Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Analysområden 2024–2025

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete

Patienter inom de flesta sjukdomsgrupper kan ha behov av rehabilitering och sjukskrivning som en integrerad del i sin vård och behandling. Nationellt har generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete kopplat till klinisk verksamhet tagits fram. En regional gap-analys inför klinisk implementering av modellen har utförts.

Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering

Stroke debuterar med akuta neurologiska symtom som ofta övergår i långvariga eller permanenta funktionsnedsättningar med behov vård och rehabilitering under längre tid, ofta livet ut. Det personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för Stroke TIA – fortsatt vård och rehabilitering lägger tonvikt på säker utskrivning, fortsatt rehabilitering och strukturerad uppföljning. RPO har i samarbete med RPO nervsystemet och strokerådet utfört en regional gap-analys inför implementering av vårdförloppet.

Traumatisk hjärnskada

Traumatisk hjärnskada drabbar individer i alla åldrar och är en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet hos unga. Det finns ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för traumatisk hjärnskada. RPO planerar att sätta ihop arbetsgrupp tillsammans med andra berörda RPO för regional implementering av vårdförloppet.

Adhd och autism - nationella riktlinjer

Det finns stora variationer i vård och behandling av patienter med adhd och autism. En regional gap-analys visar stora brister i exempelvis tidiga insatser, uppföljning och sammanhållen vård. RPO kommer i samarbete med övriga berörda RPO främja implementering av Socialstyrelsens aktuella nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism.

Övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård för unga med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning

Övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård är ofta problematisk för unga med medfördd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Samordning av insatser vid övergången behöver förbättras och kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonal om målgruppen behöver öka. En nationell vägledning för ökad trygghet och delaktighet i samband med övergång till vuxensjukvård publiceras 2024. RPO kommer arbeta för
implementering av vägledningen i samarbete med berörda RPO.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Spasticitetsbehandling

Spasticitet (ofrivillig aktivitet i muskler) efter stroke, hjärnskada eller andra medfödda och förvärvade skador i det centrala nervsystemet kan ge en påtaglig påverkan på funktion, aktivitet och delaktighet. Patienter som begränsas av spasticitet kan bli hjälpa av behandling med botulinumtoxin i kombination med rehabiliteringsåtgärder. Utifrån analys av data avseende tillgång till spasticitetsbehandling med botulinumtoxin i regionen under 2021–2022 kommer vidare åtgärdsförlag utarbetas.

Övergång till vuxensjukvård för barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp

Övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård för barn och ungdomar med funktionsnedsättning behöver förbättras, är att omhändertagande före, under och efter övergången ska vara personcentrerat och sammanhållet. Nationell arbetsgrupp, NAG, gränssnitt och samordning vid överföring till vuxensjukvård för habiliteringens målgrupp har ett uppdrag som sträcker sig till och med juni 2023. RPO deltar med representant i NAG och undersöker parallellt förutsättningar för implementering regionalt. Arbetet sker i samarbete med RPO sällsynta sjukdomar.

Prioriterat sakkunnigarbete

  • Jämlik hälsoutveckling för individer med funktionsnedsättning inom området habilitering. Individer med funktionsnedsättning har en försämrad hälsoutveckling relaterat till levnadsvanor. RPO arbetar med implementering av det nationella vårdprogrammet Ohälsosamma Levnadsvanor i verksamheter som ofta möter individer med funktionsnedsättning. Samarbete med primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i LSS-verksamhet har också påbörjats för att göra anpassad hälsoinformation tillgänglig för en större grupp individer med funktionsnedsättning.
  • Spasticitet efter stroke, hjärnskada eller andra medfödda och förvärvade skador i det centrala nervsystemet kan ge en påtaglig påverkan på funktion, aktivitet och delaktighet. Patienter som begränsas av spasticitet har behov av flera rehabiliteringsåtgärder där bland annat botulinumtoxin
    kan ingå. En regional gap-analys av post-stroke spasticitet visar på underbehandling. Tillsammans med RPO nervsystemet planeras utformning av behandlingsrekommendationer.
  • Vuxna individer med omfattande funktionsnedsättning har särskilt behov av individanpassad, trygg och säker primärvård med regelbunden uppföljning och samordning. En pilotverksamhet, där fyra vårdcentraler har uppdraget Samordnat medicinskt omhändertagande (SMO) för vuxna med omfattande funktionsnedsättning pågår i Region Stockholm. RPO följer utvecklingen och deltar i planering och genomförande av fortbildning via Akademiskt primärvårdscentrum.
  • RPO arbetar för att rekommendationer från expertgruppen i försäkringsmedicin följs avseende förstadagsintyg. Förstadagsintyg ska bara utfärdas då patienten av medicinska skäl har prioriterats och blivit bedömd inom hälso- och sjukvården första dagen.

Kontakt

  • Uppdaterad: 9 juni 2024

  • Faktagranskad: 9 juni 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen