Till start

Vårdgivarguiden

De regionala programområdenas arbete med analys och uppföljning sker i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Region Stockholm

Lokal analys och uppföljning

Vårdens medarbetare analyserar kontinuerligt sina patienters vårdbehov såväl på individnivå som på- gruppnivå. Vårdgivarnas system för dessa analyser varierar utifrån kontext och vårdinriktning.

Regional analys och uppföljning

Alla RPO gör varje år en översiktlig lägesanalys av sitt område, vilken ligger till grund för mål och insatsplaner under kommande verksamhetsår. Lägesanalyserna omfattar exempelvis nationella programområdens insatsområden, behandlingsresultat av berörda patient- och sjukdomsgrupper, patientgruppers åsikter, nya läkemedel och medicinteknik.

RPO kan vid behov fördjupa analysen kring hur vården står sig i relation till God vård-begreppen. Det kan exempelvis röra sig om regionala gap-analyser utifrån nationella kunskapsstöd. En gap-analys används vid behov som underlag för regionala insatser för att minska identifierade gap. Resultat av regionala insatser följs upp med stöd av mål och mått som har tagits fram, ett arbete som sker i samverkan med berörda vårdverksamheter.

Regionala datakällor och analysverktyg

Regionala programområdens uppföljningsvyer

Varje RPO följer upp framtagna mål och mått på flera sätt, bland annat genom indikatorer. I vissa fall finns rapporter om uppföljning tillgängliga via respektive RPO:s sida på Vårdgivarguiden.

En uppföljningsvy för RPO är under utveckling där rapporter kommer att börja publiceras hösten 2024.

Vårdstatistik för Region Stockholm

RPO har tillgång till regional statistik för vårdkonsumtion och läkemedel i en särskilt utvecklad RPO-rapport. RPO har också tillgång till en rad övriga rapporter med statistik som rör hälso- och sjukvård i Region Stockholm

Nationella datakällor och analysverktyg

Vården i siffror

På webbplatsen Vården i siffror finns data som kan användas för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Här finns bland annat rapporter som tagits fram av nationella programområden inom nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister ger kunskap om hur vård och omsorg fungerar och kan förbättras. De innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser eller problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Sammanställning av nationella datakällor

För nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns en sammanställning av nationella datakällor:

 

  • Uppdaterad: 19 juni 2024

  • Faktagranskad: 17 juni 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Sofia Kialt, hälso- och sjukvårdsförvaltningen