Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Mål och insatsområden 2024–2025

Kronisk obstruktiv sjukdom (KOL)

Personer med kronisk obstruktiv sjukdom (KOL) ska få tillgång till personcentrerade insatser för att bromsa sjukdomsförloppet, förhindra exacerbationer och förbättra prognosen genom fortsatt införande av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för KOL. Tidig diagnostik, rökstopp, ökad patientdelaktighet och insättande av behandling är viktiga faktorer för att bromsa försämringstakten, motverka komplikationer och öka livskvaliteten. Detta kan genomföras genom interprofessionell samverkan. Diagnosen KOL ställs ofta i primärvården men underdiagnostik och underbehandling är vanligt då symtomen ofta kommer smygande och kan likna andra sjukdomar. RPO har som mål att öka patienterna delaktighet i vård och behandling genom att fler erbjuds patientutbildning, stöd till egenvård och tobaksavvänjning.

Analysområden

Astma hos barn och vuxna

Många med astma har dålig kontroll på sin sjukdom. Nationella riktlinjer betonar specificerade kvalitetsindikatorer som bör följas för att förbättra astmakontrollen. De viktigaste kvalitetsindikatorerna är genomförd dynamisk spirometri, astmakontrolltest (ACT), rökanamnes, basal allergiutredning, patientutbildning och tillväxtkontroller för barn vid behandling med inhalationssteroider. Samtliga patienter som får behandling mot astma skall få en skriftlig behandlingsplan och återbesök minst två gånger per år vid okontrollerad astma (ACT <20 p). RPO följer också fortlöpande upp införandet av Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer (2023) vid astma.

Astma, allergi och KOL uppföljning i primärvården

Många patienter med astma, allergi och KOL omhändertas i primärvården. Med rätt diagnostik, behandling och uppföljning kan dessa patienter uppnå en bättre livskvalité. RPO ska fortsätta stödja kompetensbefrämjande åtgärder inom astma, allergi och KOL framför allt inom primärvården. RPO ska också fortlöpande utvärdera och följa upp verksamheten med kvalitetsindikatorer. Genom interprofessionell samverkan i primärvården kan en personcentrerad vård erbjudas i enlighet med nationella riktlinjer och befintliga kunskapsstöd. I Region Stockholm har en uppföljning utförts av
Akademiskt primärvårdcentrum som visar på stor variation i vården. RPO lung- och allergisjukdomar kommer att verka för att variationerna minskar.

Personcentrerade vårdförloppet IgE medierad matallergi

Matallergier har ofta en stor inverkan på livet och flera studier visar på de orsakar försämrad livskvalité. RPO arbetar med en regional gap-analys i syfte att ta fram regionala mål, mått och åtgärder för införande av det personcentrerade sammanhållna vårdförloppet för IgE medierad matallergi.

Personcentrerat vårdförlopp för interstitiell lungsjukdom

Patienter med interstitiell lungsjukdom är i behov av en förbättrad prognos, lindrigare sjukdom över tid och minskad samsjuklighet. När det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för interstitiell lungsjukdom är godkänt kommer RPO lung- och allergisjukdomar genomföra gap-analyser samt ta fram mål, mått och åtgärder för införande av vårdförloppet i sjukvårdsregionen.

Personcentrerat vårdförlopp för obstruktiv sömnapné

RPO lung- och allergisjukdomar kommer att genomföra gap-analyser samt ta fram mål, mått och åtgärder för införande av vårdförloppet i sjukvårdsregionen.

Prioriterat sakkunnigarbete

 • Långsiktigt arbete för att säkra adekvat allergibehandling på olika vårdnivåer i samband med aktuella avtalsförändringar i Region Stockholm
 • Följa upp och uppdatera aktuella kunskapsstöd för primärvård och på Viss.nu.
 • Vara sakkunnigstöd till hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm i samband med avvecklingen av vårdval allergi och överföringen av patienter till egen regi.
 • Samverkan med Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och RPO primärvård för att öka andelen kostnadseffektiva behandlingsmetoder och tillgängligheten till dessa.
 • Samverkan med sjukhusen för att säkerställa kompetensförsörjningen inom specialiteten allergologi.
 • Åtgärder som RPO rekommenderar att vården bör sluta göra:
  • Undvika att ge antibiotika till vuxna med akut astmaexacerbation, om det inte finns misstanke om eller verifierad infektion.
  • Undvika singelbehandling med inhalationssteroider hos patienter med upprepade KOL-exacerbationer. Bättre effekt fås om inhalationssteroidbehandling ges i kombination med långverkande bronkdilaterare.

Kontakt

 • Uppdaterad: 13 juni 2024

 • Faktagranskad: 5 juni 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen