Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2024–2025

Schizofreni

Schizofreni tillhör en av de tio mest funktionshindrande sjukdomarna i västvärlden med en hög överdödlighet i patientgruppen trots goda behandlingsmöjligheter. I sjukvårdsregion Stockholm-Gotland pågår införande av ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni, bland annat genom etablering av ett nytt
digitalt stöd till ökad delaktighet i vården. I samverkan med RPO levnadsvanor fortsätter utvecklingen av insatser kring fysisk aktivitet för psykospatienter. Arbete pågår också med att skapa former för uppföljning av vårdens kvalitet.

Beroende

Befolkningens konsumtion av alkohol, narkotika och tobak ligger, jämfört med andra riskfaktorer, på topp tio-listan av orsaker för sjukdom och tidig död. Största delen av detta uppskattas vara relaterad till individer med en utvecklad beroendeproblematik, en grupp som också ofta har en samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd. Samtidigt är beroende en riskfaktor som det finns stora möjligheter att förebygga och behandla. RPO psykisk hälsa stödjer införandet av det nationella vård- och insatsprogrammet för missbruk och beroende, som innehåller riktlinjer för riskbruk av alkohol. Det finns behov av uppdaterade rutiner inom såväl primärvård som specialistvård för att identifiera riskbruk och erbjuda stöd. Genom det nationella kvalitetsregistret Bättre beroendevård finns goda förutsättningar för att följa upp i vilken utsträckning vårdens insatser leder till förbättringar för patienterna.

Översikt av mål för Regionalt programområde RPO psykisk hälsas samtliga insatsområden

Analysområden

Adhd

Gruppen invånare som söker utredning och vård för adhd har ökat markant under lång tid. De som diagnostiseras med adhd har stor variation i sin funktionsnivå och samsjuklighet är vanligt. Vid svår allvarlighetsgrad finns ofta behov av vård och stöd under många år. Risk för problem med skolgång samt svårighet att få och behålla ett arbete kan vara förhöjd. Detta ökar i sin tur risk för skadligt bruk och kriminalitet. Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för adhd flyttar fokus från utredning till stöd och behandling och omfattar insatser inom både regional och kommunal verksamhet. Att stärka samverkansformer är därför centralt, liksom att etablera en regional samsyn kring vilken grad av funktionsnedsättning som motiverar insatser från hälso- och sjukvården. Det är viktigt att sjukvårdens resurser prioriteras utifrån patienters behov och att kunskapsbaserat stöd även ges av andra aktörer. Uppdaterat regionalt kunskapsstöd för alla aktörer är därför en grundläggande uppgift för RPO psykisk hälsa. Dessutom kommer RPO att lägga fokus på att möjliggöra regional uppföljning av indikatorerna i det nationella vård- och insatsprogrammet, i syfte att följa förväntade förbättringar i vårdgivarnas verksamheter.

Självskada

Att skada sig själv som ett sätt att hantera svåra känslor är ett beteende som ökar på ett oroande sätt, särskilt hos tonårsflickor. I det nationella vårdförloppet för självskadebeteende tydliggörs behovet av rätt bemötande, riktad behandling, samordning och kontinuitet för en personcentrerad och god vård. För att stärka verksamheterna i detta har det regionala kunskapsstödet uppdaterats. Arbetet med förbättrad dokumentation kommer intensifieras för att vårdens förbättringar ska kunna följas på ett systematiskt sätt.

Depression

Personer som drabbas av depression är stora patientgrupper både i primärvård och specialiserad psykiatri. I samverkan med RPO primärvård fortsätter införande av det nationella vårdförloppet för mild till måttlig depression hos vuxna, vilket förutsätter att konsultationsmodeller mellan primärvård och specialistpsykiatri upparbetas.

De senaste åren har det gjorts stora satsningar på en mer jämlik och tillgänglig vård för psykisk ohälsa i primärvården inom Region Stockholm, särskilt när det gäller barn och unga. RPO psykisk hälsa har tillsammans med RPO primärvård och RPO barns och ungdomars hälsa bidragit till att det pågår analyser av vad detta fått för effekter, vilka kommer att bli klara under året. Det är också angeläget att öka kunskapen om vilka tidiga insatser för utsatta grupper som har störst effekt, inte minst för barn och vuxna som är på flykt undan katastrofer och krig.

Prioriterat sakkunnigarbete

 • Uppdatera och förvalta innehållet om psykisk hälsa i kunskapsstodforvardgivare.se på ett hållbart sätt. Ambitionen är att utvidga innehållet till att också erbjuda kunskapsstöd för vård av barn och
  unga.
 • Expertgrupp Psykisk hälsa i läkemedelskommittén rekommenderar inte bensodiazepiner och kommer under året att följa upp att förskrivningen hos vårdgivarna minskar. Inrätta en regional arbetsgrupp med fokus på datakvalitet och utfall av vården. Arbetsgruppens uppdrag innebär bland
  annat att arbeta för en regional samsyn kring val av skattningsskalor för mätning av utfall.
 • Långsiktigt arbete för att skapa strukturer och samarbetsformer mellan olika aktörer, men även att avgränsa och prioritera arbetet i programområdet.

Kontakt

 • Uppdaterad: 5 juni 2024

 • Faktagranskad: 5 juni 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen