Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Mål och insatsområden 2024–2025

Tonsilloperation

Det finns både nationella och regionala ojämlikheter i omhändertagandet av patienter som genomgår kirurgisk behandling av problematik i tonsiller (halsmandlar). Området är nationellt prioriterat och RPO öron-, näs- och halssjukdomar har infört en nationell vårdriktlinje för att tonsillektomi bör utföras med kall teknik i syfte att minska andel patienter som får blödningskomplikation efter ingreppet. Följsamhet till riktlinjen mäts via kvalitetsregistret för tonsilloperationer där alla utförda ingrepp ska registreras. RPO öron-, näs- och halssjukdomar driver att samtliga vårdgivare som utför ingreppet i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland ska ha godkänd täckningsgrad i kvalitetsregistret, något som dock kräver avtalsjustering.

Symtomgivande kort tungband hos barn 0–6 månader

RPO genomför insatser för att denna sjukvårdsregionalt prioriterade patientgrupp ska nå en mer jämlik, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård. Eftersom patienterna är minderåriga beaktas barnets perspektiv särskilt liksom omvårdnadsaspekten kring den kirurgiska proceduren. Det regionalt övergripande målet är att barn med amningsproblem får tillgång till vård utifrån behov och kirurgisk behandling på rätt indikation. Ett regionalt kunskapsstöd för patientgruppen infördes under 2022. Under 2023 visade uppföljning att antalet utförda ingrepp hade halverats efter införande av kunskapsstödet. RPO öron-, näs- och halssjukdomar kommer fortsätta att följa uppsatta mål.

Ökad täckningsgrad i nationella kvalitetsregister

RPO öron-, näs- och halssjukdomar arbetar för att nå godkända täckningsgrader i de nationella kvalitetsregistren. Nationella kvalitetsregister utvecklar och säkrar vårdens kvalitet, är en del av uppföljningsstrukturen för nationella kunskapsstöd och gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå. Tillräckligt höga täckningsgrader krävs för representativitet. Täckningsgrader varierar dock stort mellan sjukvårdsregionens vårdgivare och genomsnittlig täckningsgrad når inte godkända nivåer. Under 2024–2025 fortsätter påbörjat arbete med mål att nå godkända täckningsgrader i de tre delregister som omfattar uppföljning av nationella vårdförlopp och kunskapsstöd och/eller omfattar nationellt stora operationsvolymer inom specialistvården. Dessa är Tonsilloperationsregistret, Septumplastikregistret och Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna.

Analysområden

Grav hörselnedsättning

Personer med grav hörselnedsättning riskerar försämrade möjligheter till utbildning och arbete och sämre social interaktion. Underbehandling ökar risk för bland annat psykisk ohälsa och demens. Därför har det tagits fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för barn och vuxna med grav hörselnedsättning. I dagsläget finns en stor nationell variation i tillgång till vård för personer med grav hörselnedsättning. Målet med vårdförloppet är att patienterna ska få optimala förutsättningar till kommunikation, interaktion och delaktighet. Detta uppnås bland annat genom att hörselnedsättning upptäcks så tidigt som möjligt samt att patienten får vård av ett multiprofessionellt team och regelbunden uppföljning. Under 2024–2025 kommer RPO öron-, näs- och halssjukdomar arbeta med att införa vårdförloppet.

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning är ett potentiellt allvarligt tillstånd som orsakas av olika grader av trängsel i övre luftvägen under sömn och förekommer hos 5–10 procent av alla barn. Tidig upptäckt, diagnostik, behandling och uppföljning är avgörande för att minska risken för komplikationer. Ett nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn har tagits fram med målet att förbättra vården och minska ojämlikheter för
denna patientgrupp. Under 2024–2025 kommer RPO öron-, näs- och halssjukdomar arbeta med att införa vårdförloppet regionalt, vilket i vissa delar förutsätter avtalsjustering.

Operation av sned nässkiljevägg

RPO öron-, näs- och halssjukdomar planerar att genomföra en regional gap-analys kring utförande av kirurgisk behandling av sned nässkiljevägg (septumplastik), täckningsgrad och resultat i Septumplastikregistret. En nationell arbetsgrupp har startats med uppdrag att efter nationell gap-analys ta fram ett nationellt kunskapsstöd för att förbättra vården och minska ojämlikheter.

Prioriterat sakkunnigarbete

 • Uppmärksammar vården på att fasa ut följande åtgärder:
  • Planerat återbesök i öppen specialiserad vård vid tillstånd vaxpropp H61.2. Vilket kan ersättas med patientinformation om förebyggande åtgärder/egenvård vid återkommande vaxpropp.
  • Regelbundna kontroller i öppen specialiserad vård vid rör i trumhinnan hos symtomfri patient.
  • Se över om åtgärd Septumplastik DJD20 skall sluta göras vid mild nästäppa (låg upplevd förbättring för patienten enligt Septumplastikregistret).
 • Uppdatera regionala rekommendationer på Viss.nu i syfte att förbättra samarbetet mellan primärvård och specialistvård.
 • Samverkan med andra RPO kring gemensamma patientgrupper.
 • Analysera förutsättningar för driftforms-överskridande klinisk forskning och utbildning inom specialiserad vård.
 • Delta i arbeten som prioriteras av nationella programområden. Till exempel genom att delta i gap-analyser och svara på remissversioner av nationella kunskapsstöd

Kontakt

 • Uppdaterad: 13 juni 2024

 • Faktagranskad: 9 juni 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen