Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2024–2025

Diabetes och kardiovaskulär prevention

Diabetes är en folksjukdom som en stor mängd patienter i alla åldrar lever med. Totalt har cirka 4,5 procent av den vuxna befolkningen i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland diabetes. Cirka 11 400 har typ 1 diabetes och 93 000 har typ 2 diabetes (varav ca 11 500 har typ 1). Det finns omotiverade skillnader i diabetesvården inom regionen och den når inte upp till de nationella riktlinjerna. Ett viktigt mål vid diabetes är att förebygga komplikationer. Hjärt-kärlkomplikationer, till exempel hjärtinfarkt, stroke och nedsatt cirkulation i benen, är både vanliga och allvarliga. Förebyggande av hjärt-kärlkomplikationer är likartad oavsett om patienten har diabetes, genomgången stroke/hjärtinfarkt eller njursjukdom. Därför arbetar RPO endokrina sjukdomar tillsammans med flera andra RPO med det gemensamma insatsområdet kardiovaskulär prevention parallellt med insatsområde diabetes.

Diabetesvårdens arbete med hjärt-kärlprevention kan följas via uppföljningsdata i nationella diabetesregistret. Blodfettssänkande behandling med statiner är exempel på en komplikationsförebyggande insats som inte används tillräckligt mycket och där användningen varierar på ett omotiverat vis. De senaste åren har flera nya läkemedel för behandling av typ 2 diabetes med visad bra hjärt-kärlförebyggande effekt kommit ut på marknaden (SGLT2-hämmare och GLP1-analoger). Användningen av dessa bör öka.

Osteoporos

Osteoporos är en folksjukdom som länge varit eftersatt i Sverige. 2022 bröt 2 255 kvinnor över 50 år höften i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Det finns bra evidens för att fakturkedjor är effektiva och behöver finnas vid alla sjukhus, så att en första fraktur blir den sista. Region Gotland har en bättre fungerande osteoporosvård än Region Stockholm med mer utvecklade frakturkedjor. Frakturkedjor finns numera i någon form vid alla akutsjukhus, men de behöver vidareutvecklas och även inkludera närakuterna. I huvudsak utreds och behandlas sedan patienter med osteoporos i primärvården. Fler patienter med riskfaktorer för osteoporos behöver undersökas och vid behov behandlas. Generellt behöver också kunskapen om osteoporos och tillgängligheten till osteoporoskunnig läkare/vårdpersonal öka likaså tillgängligheten till bentäthetsmätning.

I Region Stockholms budget 2024 finns beslut om att ett kunskapscentrum för osteoporos ska inrättas som också ska stödja frakturkedjor vid alla akutsjukhus. RPO endokrina sjukdomar ser positivt på detta och kommer att följa upp verksamhetens utfall.

Analysområden

Nationella vårdprogrammet för hypertyreos presenterades 2023. Arbete med hur detta ska anpassas och implementeras i sjukvårdsregionen som påbörjades under 2023–2024 fortsätter.

RPO endokrina sjukdomar planerar att under 2024–2025 börja inventera intresset för vidareutvecklad konsultationsverksamhet som stöd för primärvården i form av digitala konsultationsforum i stället för telefonkonsultationer. Inledande arbete är startat via Ersta diabetesmottagning, Centrum för diabetes och Centrum för obesitas.

Obesitas

Behandling av obesitas behöver förbättras, därför har en regional arbetsgrupp för obesitasbehandling skapats. Den inkluderar flera olika professioner och fungerar som ett stöd och bollplank till vårdpersonal från Region Stockholm som deltar i den nationella arbetsgrupp som ska ta fram ett kliniskt kunskapsstöd för obesitasbehandling. Arbetet utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid obesitas från 2022–2023. Ett nationella kliniskt kunskapsstöd förväntas våren 2025.

Regional arbetsgrupp fotsår hos personer med diabetes

Personer som har diabetes löper större risk att drabbas av fotsår till följd av nedsatt cirkulation och känsel i benen. Detta leder till stort lidande, stort behov av vård och kan leda till amputationer. Under 2022 togs det fram ett vårdförlopp för fotsår hos personer med diabetes. Under 2024–2025 formeras en regional arbetsgrupp som ska arbeta för ett bra omhändertagande av personer med diabetes som har eller har risk att utveckla fotsår.

Prioriterat sakkunnigarbete

Överföring av vård för äldre med typ1 diabetes till hemsjukvård

Vid typ 1 diabetes finns det ett absolut behov av insulintillförsel dagligen. Typ 1 vården har varit inriktad på att möjliggöra egenbehandling. I takt med en åldrande befolkning kommer allt fler inte längre klara av detta på grund av annan sjukdom, exempel kognitiv nedsättning. Vårdöverföringar mellan specialistmottagningar för typ 1 diabetes och hemsjukvården behöver utvecklas för att säkerställa att patienter får trygg och personcentrerad behandling även när de blir äldre och behöver dagligt stöd.

Behandlingar som bör upphöra

Förskrivning av D-vitamin på recept och provtagning för 25-OH vitamin D genomförs i omotiverat hög utsträckning. Behandling med D vitamin bör i allmänhet förskrivas till personer med brist (<25 nmol/L) som del i osteoporosbehandling till de med underliggande sjukdomar med förväntade problem sekundärt till malabsorption (exempelvis efter obesitaskirurgi) eller till de som uppvisar tecken på sekundär påverkan med PTH-stegring. Provtagning för 25-OH vitamin D bör inte ingå som rutin i allmän hälsoundersökning hos i övrigt friska.

Kontakt

  • Uppdaterad: 13 juni 2024

  • Faktagranskad: 30 maj 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen