Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Masterdata innebär att data skapas och uppdateras en enda gång för att därefter kunna återanvändas i flera olika system. Införandet av masterdata ska ge Region Stockholm och hälso- och sjukvården en framtidssäker och strukturerad informationsmiljö genom förbättrad datakvaliteten och effektivare datahantering.

Nytta och effekt

Det finns många vinster med masterdata och en välfungerande masterdatahantering. Det ger bland annat möjlighet till mer effektiv remisshantering, kortare väntetider för patienter, ökade möjligheter för patienter/närstående att välja vård och lägre administrativa kostnader för vårdgivare.  Det ger också Region Stockholm ökade förutsättningar att:

 • Uppfylla lagkrav
 • Fatta beslut baserat på korrekt data
 • Ge invånare, organisationer och medarbetare rätt information
 • Analysera och förbättra verksamheten
 • Ha effektiva IT-lösningar och integrationer

Masterdata och masterdatamanagement  

Masterdata är den typ av data som är gemensam för olika individer, processer och system i hela verksamheten, till exempel information om medarbetare, organisationer eller tjänster. Masterdata lagras i en gemensam källa och alla som har behov av samma information, använder sig av denna grundkälla. På så sätt elimineras risken att felaktig data/information används.

Med andra ord hämtas masterdata från en och samma källa och delas av många intressenter, verksamhetsprocesser och IT-system. Masterdata behöver bara uppdateras en gång, för att informationen ska uppdateras i alla system och tjänster som använder sig av den.

Masterdatamanagement (MDM)

Region Stockholm inför också Masterdatamanagement (MDM) det vill säga rutiner och regelverk för masterdata som upprätthålls av roller och processer. Detta ska säkerställa att det masterdata som skapas och uppdateras håller god datakvalitet. 

 Masterdataprogrammet har identifierat fem datakvalitetsbegrepp som är viktiga att uppfylla för att uppnå god datakvalitet: korrekthet, validitet, unikhet, fullständighet och aktualitet.

MDM-plattformen

Masterdata lagras och hanteras i MDM-plattformen. Det skapar förutsättningar för att information kan hämtas från en och samma källa och att information bara behöver uppdateras på ett ställe (i MDM-plattformen) för att sedan slå igenom i alla system.

Hittills har MDM-plattformen lanserats som masterdatakälla för masterdataområdena organisation och avtalsområde. Arbete pågår för att implementera fler masterdataområden i plattformen.  

Alla medarbetare som har e-tjänstekort har tillgång till MDM-plattformen. Behörigheter varierar beroende på vilken roll man har.

Styrning av masterdata

Då masterdata delas av flera olika verksamheter, processer och intressenter är det viktigt att det finns en tydlig gemensam styrning, ägarskap och processer vid hantering av gemensamma masterdatarelaterade frågor.

Styrning sker dels genom fastställda regler för hur innehållet i masterdataattribut uttrycks och säkerställs, dels genom tydliga beslutsvägar och mandat för såväl strategisk utveckling som dagligt underhåll. Utan styrning av masterdata finns det risk för att betydelser och definitioner av masterdata glider isär och återgår till att betyda olika saker inom olika processer och system.

För att etableringen av masterdatamanagement ska få effekt krävs ägarskap för masterdata på olika nivåer. I styrmodellen för masterdata ingår ägarskap på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Masterdataprogrammet

Programmet bedrivs under perioden 2018 – 2024 med uppdrag att införa masterdata i Region Stockholm. Programmet omfattar samtliga verksamhetsområden, förvaltningar och bolag som är involverade i Region Stockholms offentligfinansierade hälso- och sjukvård. Inom ramen för programmet etableras styrning av masterdata för masterdatadomänerna aktör, plats, produkt och engagemang vilket innebär att:

 • Tillförlitliga masterdata för utvalda områden görs tillgängliga på ett standardiserat och lättåtkomligt sätt.
 • Befintliga masterdata inom förvaltningsobjektet POFS (person, organisation, funktion och sortiment) förädlas och förvaltas.
 • NVID-projekten (Nationellt verksamhets-ID) är genomförda och att kombikakod inte identifierar Organisation, Enhet, Plats och Uppdrag.
 • Klargöra hur masterdata och masterdatatjänster stöder Vem, Vad, Var.
 • Processer och organisation för masterdatamanagement är etablerade.
 • MDM-plattformen är implementerad i Region Stockholms arkitektur.
 • Ta fram en strategi för hur den offentligfinansierade hälso- och sjukvården kan bidra till att effektivisera nuvarande och nya tjänster samt öka informationssäkerheten, genom att använda masterdata.
 • Skapa samsyn om informationsmodeller och masterdata med andra aktörer såsom myndigheter, kommuner, leverantörer och andra regioner.

Begrepps- och informationsmodeller

I arbetet med att identifiera och definiera masterdata har det tagits fram en begreppsmodell och en informationsmodell. Detta har hittills tagits framför masterdataområdena Organisation, Enhet, Plats och Person. Modelleringsarbete pågår med masterdataområdena Avtal, Avtalsområde, Uppdrag och Tjänst.

En begreppsmodell utgår från de behov verksamheten har och är inte en systembeskrivning.

Syfte och nyttor

Begreppsmodellen visar de mest centrala begreppen för masterdata i Region Stockholm på en övergripande nivå. Den omfattar begreppens definitioner, beskrivningar och relationerna mellan dem. Syftet med begreppsmodellen är att begrepp och termer ska tolkas och användas på samma sätt för att undvika missförstånd och leda till felaktiga implementationer.

Informationsmodellen bygger på begreppsmodellen och dess syfte är att visa information om begreppen (klasser), dess egenskaper (attribut) och relationerna mellan dem, som behöver hanteras och hur detta ska göras. Begreppsmodellen och informationsmodellen ligger sedan till grund för en datastandard, där regelverk för masterdata återfinns, som i sin tur ligger till grund för datamodellen.

Hur modellerna tagits fram

Modellerna har tagits fram genom att hämta in verksamhetskrav på en övergripande nivå för att beskriva och gruppera masterdataområden.

Målet har varit att använda nationella och internationella standarder och referensarkitektur där det är möjligt. Modellerna har diskuterats i en referensgrupp, framför allt i workshopform. Parallellt har information från förvaltningsobjekt samlats in i samband med möten för kartläggning av aktuella CRUD-processer (Create, Read, Update, Delete/archive). Pågående samarbete med andra regioner (Västra Götaland, Skåne, Östergötland) samt med myndigheter genom arbetet kring GIMVO, gemensam informationsmodell (E-hälsomyndigheten, SCB, IVO, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Inera) har använts för input till modelleringsarbetet.

Uppdateringar

Begrepps- och informationsmodellerna revideras kontinuerligt efter att nya behov och förtydliganden identifieras vid möten med verksamhet, förvaltningsobjekt och interna/externa samarbetsforum.

Frågor och svar

Mer information

Kontakt

Har du frågor kan du mejla till oss:

Masterdataprogrammet

 • Uppdaterad: 10 oktober 2023

 • Faktagranskad: 24 april 2023

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Malin Sundeby, hälso- och sjukvårdsförvaltningen