Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2024-2025

Inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, omfattar diagnoserna Crohns sjukdom, ulcerös kolit och oklassificerad inflammatorisk tarmsjukdom. IBD förekommer hos knappt en procent av befolkningen och debuterar oftast mellan 15 och 35 års ålder. Det är viktigt att få en tidig diagnos, adekvat behandling och tät monitorering för att minska risken för komplikationer och försämrad livskvalitet. Risk för undernäring är ett av RPO:s prioriterade områden. RPO driver arbetet med att implementera vårdförloppet och vårdprogrammet för IBD i samarbete med berörda vårdverksamheter.

Analysområden

Levercirros

Levercirros kan utvecklas efter en kronisk cellskada. De vanligaste orsakerna till cirros i Sverige är alkoholrelaterad leversjukdom, kronisk virushepatit, autoimmun leversjukdom, ospecifik cirros och icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD). Det har arbetats fram ett nationellt vårdprogram för patienter med levercirros med mål att förbättra livskvalitet och överlevnad genom standardiserad diagnostik, behandling och uppföljning i hela landet. RPO har påbörjat en regional gap-analys tillsammans med berörda vårdverksamheter och kommer med utgångspunkt i den att sätta mål och bidra till regional implementering av vårdprogrammet.

Endoskopi

Endoskopi utgör en grundsten inom diagnostik och behandling av mag- och tarmsjukdomar och är avgörande för tidig upptäckt och effektiv hantering av tillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och andra gastrointestinala sjukdomar. Genom användning av endoskopi kan läkare noggrant undersöka mag-tarmkanalen för att identifiera inflammation, blödningar, eller andra patologiska förändringar, vilket möjliggör snabb och riktad intervention. Detta är avgörande för att kunna erbjuda patienter med mag- och tarmsjukdomar en tidig diagnos och individualiserad behandling, vilket är i linje med RPO:s mål om rätt diagnos, behandling och rehabilitering i rätt tid. Under året kommer fokus ligga på att förbättra styrningen av och kvaliteten på endoskopiska procedurer. Ett första steg i kvalitetsarbetet är att fokusera på samordnad dokumentation med målet att få fram kvalitetsindikatorer från alla enheter inom regionen.

Prioriterat sakkunnigarbete

 • Uppdatera regionala rekommendationer inom mag- och tarmsjukdomar på Viss.nu, i syfte att förbättra samarbetet mellan primärvård och specialistvård.
 • Se över behovet av att lyfta lokala kunskapsstöd så kallade PM, och där bred konsensus finns  för att tillgänglig göra dem regionalt.
 • Fortsätta samverkan med RPO kirurgi och plastikkirurgi inom gemensamma områden såsom IBD.
 • Tillsammans med Läkemedelskommitténs expertgrupp analysera och bevaka ett kostnadseffektivt användande av biologiska läkemedel samt följsamhet till riktlinjer.
 • Delta i arbeten som prioriteras av nationella programområden, till exempel genom att svara på remissversioner av nationella kunskapsstöd.
 • Inleda en analys av förutsättningar för klinisk forskning och utbildning.
 • Följa kloka kliniska val enligt Svensk Gastroenterologisk förenings rekommendation.

Kontakt

 • Uppdaterad: 5 juni 2024

 • Faktagranskad: 5 juni 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen