Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Syfte

Syftet med masterdata och masterdatamanagement är att ha en framtidssäker och strukturerad informationsmiljö genom att förbättra datakvaliteten och möjliggöra en effektivare datahantering. Detta ger sänkta kostnader samt möjlighet till följsamhet till lagar och regler.

Nytta och effekt

Alla verksamheter som har behov av samma information använder sig av grundkällan och undviker därigenom risken för användning av felaktig data/information.

Masterdatamanagement möjliggör bland annat att Region Stockholm, på ett mer effektivt sätt, kan:  

 • Uppfylla lagkrav
 • Fatta beslut baserat på korrekt data
 • Ge invånare, organisationer och medarbetare rätt information
 • Analysera och förbättra verksamheten
 • Ha effektiva IT-lösningar och integrationer

Vad är masterdata, masterdatamanagement och masterdata governance

Masterdata

Masterdata är den typ av data som är gemensam för en verksamhet och delas av många intressenter, verksamhetsprocesser och IT-system. Masterdata är data som:

 • Skapas en gång och återanvänds i samtliga system
 • Uppdateras en gång och uppdateras överallt

Masterdatamanagement (MDM)

MDM handlar om att ha en strukturerad hantering av masterdata genom att skapa och definiera:

 • Gemensamma definitioner och regelverk
 • Roller och ansvar för styrning av masterdata
 • Processer och arkitektur för hantering av masterdata 
 • Rutiner och mätvärden för uppföljning av datakvalitet

Masterdata governance

Masterdata governance innefattar processer och rutiner för att regionsövergripande styra och fatta proaktiva beslut gällande masterdata, tvärsöver alla verksamhetsprocesser. Masterdata governance säkerställer roller, ansvar och regelverk för formaliserad hantering av masterdata och skapar förutsättningar för löpande förbättringar av masterdata. De nivåer som ingår i en masterdata governance-styrmodell är strategisk, taktisk och operativ nivå.

Vad händer om vi inte inför masterdatamanagement?

I dagsläget arbetar verksamhetsområden med att skapa och underhålla samma sorts data vilket leder till bristande datakvalitet och dubbelarbete. Det är även svårt att veta ifall information i ett visst system är uppdaterat eller inte. Det kan alltså finnas korrekt information på ett ställe, och föråldrad information på andra. Dessutom läggs redan mycket tid på att skapa och uppdatera data som redan finns. För att leverera god datakvalitet och en mer effektiv verksamhet krävs därför att vi inför masterdata och masterdatamanagement.

Masterdataprogrammet

Programmet bedrivs under perioden 2018 – 2022 och syftar till att införa masterdatamanagement inom nätverkssjukvården. Programmet omfattar samtliga verksamhetsområden, förvaltningar och bolag som är involverade i nätverkssjukvården inom regionen. Inom ramen för programmet etableras masterdatamanagement för masterdatadomänerna aktör, plats, produkt och avtal vilket innebär:

 • Säkra, tillförlitliga masterdata för utvalda områden finns tillgänglig för regionen på ett standardiserat och lättåtkomligt sätt.
 • Befintliga masterdata inom förvaltningsobjektet POFS (Person, organisation, funktion och sortiment) är förädlad och förvaltas genom masterdatamanagement.
 • "Städprojektet" NVID (Nationellt verksamhetsID) är genomfört och kombikakod identifierar inte Organisation, Enhet och Plats.
 • Klargjort hur masterdata och masterdatatjänster stöder VEM, VAD, VAR.
 • Processer och organisation för masterdatamanagement är etablerat.
 • En masterdataplattform är implementerad i Region Stockholms arkitektur.
 • Framtagen strategi för hur regionens offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystem genom användning av masterdata kan vara behjälplig för att effektivisera nuvarande och nya tjänster samt öka informationssäkerheten.
 • Samsyn om informationsmodeller och masterdata med andra aktörer; myndigheter, kommuner, leverantörer och andra regioner.

Begrepps- och informationsmodeller

Inom ramen för arbetet i Masterdataprogrammet med att identifiera och definiera masterdata i Region Stockholm har en begreppsmodell och en informationsmodell tagits fram. Hittills har begrepps- och informationsmodeller för masterdataområdena: Organisation, Enhet, Plats och Person utvecklats. Modelleringsarbete pågår med Avtal, Avtalsområde, Uppdrag, Produkt och Tjänst.

En begreppsmodell utgår från de behov verksamheten har och är inte en systembeskrivning.

Syfte och nyttor

Begreppsmodellen visar de mest centrala begreppen för Masterdataprogrammet på en övergripande nivå. Den omfattar begreppens definitioner, beskrivningar och relationerna mellan dem. Syftet med begreppsmodellen är att begrepp och termer ska tolkas och användas på samma sätt för att undvika missförstånd och leda till felaktiga implementationer.

Informationsmodellen bygger på begreppsmodellen och dess syfte är att visa information om begreppen (klasser), dess egenskaper (attribut) och relationerna mellan dem, som behöver hanteras och hur detta ska göras. Begreppsmodellen och informationsmodellen ligger sedan till grund för en datastandard som i sin tur ligger till grund för datamodellen.

Hur modellerna tagits fram

Modellerna har tagits fram genom att ta in verksamhetskrav på en övergripande nivå för att beskriva masterdataområden och grupperingar av masterdataområden.

Målet har varit att använda nationella och internationella standarder och referensarkitektur där det är möjligt. Modellerna har diskuterats i en referensgrupp, framförallt i workshopform och parellet har information från förvaltningsobjekt samlats in i samband med möten för kartläggning av dagens CRUD-processer (Create, Read, Update, Delete/archive). Pågående samarbete med andra regioner (VGR, Skåne, Östergötland) och andra myndigheter genom GIMVO (E-hälsomyndigheten, SCB, IVO, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Inera) har använts för input till modelleringsarbetet.

Uppdateringar

Begrepps- och informationsmodellerna revideras kontinuerligt efter att nya behov och förtydliganden som framkommer vid möten med verksamhet, förvaltningsobjekt och interna/externa samarbetsforum identifieras.

Frågor och svar

Mer information

Grupperingar av masterdataområden, begrepps- och informationsmodell

En uppdaterad version av grupperingar av masterdataområden, begrepps- och informationsmodell har tagits fram inom Masterdataprogrammet.

Masterdataområden och grupperingar av masterdataområden avser masterdata som är nära kopplade till varandra och hanteras gemensamt. Sättet att strukturera dem utgår från analys av insamlade verksamhetskrav. De används bland annat för att göra prioriteringar och för att informera om masterdataprogrammets omfattning.

Om du har problem att se begrepps- och informationsmodellen kan du mejla till masterdata@sll.se och få den i word-format

Presentation masterdata och masterdata management

Identifierade begrepp viktiga för god datakvalitet

Information om projektet Nationellt verksamhetsidentiteter, NVID

Kontakt

Har du frågor kan du mejla till oss:

Masterdata management

 • Uppdaterad: 7 juli 2021

 • Faktagranskad: 17 juni 2020

 • Redaktör: Irina Öström Zetterman

 • Faktagranskare: Malin Sundeby, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen