Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2024–2025

Sepsis

Nationellt prioriteras snabbare omhändertagande och diagnostisering av personer som drabbas av sepsis. Detta förväntas leda till att patienten får lindrigare/färre eller inga komplikationer och kortare vårdtid med lägre vårdkostnad som följd. RPO infektionssjukdomar arbetar tillsammans med RPO akut vård och RPO PIVOT (perioperativ vård, intensivvård och transplantation) med att införa det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för sepsis. Arbetet har resulterat i att sepsislarm har införts på samtliga akutsjukhus i regionen vilket innebär att patienter med sepsis kan upptäckas och få optimal behandling på ett tidigt stadium. Sjukvårdsregionalt har vissa gap identifierats, bland annat underdiagnostisering av sepsis och svårighet att nå relevant patientdata. En omfattande fördjupad analys genomförs på patienter med misstänkt sepsis. En nationell arbetsgrupp för strukturerad vårdinformation i vårdförlopp sepsis, som leds av Region Stockholm, arbetar för att ta fram verktyg som ska underlätta införandet av vårdförloppet.

Hepatit C

Patienter med hepatit B- eller C-infektion löper förhöjd risk att utveckla levercirros (skrumplever), leversvikt, levercancer och leverrelaterad död. Världshälsoorganisationen WHO har som mål att till år 2030 eliminera hepatit B och C som allvarliga hot mot folkhälsan. En nationell plan för eliminering av hepatit C har utvecklats inom ramen för kunskapsstyrningen, och införande av planen pågår i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Tre regionala samordnare har tillsatts, vilka arbetar strukturerat för att förhindra fortsatt smittspridning.

Analysområden

Minskad antibiotikaresistens

Minskad antibiotikaresistens prioriteras i det nationella arbetet inom Strama, Samverkan mot Antibiotikaresistens, något som även Strama Stockholm driver kontinuerligt. För specifika antibiotikamål. Under året genomförs ett arbete med fokus på jämlikt införande av antibiotikaronder vid sjukvårdsregionens akutsjukhus. Klinisk infektionsforskning RPO infektionssjukdomar har identifierat behov av att se över möjligheter till regionala samarbeten inom den kliniska infektionsforskningen.

Klinisk infektionsforskning

RPO infektionssjukdomar har identifierat behov av att se över möjligheter till regionala samarbeten inom den kliniska infektionsforskningen.

Terapinätverk Infektion

RPO infektionssjukdomar är delaktigt i utvecklingen av terapinätverk infektion inom Region Stockholm. Regionens infektionskliniker startade hösten 2023 en arbetsgrupp inom detta nätverk som ska verka för förenklade rutiner för företagsinitierade studier inom infektionsområdet.

Prioriterat sakkunnigarbete

 • Bidra till nationellt arbete med personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp inom tuberkulos, som syftar till tidig upptäckt och behandling av aktiv och latent tuberkulos. Vårdförloppet planeras vara färdigt år 2025.
 • Följa utvecklingen av covid-19 och bidra i arbetet med att ta fram och
  uppdatera gemensamma riktlinjer för behandling och uppföljning.
 • Bidra till nationellt samarbete mellan NPO infektionssjukdomar och NPO medicinsk diagnostik inom jämlik infektionsdiagnostik med fokus på mikrobiologi.
 • Bidra med förvaltning och revidering av befintliga kunskapsstöd inom infektionsområdet.
 • Nära samarbete med verksamhetscheferna vid infektionsklinikerna i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Parallellt har verksamhetscheferna ett integrerat forum som för fördjupade diskussioner om verksamhetsnära frågor såsom vårdplatser och jourfrågor.
 • Diskutera minskad provtagning av CD4-celler hos patienter med HIV med ej spårbart virus samt minskad MRSA-provtagning runt positiva fall. RPO avvaktar förslag från NPO Infektionssjukdomar, som för närvarande diskuterar lågvärdesvård.

Kontakt

 • Uppdaterad: 30 maj 2024

 • Faktagranskad: 30 maj 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen