden

Jättecellsarterit är en svårställd diagnos. Det vanligaste symtomet är en, för personen, ny typ av huvudvärk orsakad av att blodkärl i skalpen är akut inflammerade. Patienterna riskerar att förlora sin syn om inte korrekt diagnos ställs och behandling ges snabbt. Samtidigt kan behandlingen i sig ge svåra biverkningar varför överdiagnostik behöver minimeras. RPO driver arbetet med att implementera det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för jättecellsarterit. Målet med vårdförloppet är att minska tiden till insatt behandling och minska andelen patienter som får långsiktiga sjukdoms- eller behandlingsrelaterade komplikationer.

Uppföljning och utvärdering av den nystartade specialiserade reumatologiska rehabiliteringsverksamheten vid Danderyds sjukhus fortsätter. RPO bidrar med att sprida kunskap om verksamheten till remitterande enheter.

Läkemedelsbehandling är en viktig del i vården av personer med reumatisk sjukdom. RPO samarbetar med Läkemedelskommitténs expertråd för smärta och reumatiska sjukdomar, bland annat kring nya läkemedel, biosimilarer, förskrivning av NSAID och opioder. Rekommendationer samordnas också med Svensk reumatologisk förenings riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatologiska sjukdomar.

Prioriterat sakkunnigarbete

 • Analysera täckningsgrad och användande av Svensk Reumatologis kvalitetsregister (SRQ), och vid behov identifiera tänkbara åtgärder med utgångspunkt i de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen.
 • Samordna arbetet kring kloka kliniska val inom reumatologin i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Till att börja med kommer RPO verka för att fasa ut användningen av MR-undersökning av ryggen hos
  patienter med fastställd spondartritdiagnos.
 • Följa utvecklingen av ett interaktivt patientstöd för hantering av dagligt liv och optimerad hälsa som tas fram av NPO reumatiska sjukdomar samt implementera, följa upp och utvärdera stödet i regionen när det finns tillgängligt i tjänsten 1177 Stöd och behandling.
 • Säkerställa aktuella kunskapsstöd för primärvård på Viss.nu för att förbättra samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård.
 • Analysera och konkretisera vad nära vård betyder för patienter med reumatisk sjukdom, för den specialiserade reumatiska vården samt för samverkan med primärvård och andra aktörer.
 • Fortsätta digitaliseringsarbetet genom att på ett strukturerat sätt dela erfarenheter mellan olika enheter.
 • Klinisk forskning och utbildning:
  • Följa och sprida information regionalt från precisionsmedicinskt forum reumatologi.
  • Säkerställa och samordna alla vårdgivares informationsvägar till patienter om aktuella
   kliniska prövningar.
  • Stötta planering av fristående kurs i systemsjukdomar för omvårdnadspersonal/hälsoprofessioner.
  • Verka för ökat antal specialistsjuksköterskor.
 • Öka samarbetet med primärvården kring patienters samsjuklighet.

Kontakt

 • Uppdaterad: 13 juni 2024

 • Faktagranskad: 9 juni 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen