Till start

Vårdgivarguiden

Arbetet med att främja hälsa och goda levnadsvanor behöver bedrivas inom många olika sektorer i samhället. Hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor på individnivå. De flesta personer, 84 procent enligt SKR:s Hälso- och sjukvårdsbarometer 2019, är också positiva till samtal om levnadsvanor inom hälso- och sjukvården.

Mål och insatsområden 2024–2025

Kardiovaskulär prevention i primärvården i samarbete med andra RPO

Hjärt-kärlsjukdomar utgör den största bidragande faktorn till sjukdomsbörda i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Levnadsvanor påverkar både risken att insjukna och prognosen när man insjuknat. Därför är förebyggande och behandlande insatser som förbättrar ohälsosamma levnadsvanor viktiga. Arbetet behöver bedrivas av många aktörer och i ett brett perspektiv som spänner över flera diagnoser/sjukdomsområden samt med beaktande av multisjuklighet.

RPO levnadsvanor samarbetar med RPO primärvård, RPO hjärt- och kärlsjukdomar, RPO endokrina sjukdomar, RPO njursjukdomar och RPO nervsystemets sjukdomar för att förbättra förutsättningarna för prevention av hjärtkärlsjukdom.

Analysområden

Ohälsosamma levnadsvanor ger upphov till sjukdom och förkortar liv. Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att erbjuda patienter stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor, och ska arbeta såväl hälsofrämjande som sjukdomsförebyggande. Det hälsofrämjande uppdraget innebär åtgärder för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Det förebyggande uppdraget innebär åtgärder för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma
levnadsvanor – prevention och behandling ger vårdverksamheterna stöd i evidensbaserat arbete med levnadsvanor. Socialstyrelsens utvärderingar visar att många patienter inte erbjuds det stöd som de behöver. RPO levnadsvanor gjorde under 2023 en regional gap-analys i samarbete med flertalet andra RPO som visar liknande resultat. Baserat på den kommer RPO ta fram förslag på åtgärder under 2024–2025 som stöd för andra RPO:ers arbete med levnadsvanor.

2023 gjordes en förstudie om hälsoekonomiska effekter av levnadsvanearbete i hälso- och sjukvården. RPO ska följa revideringen av Socialstyrelsens riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor, som till viss del kommer att bygga på resultatet från förstudien.

Prioriterat sakkunnigarbete

Levnadsvanor som prevention och behandling bidrar till ökad livskvalitet och bättre fysisk och psykisk hälsa bland de flesta patientgrupperna. Stockholm-Gotlands medicinska Råd (SGMR) arbetar för att identifiera gemensamma mål, åtgärder och mått för att få genomslag i införandearbete. RPO levnadsvanor håller ihop arbetet tillsammans med RPO cancersjukdomar.

RPO levnadsvanor ska se över formerna för samarbete med övriga RPO som arbetar för breda patientgrupper och områden: barn och ungdomar, cancer, primärvård, psykisk hälsa, rehabilitering habilitering försäkringsmedicin, tandvård och äldres hälsa. Syftet är att identifiera gemensamma behov och prioriteringar samt att arbeta strategiskt och långsiktigt. Vidare kommer RPO fortsätta samarbetet kring användning av nikotinprodukter bland unga och gravida med berörda RPO.

Under 2022–2023 upprättades ett forum för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte kring forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom levnadsvanor. RPO levnadsvanor samordnar forumet som träffas en till två gånger per år.

RPO levnadsvanor bidrar till regionala kunskapsstöd för primärvård och specialiserad vård på webbplatsen Viss för Region Stockholm respektive Docpoint för Region Gotland, på webbplatsen Kunskapsstöd för vårdgivare samt i Kloka Listan för Region Stockholm respektive Rek-Lista för Region Gotland. RPO bidrar också i remissvar om olika nationella kunskapsstöd.

RPO levnadsvanor bidrar i arbete med att ta fram och revidera Region Stockholms material om levnadsvanor för vårdpersonal och patienter.

Här finns information och stöd för dig som träffar patienter som behöver ändra sina levnadsvanor.

Kontakt

  • Uppdaterad: 10 juni 2024

  • Faktagranskad: 31 maj 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen