Till start

Vårdgivarguiden

Analys och uppföljningsområden 2024–2025

Nå beställare akut vid avvikande provsvar

RPO har etablerat en rutin för en effektiv informationskedja så att remitterande läkare ska kunna nås vid avvikande provsvar. Rutinen kommer att följas upp inom ramen för årets mål och insatsplan.

MR-säkerhet för patienter och personal

En arbetsgrupp ska etableras för kartläggning och analys av säkerhetsarbetet hos MR-verksamheter i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland, så att förbättringsområden kan identifieras. Arbetet kommer att göras i samverkan med den nationella strålsäkerhetsgruppen vilken är under etablering.

Prioriterat sakkunnigarbete

 • Stödja övriga RPO vid införande och uppdatering av regionala riktlinjer,
  vårdprogram och kunskapsstöd.
 • Bidra med sakkunskap till Region Stockholms samt Region Gotlands hälso- och sjukvårdsförvaltningar till exempel om strålsäkerhet och digital utveckling.
 • Bidra med sakkunskap för att ytterligare stärka komponenter för forskning, utveckling och utbildning.
 • Bidra med sakkunskap i utvecklingen av hållbara strategier för kompetensförsörjning inom bristyrken, såsom biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.
 • Bistå i arbetet med att kartlägga och kravställa IT-system, digitala beslutsstöd och nationella e-remisser samt förvaltning av dessa.
 • Följa det nationella samarbetet mellan NPO medicinsk diagnostik och NPO infektionssjukdomar för jämlik infektionsdiagnostisering med fokus på mikrobiologi.
 • Bidra till det nationella arbetet med blodprodukter.
 • Bistå den nyetablerade nationella arbetsgruppen inom strålsäkerhet samt den motsvarande regionala expertgruppen med sakkunskap i frågor som rör strålsäkerhet och MR-säkerhet inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.
 • Bidra till ett ökat samarbete mellan de nuklearmedicinska professionern och berörda verksamheter såsom Regionalt Cancer Centrum (RCC), bland annat i frågor som rör framtida dimensionering av PET-verksamhet.
 • Verka för att öka förutsättningarna för att tillgängliggöra relevant hälsodata som gäller medicinsk diagnostik.
 • Verka för minskad överdiagnostik genom att, i samverkan med RPO primärvård, identifiera samarbetsområden inom Kloka Kliniska Val, exempelvis följsamhet till Socialstyrelsens ”Icke-göra-lista”.
 • Stödja RPO primärvård, RPO rörelseorganens sjukdomar samt RPO reumatiska sjukdomar i arbete med reducering av antalet radiologiska undersökningar.

Kontakt

 • Uppdaterad: 9 juni 2024

 • Faktagranskad: 9 juni 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen