Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2024–2025

Införande av nationella riktlinjer för tandvård

Två områden är prioriterade vid införande av nationella riktlinjer för tandvården:

  • Undersökningsintervall för personer med låg risk för dålig munhälsa.
  • Rökstopp vid planerade dentoalveolära operationer (käkkirurgiska ingrepp). Områdena har identifierats utifrån en gap-analys, och de indikatorer som kommer att följas sammanfaller med Socialstyrelsens planerade analys och uppföljning.

God och jämlik tandregleringsvård för barn och unga

Många tandläkare saknar klinisk erfarenhet av interceptiv tandreglering, det vill säga insatser som utförs innan det permanenta bettet är etablerat. Detta kan leda till att barnpatienter riskerar att inte erbjudas en jämlik vård. RPO tandvård ska ta fram ett kunskapsstöd med behandlingsrekommendation för interceptiv tandreglering, för att stödja en god och jämlik tandvård för barn och unga.

Jämlik tandvård och förbättrad munhälsa för sköra äldre

Fler äldre behåller sina egna tänder allt längre upp i åldrarna. Sköra äldre riskerar dock en försämrad eller dålig munhälsa, vilket kan påverka livskvalitén. Tandvården samt vård- och omsorgspersonal behöver därför ökad kunskap om omhändertagande av dessa patienter för att möta framtida behov. RPO tandvård har i detta område behov av att samverka med RPO äldres hälsa och RPO primärvård, samt Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) vid Karolinska Institutet.

Analysområden

RPO ska med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna följa upp och analysera indikationer för CBCT–diagnostik (datortomografisk teknik, Cone Beam Computed Tomography) i tandvården. Tekniken används vid kartläggning och diagnostik av sjukdomar och tillstånd i tänder och käkar hos barn och vuxna.

Prioriterat sakkunnigarbete

  • Följa utvecklingen av nationella kunskapsstöd som genomförs av nationellt programområde tandvård inför regional implementering.
  • Bistå i arbetet med att införa personcentrerade vårdförlopp som inkluderar tandvård och munhälsa och som leds av andra RPO.

Kontakt

  • Uppdaterad: 9 juni 2024

  • Faktagranskad: 9 juni 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen