Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2024-2025

Under parollen ”En samlad kraft mot cancer” arbetar RPO cancersjukdomar tillsammans med patienter, närstående, hela sjukvårdssystemet samt delar av civilsamhället. Mål är att minska risken att drabbas av cancer, att minska insjuknande och dödlighet i cancer samt att öka hälsan och livskvalitén hos patienter och deras närstående. Jämlikhetsperspektivet skall tydligt beaktas i ansatser och strategier inom cancerplanens samtliga områden.

Minska cancerrisken

Det bästa sättet att minska lidande och död i cancer är att förhindra insjuknande. Information till befolkningen om hur de själva kan förebygga cancer är därför prioriterat. RPO cancersjukdomar deltar i de europeiska initiativen kring cancerprevention PrEvCan och EUs Joint action Prevent NCD.

Uppskattningsvis skulle drygt en tredjedel av all cancer kunna undvikas med hälsosamma levnadsvanor. RPO cancersjukdomar fortsätter samverka i den regionala arbetsgrupp som leds av RPO levnadsvanor där fortsatt fokus är implementeringen av Nationellt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling. Patienter med hepatit B- eller C-infektion löper förhöjd risk att bland annat utveckla levercancer. Arbete med att eliminera dessa infektioner leds av RPO infektionssjukdomar och RPO cancersjukdomar deltar i arbetet.

Hitta cancer

Kontinuerliga insatser pågår för att utveckla existerande och nya screeningprogram inom cancerområdet. Deltagandet i de etablerade screeningprogrammen har generellt ökat senaste året. Inom cancerområdet finns 32 standardiserade vårdförlopp (SVF) för att korta tiderna till behandling för patienter med misstänkt cancer.

Under 2023 utreddes 76 procent av alla cancerpatienter inom ett SVF och 48 procent av dem fick sin vård inom uppsatta tidsramar. Fortsatt fokus är att nå det nationella målet om att 80 procent av patienterna ska få sin vård inom uppsatta tidsramar. Arbetet samordnas för ännu bättre SVF-processer genom samverkan mellan närakuter och primärvård i syfte att undvika omvägar vid remittering. I samarbete med RPO primärvård sker utveckling av digitala beslutsstöd för att hitta cancer tidigt. Samarbete sker även med den nya funktionen inom RCC som heter "alarmsymtom". 

Inom ramen för den statliga överenskommelsen om jämlik cancervård för 2024 har vårdgivare ansökt om och fått stimulansmedel för att förbättra diagnostiken och korta ledtider. Samarbete sker fortsatt med RPO medicinsk diagnostik för att följa upp och utveckla dessa initiativ.

Livet med och efter cancer

Många cancerpatienter har behov av rehabiliteringsinsatser under i stort sett hela
sjukdomsprocessen. Inom ramen för den statliga överenskommelsen om jämlik cancervård för 2024 har vårdgivare ansökt och fått stimulansmedel för att genomföra förbättringar inom rehabilitering för barn och vuxna samt inom palliativ vård. RPO cancersjukdomar arbetar i samverkan med såväl RPO äldres hälsa som Palliativt kunskapscentrum kring frågor om palliativa insatser. Alla delar av rehabilitering behöver det ske ett nära samarbete mellan patienten, närstående och vårdens medarbetare. Under 2024 fokuseras arbetet på implementering av det reviderade nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Bland annat genom implementering av arbetssättet som beskrivs i Cancerrehabilitering - Vägledning för strukturerat arbetssätt i Region Stockholm och Region Gotland och Rehabiliteringsöversikt som är en hjälp för patienter och vårdgivare att navigera i regionens utbud av cancerrehabilitering. 

För att säkerställa jämlik vård och behandling finns ca 50 Nationella vårdprogram som revideras löpande. Arbetet följs upp kontinuerligt i 38 kvalitetsregister.

 

Analysområden

Sverige arbetar inom ramen för den europeiska cancerplanen och arbetet fokuserar på de Joint actions där Sverige deltar. RPO cancersjukdomar ska fokusera på vilka gap som finns mellan målen i EU:s plan och faktiskt utfall i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Miljöns påverkan på cancersjukdom behöver belysas mer. Här ingår hållbarhetsperspektiv och satsningar för att avveckla så kallad lågvärdevård. Analyser kommer att genomföras för att identifiera vilka insatser som görs och inom vilka områden RPO cancersjukdomar kan agera. Samarbete sker bland annat genom regional samverkansgrupp läkemedel.


Prioriterat sakkunnigarbete

RPO cancersjukdomar kommer fortsätta etablera processen för bred förankring och regionalt införande av nationella kunskapsstöd som till exempel vårdprogram, vårdförlopp, regimbibliotek och Min Vårdplan med fokus på patientsäkerhet och jämlikhet.

Vid revidering av nationella vårdprogram ska det tas ställning till förslag på processer eller insatser som vården bör sluta med. Detta kommer också att genomsyra arbetet med regional implementering av nationella vårdprogram . RPO cancersjukdomar följer upp efterlevnad av riktlinjer för icke medicinskt motiverade operationer på patienter med bröstcancer.

RPO cancersjukdomar fortsätter utveckla former för patientsamverkan på alla nivåer. Under 2024 kommer RPO arbeta med nyrekrytering av patient- och närståenderepresentanter till det sjukvårdsregionala patient- och närståenderådet för att underlätta samverkan på strategisk nivå. Flera projekt leds av patienter eller närstående.

Inom ramen för den statliga överenskommelsen om jämlik cancervård 2024 har RCC ett särskilt uppdrag att satsa på förbättring av processer och ledtider inom urologisk cancer. Inom den urologiska specialiteten hanteras även en mängd patienter med benigna tillstånd. RPO cancersjukdomar samarbetar med RPO urinvägssjukdomar. RPO cancer deltar även i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltnings utredning av förutsättningarna för att bilda ett regionalt prostatacancercentrum.

Kontakt

  • Uppdaterad: 29 maj 2024

  • Faktagranskad: 29 maj 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen