Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2024–2025

Sepsis kan drabba personer i alla åldrar. En betydande del av sepsispatienterna avlider och många får långvariga funktionsnedsättningar. Ett adekvat och snabbt omhändertagande kan minska risken för komplikationer och kortar vårdtiden. RPO akut vård har genomfört en gap-analys tillsammans med RPO infektionssjukdomar och RPO perioperativ, intensivvård och transplantation. Sepsislarm har implementerats på samtliga akutsjukhus i sjukvårdsregionen. RPO:erna kommer att följa upp arbetet
från den nationella arbetsgruppen för strukturerad vårdinformation sepsis.

Nytillkommen eller förvärrad förvirring är viktigt att identifiera och handlägga snabbt, eftersom det kan vara huvudsymptomet vid ett flertal allvarliga akuta tillstånd. Det krävs insatser för att nytillkommen eller förvärrad förvirring ska kunna identifieras och dokumenteras korrekt i riskbedömningsskalan NEWS2, så att patienten kan prioriteras för medicinsk handläggning. Med anledning av det ska RPO akut vård, i samarbete med RPO nervsjukdomar, verka för införandet av 4AT, ett screeninginstrument för snabb initial bedömning av kognitiv försämring.

Analysområden

Traumatisk hjärnskada orsakas av yttre våld mot huvudet vid till exempel trafikolycka, misshandel eller fall och är en vanlig orsak till livslång neurologisk funktionsnedsättning i alla åldrar. Med adekvat behandling och stöd kan patienten uppnå bästa möjliga livskvalitet. RPO akut vård har genomfört en gap-analys och kommer att implementera nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för traumatisk hjärnskada inom akut vård i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Sköra äldre patienter utgör en stor och utsatt grupp inom primärvård, akut vård och slutenvård. Det rör sig om patienter med bland annat nedsatt hörsel, syn, minne eller rörlighet. Dessa patienter kan också ha flera kroniska sjukdomar som kräver medicinering med många läkemedel och ett flertal vårdkontakter. Deras komplexa behov ställer krav på fungerande bedömningsinstrument, vårdsystem och samordning mellan vårdgivare. Det finns ett behov att identifiera, värdera och omhänderta gruppen sköra äldre patienter på ett systematiskt sätt. RPO akut vård för dialog med RPO äldres hälsa om undvikbara akutbesök för patientgruppen. RPO bevakar också utvecklingen av nationella standarder för bedömning av skörhet som genomförs av en nationell arbetsgrupp för sköra äldre.

Vårdövergången från prehospitala enheter till akutmottagningar kartläggs av RPO akut vård för att identifiera skillnader mellan hur akutmottagningarna tar emot ambulanser. Nästa steg är att verka för en mer jämlik vårdövergång oavsett mellan vilka vårdgivare det sker.

Prioriterat sakkunnigarbete

RPO akut vård verkar för att den evidens som finns inom området värderas och implementeras i akutsjukvårdskedjan. Visionen är att akutvårdssystemet har en struktur som skapar största möjliga nytta genom att patienten kommer till rätt plats i rätt tid och omhändertas i effektiva, evidensbaserade och harmoniserade processer i hela vårdkedjan. Detta förutsätter stödjande strukturer, till exempel tillgängliga vårdplatser, kompetens, utrustning, IT-stöd, standardiserade arbetssätt, beslutsstöd och kommunikation i vårdövergångar. Inaktuella arbetssätt och behandlingar ska också tas bort.

RPO akut vård bistår nationellt programområde akut vård med:

  • Frågor från Socialstyrelsens beredningsgrupp om den nationella högspecialiserade vården.
  • Utvecklingen av kunskapsstöd baserade på sökorsaker.
  • Färdigställandet av en vägledning för insatsområdet resurser för den akut sjuka patienten.
  • Etableringen av en nationell arbetsgrupp för styrning och bedömning av vårdnivå för akut vård

RPO akut vård kommer att verka för utfasning av de prioritetsbaserade kontrollfrekvenser som tidigare angetts i triageverktyget RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System). Att mäta om alla vitalfunktioner var 15–30:e minut på alla patienter med orange prioritet är lågvärdevård. I stället bör kontrollfrekvensen individualiseras efter patientens aktuella poäng enligt NEWS2 (National Early
Warning Score) med hjälp av en lokalt anpassad åtgärdstrappa.

Kontakt

  • Uppdaterad: 29 maj 2024

  • Faktagranskad: 29 maj 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen