Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2024-2025

Stroke/TIA

För att minska sjuklighet och död i förtid av stroke eller TIA (transitorisk ischemisk attack) samt för att säkerställa att rätt vård ges i rätt tid och på rätt plats införs det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet Stroke och TIA – tidiga insatser och vård. Under 2024–2025 fortsätter arbetet med att säkerställa övergångar mellan olika aktörer i vårdkedjan för patienter med stroke och TIA. Andra viktiga områden som ingår i vårdförloppet är att förebygga ny stroke, följa upp tillståndet efter stroke samt att tillgodose rehabiliteringsbehov efter stroke. Dessa områden ingår i införandet av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet “Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering”. Införandet av vårdförloppet sker i samarbete med RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin och RPO primärvård.

Kardiovaskulär prevention

För minskad sjuklighet och död i förtid av hjärt- och kärlsjukdom sker samarbete kring kardiovaskulär prevention med RPO primärvård, RPO hjärt- och kärlsjukdomar, RPO njursjukdomar, RPO endokrina sjukdomar och RPO levnadsvanor samt med läkemedelskommitténs relevanta expertgrupper. Arbetet fokuserar bland annat på läkemedelsbehandling, fortbildning och identifikation av ohälsosamma levnadsvanor.

Delirium (akut förvirring)

Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd hos patienter i slutenvården. Ett brett samarbete mellan flera RPO ha initierats för att förbättra omvårdnaden genom ett multiprofessionellt omhändertagande samt införande av screeningskalor och vårdplaner.

Analysområden

Epilepsi

Epilepsi är den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen vilken kräver regelbunden läkemedelsbehandling och sjukvårdskontakt. Epilepsivården i Sverige är ojämn och delvis ojämlik. Ett nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med epilepsi ska införas i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland under 2024–2025. Detta arbete startar med en regional gapanalys under 2024.

Migrän

Migrän är den största diagnosgruppen inom vårdområde neurologi och kräver mycket resurser inom den öppna neurologiska vården. Riktlinjer för behandling vid migrän har tagits fram och ska införas under 2023–2024. Arbetet inleds med en regional gapanalys och målsättningen är att göra riktlinjerna kända och eftersträva regional samsyn kring följsamhet av dem.

Smärta

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till besök i primärvården. Långvarig smärta utgör tillsammans med psykisk ohälsa de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning, och ofta finns samsjuklighet mellan diagnoserna. Ett nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med långvarig smärta hos vuxna har tagits fram och RPO har format en multiprofessionell lokal arbetsgrupp (LAG) för att stödja införandet.

Opioider är smärtlindrande substanser med morfinliknande verkningsmekanismer som kan leda till ett beroende eller biverkningar. De ska användas när de är indicerade, men förskrivs även till patienter där risker överstiger nyttan. LAG smärta arbetar för att minska läkemedelsproblematik vid opioidbehandling, bland annat genom förbättrade uppföljningsrutiner och utveckling av digitala stödfunktioner vid opioidförskrivning.

Migrän

Migrän är den största diagnosgruppen inom vårdområde neurologi och kräver omfattande resurser inom den öppna neurologiska vården. Riktlinjer för behandling vid migrän har tagits fram och införs under 2024–2025.

Prioriterat sakkunnigarbete

  • Genom ett etablerat verksamhetschefsforum arbeta för att stärka samverkan mellan akutsjukhusens slutenvård och öppenvård samt med den öppna specialiserade neurologisjukvården i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Syftet är att patienter med nervsystemets sjukdomar ska få rätt vårdnivå i rätt tid. I detta forum berörs också en del frågor relaterade till vårdval neurologi.
  • Uppmana vården att avstå från icke motiverade diagnostiska undersökningar vid redan kända diagnoser.
  • Uppmana vården att inte föregå bedömning av specialist genom att initiera utredningar och undersökningar på grund av långa väntetider inom den specialiserade neurologin.
  • Fortsätta ha regelbundna träffar med patientföreträdare för samarbete kring gemensamma frågor.
  • Nationellt kommer personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för ALS (amyotrofisk lateralskleros) och NPH (normaltryckshydrocephalus) att tas fram. RPO nervsystemets sjukdomar bidrar i detta arbete bland annat under remissversioner.

Kontakt

  • Uppdaterad: 5 juni 2024

  • Faktagranskad: 5 juni 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen