Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Syfte

Syftet med masterdata och masterdatamanagement är att ha en framtidssäker och strukturerad informationsmiljö genom att förbättra datakvaliteten och möjliggöra en effektivare datahantering. Detta ger sänkta kostnader samt möjlighet till följsamhet till lagar och regler.

Nytta och effekt

Det finns många vinster med en välfungerande masterdatahantering. Det ger bland annat möjlighet till mer effektiv remisshantering, kortare väntetider för patienter, möjligheter för patienter/närstående att välja vård och lägre administrativa kostnader för vårdgivare. Vi investerar tillsammans i en långsiktigt hållbar digital miljö.

Masterdatamanagement möjliggör bland annat att Region Stockholm på ett mer effektivt sätt kan:  

 • Uppfylla lagkrav
 • Fatta beslut baserat på korrekt data
 • Ge invånare, organisationer och medarbetare rätt information
 • Analysera och förbättra verksamheten
 • Ha effektiva IT-lösningar och integrationer

Vad är masterdata, masterdatamanagement och masterdata governance

Masterdata

Masterdata är den typ av data som är gemensam för hela verksamheten. Masterdata lagras i en gemensam källa och alla som har behov av samma information, använder sig av grundkällan vilket eliminerar risken till att felaktig data/information används.

Med andra ord hämtas masterdata från en och samma källa och delas av många intressenter, verksamhetsprocesser och IT-system. Masterdata behöver endast uppdateras en gång, för att informationen ska uppdateras i alla system och tjänster som använder sig av den.

Masterdatamanagement (MDM)

Masterdatamanagement, MDM innebär att det finns rutiner och regelverk för masterdata som upprätthålls av roller och processer för att det masterdata som skapas och uppdateras ska hålla god datakvalitet. 

Syftet med att införa masterdatamanagement är att förbättra datakvaliteten inom regionen. Masterdataprogrammet har identifierat fem datakvalitetsbegrepp som är viktiga att uppfylla för att uppnå god datakvalitet: korrekthet, validitet, unikhet, fullständighet och aktualitet.

Var lagras masterdata?

Masterdata lagras och hanteras i MDM-plattformen. Det skapar förutsättningar för att information kan hämtas från en och samma källa och att information bara behöver uppdateras på ett ställe (i MDM-plattformen) för att sedan slå igenom till alla system som använder informationen.

MDM-plattformen

Hittills har MDM-plattformen lanserats som masterdatakälla för masterdataområdena organisation och avtalsområde. Arbete pågår för att implementera fler masterdataområden i plattformen.  

Vem har tillgång till MDM-plattformen?

Alla medarbetare som har e-tjänstekort har tillgång till MDM-plattformen. Behörigheter varierar beroende på vilken roll man har.

Att använda masterdata

För att göra det så enkelt som möjligt för konsumenter av masterdata så har all information kopplad till beställning och anslutning av system samlats i API-portalen.

I API-portalen finns först en övergripande text om arbetet med masterdata, vilken typ av data konsumenter kan hämta ur MDM-plattformen. Här finns också kontaktuppgifter för frågor eller för att genomföra en beställning.

I API-portalen finns det också all teknisk information som behövs för att skapa en integration mellan konsumerande system och MDM-plattformen. Den informationen är publicerad på undersidor kopplade till varje integrationstyp.

Beställning

En beställning inleds med att ett formulär fylls i med fullständiga uppgifter.  Observera att fält som är markerade med rött är obligatoriska. Formuläret ska sedan signeras innan det skickas in av behörig beställare.

Beställningsformulär samt regelverk för konsumenter av masterdata.

Masterdata governance

Masterdata governance handlar om styrning av masterdata. Då masterdata delas av flera olika verksamheter, processer och intressenter är det viktigt att det finns en tydlig gemensam styrning, ägarskap och processer vid hantering av gemensamma masterdatarelaterade frågor.

Masterdata governance innefattar processer och rutiner för att regionsövergripande styra och fatta proaktiva beslut gällande masterdata tvärsöver alla verksamhetsprocesser. Masterdata governance säkerställer roller, ansvar och regelverk för formaliserad hantering av masterdata och skapar förutsättningar för löpande förbättringar av masterdata.

För att etableringen av masterdatamanagement ska kunna få effekt krävs ett ägarskap för masterdata governance styrstruktur.

Masterdataprogrammet

Programmet bedrivs under perioden 2018 – 2024 och jobbar med att införa masterdatamanagement inom Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem. Programmet omfattar samtliga verksamhetsområden, förvaltningar och bolag som är involverade i nätverkssjukvården inom regionen. Inom ramen för programmet etableras masterdatamanagement för masterdatadomänerna aktör, plats, produkt och engagemang vilket innebär:

 • Säkra, tillförlitliga masterdata för utvalda områden finns tillgänglig för regionen på ett standardiserat och lättåtkomligt sätt.
 • Befintliga masterdata inom förvaltningsobjektet POFS (Person, organisation, funktion och sortiment) är förädlad och förvaltas genom masterdatamanagement.
 • NVID-projekten (Nationellt verksamhets-ID) är genomförda och kombikakod identifierar inte Organisation, Enhet, Plats och Uppdrag.
 • Klargjort hur masterdata och masterdatatjänster stöder Vem, Vad, Var.
 • Processer och organisation för masterdatamanagement är etablerat.
 • En masterdataplattform är implementerad i Region Stockholms arkitektur.
 • Framtagen strategi för hur regionens offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystem genom användning av masterdata kan vara behjälplig för att effektivisera nuvarande och nya tjänster samt öka informationssäkerheten.
 • Samsyn om informationsmodeller och masterdata med andra aktörer; myndigheter, kommuner, leverantörer och andra regioner.

Begrepps- och informationsmodeller

Inom ramen för arbetet i Masterdataprogrammet med att identifiera och definiera masterdata i Region Stockholm har en begreppsmodell och en informationsmodell tagits fram. Hittills har begrepps- och informationsmodeller för masterdataområdena: Organisation, Enhet, Plats och Person utvecklats. Modelleringsarbete pågår med Avtal, Avtalsområde, Uppdrag och Tjänst.

En begreppsmodell utgår från de behov verksamheten har och är inte en systembeskrivning.

Syfte och nyttor

Begreppsmodellen visar de mest centrala begreppen för masterdata i Region Stockholm på en övergripande nivå. Den omfattar begreppens definitioner, beskrivningar och relationerna mellan dem. Syftet med begreppsmodellen är att begrepp och termer ska tolkas och användas på samma sätt för att undvika missförstånd och leda till felaktiga implementationer.

Informationsmodellen bygger på begreppsmodellen och dess syfte är att visa information om begreppen (klasser), dess egenskaper (attribut) och relationerna mellan dem, som behöver hanteras och hur detta ska göras. Begreppsmodellen och informationsmodellen ligger sedan till grund för en datastandard, där regelverk för masterdata återfinns, som i sin tur ligger till grund för datamodellen.

Hur modellerna tagits fram

Modellerna har tagits fram genom att ta in verksamhetskrav på en övergripande nivå för att beskriva masterdataområden och grupperingar av masterdataområden.

Målet har varit att använda nationella och internationella standarder och referensarkitektur där det är möjligt. Modellerna har diskuterats i en referensgrupp, framförallt i workshopform och parallellt har information från förvaltningsobjekt samlats in i samband med möten för kartläggning av dagens CRUD-processer (Create, Read, Update, Delete/archive). Pågående samarbete med andra regioner (Västra Götaland, Skåne, Östergötland) och andra myndigheter genom GIMVO (E-hälsomyndigheten, SCB, IVO, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Inera) har använts för input till modelleringsarbetet.

Uppdateringar

Begrepps- och informationsmodellerna revideras kontinuerligt efter att nya behov och förtydliganden som framkommer vid möten med verksamhet, förvaltningsobjekt och interna/externa samarbetsforum identifieras.

Frågor och svar

Mer information

Begrepps- och informationsmodell, grupperingar av masterdataområden

En uppdaterad version av begrepps- och informationsmodellerna och grupperingar av masterdataområden har tagits fram inom Masterdataprogrammet.

Masterdataområden och grupperingar av masterdataområden avser masterdata som är nära kopplade till varandra och hanteras gemensamt. Sättet att strukturera dem utgår från analys av insamlade verksamhetskrav. De används bland annat för att göra prioriteringar och för att informera om masterdataprogrammets omfattning.

Om du har problem att se begrepps- och informationsmodellen kan du mejla till vår funktionsbrevlåda och få den i Word-format.

Kontakt

Har du frågor kan du mejla till oss:

Masterdataprogrammet

 • Uppdaterad: 24 april 2023

 • Faktagranskad: 24 april 2023

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Malin Sundeby, hälso- och sjukvårdsförvaltningen