Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2024-2025

RPO primärvård fokuserar huvudsakligen på att arbeta med fyra områden som omfattar en stor del av patienterna i primärvården där det finns stora förbättrings- och utvecklingspotentialer.

Psykisk ohälsa

Patienter med psykisk ohälsa är en betydande grupp inom primärvården där det finns ett stort behov av samverkan mellan olika professioner. Patientgruppen och vårdens aktörer har mycket att vinna på ett utökat och förbättrat samarbete mellan primärvård och sekundärvård. I och med primärvårdens bredd kan patienter med psykisk ohälsa som tas omhand där ha allt från enklare livssituationsbekymmer till allvarlig suicidalitet. Det ställs därför mycket höga krav på effektiva, primärvårdsanpassade processer och välfungerande samverkan. Mer evidensbaserad behandling och en mer primärvårdsanpassad struktur kring hanteringen kan få stora positiva effekter för såväl patienter som för vården och samhället i stort.

Sköra äldre

Sköra, äldre patienter kräver omfattande akut- och slutenvård men också stor uppmärksamhet från flertalet av primärvårdens professioner liksom insatser från kommunens aktörer. Något som medför behov av god samverkan. Denna patientgrupp har ett stort mått av mångsjuklighet vilket ofta kräver svåra prioriteringar och en personcentrerad vård med ibland medvetna avsteg från gängse rekommendationer och vårdprogram. Det faktum att antalet äldre kommer att öka kraftigt under de närmaste åren medför ökande krav på vårdens förmåga till personcentrering och helhetssyn.

Kardiovaskulär prevention

Kardiovaskulär sjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i befolkningen, även om insjuknandet minskat tydligt i och med bättre läkemedelsbehandling och ändrade levnadsvanor. Huvuddelen av den kardiovaskulära preventionen sker i primärvården. Det innefattar förändring av levnadsvanor och medicinsk behandling vid högt blodtryck, diabetes, förmaksflimmer, hjärtsvikt, njursvikt och perifer artärsjukdom samt sekundärprevention efter akuta koronara syndrom och stroke. Det finns ett stort intresse av att förbättra det samordnade omhändertagandet av dessa patienter som ofta har en samsjuklighet. Kardiovaskulär prevention behöver därför utgå från en helhetssyn på individen och med en tydlig struktur för riskvärdering och åtgärder. Flera berörda RPO har samordnat sig och enats om gemensamma mål och insatsplaner inom området.

Över- och underdiagnostik

I det nationella systemet för kunskapsstyrning och i de nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen är målsättningen en god och jämlik vård. Specifika vårdprogram måste dock alltid prövas utifrån patientens samlade hälsotillstånd, såsom samsjuklighet och polyfarmaci, samt utifrån patientens önskemål. Varje diagnostisk process innefattar risker för såväl överdiagnostik som underdiagnostik och RPO primärvård samverkar med övriga sakkunniggrupper i flera initiativ för att motverka detta. Det kan till exempel röra sig om att fel patientgrupper utreds utan tillräcklig patientnytta eller att de diagnostiska metoderna har för stor felmarginal.

Nulägesbild av utvalda indikatorer från Region Stockholm, januari 2024.

Analysområden

RPO primärvård tar varje år fram en primärvårdsrapport som utgör både verksamhetsberättelse för det gångna året och verksamhetsplan för det kommande. Primärvårdsrapport 2024 lägger extra tyngd vid primärvårdens unika förmåga att göra kloka avvägningar när flera kunskapsstöd ska användas i det individuella patientmötet. En personcentrerad vård med god personlig kontinuitet i en generalistverksamhet kan förebygga medikalisering och underlätta horisontella prioriteringar. De årliga primärvårdsrapporterna finns att ladda ned här:

Prioriterat sakkunnigarbete

 • Arbeta för att stärka primärvårdens roll i sjukvårdssystemet för att uppnå en mer jämlik, digitaliserad och tillgänglig vård.
 • Bistå med stöd för prioritering av utbildnings- och utvecklingsinsatser som berör primärvården och som initieras från andra RPO.
 • Deltar i införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som berör primärvården.
 • Agera som brett sakkunnigstöd för hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. RPO har bland annat tagit fram en överföringslista som beskriver de vårdöverflyttningar till primärvården som sker, som underlag för diskussioner om resurstilldelning och horisontella
  prioriteringar.
 • Uppmärksamma vården på att:
  • fortsatt minska röntgenundersökningar vid tidigt upptäckt höft- och knäledsartros,
  • minska antalet omotiverade cystoskopier vid upprepade urinvägsinfektioner
  • fortsatt fasa ut olämplig läkemedelsbehandling till äldre samt beroendeframkallande och icke evidensbaserade behandlingar

Kontakt

 • Uppdaterad: 10 juni 2024

 • Faktagranskad: 5 juni 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen