Till start

Vårdgivarguiden

Kunskapsstöd används för att ställa diagnos och fatta beslut om behandling. Att göra kunskapsstöd tillgängliga för vårdens medarbetare är en del av arbetet inom kunskapsstyrning. Målet är att patienterna ska erbjudas en så kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård som möjligt.

Lokala kunskapsstöd

Lokala kunskapsstöd utgörs bland annat av riktlinjer, PM och processkartor som har tagits fram av vårdgivare och som är anpassade för att användas vid olika sjukhus och vårdverksamheter.

Regionala kunskapsstöd

Region Stockholm har flera kunskapswebbar med medicinsk information och kunskapsstöd för vårdgivare som faktagranskas av sakkunniga och berörda regionala programområden, RPO. Kunskapswebbarnas redaktioner ansvarar för att publicera, uppdatera, förvalta och utveckla innehållet. Viss riktar sig till primärvården,  Kunskapsstöd för vårdgivare riktar sig till specialiserad vård, och Janusinfo innehåller läkemedelsinformation.

Nationella kunskapsstöd

1177 för vårdpersonal

De nationella kunskapsstöd som tagits fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård flyttade i juni 2024 från webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) till 1177 för vårdpersonal. Dessa kunskapsstöd anpassas för förutsättningarna i Region Stockholm och integreras i de regionala kunskapswebbarna; Viss för primärvård, och Kunskapsstöd för vårdgivare för specialiserad vård.

Vårdhandboken

Vårdhandboken innehåller kunskapsstöd för verksamheter inom vård och omsorg i landets kommuner och regioner.

Professionsföreningarnas kunskapsstöd

Professionsföreningar inom hälso- och sjukvård tar inom sina respektive specialistområden fram kunskapsstöd såsom vårdprogram, riktlinjer och rekommendationer.

Myndigheternas kunskapsstöd

Många myndigheter, till exempel Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverke, TLV, tar fram olika typer av kunskapsstöd. Dessa vänder sig främst till ledning och styrning inom bland annat hälso- och sjukvård.

  • Uppdaterad: 19 juni 2024

  • Faktagranskad: 17 juni 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Sofia Kialt, hälso- och sjukvårdsförvaltningen