Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Berörda vårdgivare och system

Alla vårdgivare med avtal om att utföra vård ersatt av Region Stockholm berörs. Dessutom berörs alla övriga organisationer som idag identifierar sig med kombikakod för att kommunicera med eller få ersättning från Region Stockholm.

Om projekt Nationella verksamhetsidentiteter

Projektet Nationella verksamhetsidentiteter, NVID, ingår i Masterdataprogrammet och möjliggör en mjuk övergång för vårdgivare, systemägare och förvaltningsobjekt som därmed kan genomföra nödvändiga anpassningar i system och processer under en övergångstid.

NVID är ett övergripande projekt med regionalt ägandeskap och styrgrupp och består av tre områden.

NVID Område 1

NVID Område 1 skapar förutsättningarna genom att ta fram mappningstjänst för att möjliggöra en mjuk övergång från att rapportera vård med kombika till att rapportera på nytt sätt med HSA-id. Projektet bidrar även med samordning och information kring mappningsarbetet och införandet.

NVID Område 2

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, genomför ett eget NVID-projekt. HSF har likt alla större vårdgivare ett eget NVID-projekt. HSF behöver göra ett antal aktiviteter för att möjliggöra att Region Stockholm går över till det nationella sättet att identifiera sig elektroniskt med HSA-id och lämnar den regionala kombikakoden för verksamhetsidentifiering. Detta innebär först utredning om vad som ska ändras och sedan genomförande av de anpassningar som beslutas.

NVID Område 3

NVID Område 3 inbegriper det arbete som behöver genomföras av vårdgivarna.

En viktig förutsättning för NVID är ett mappningsarbete som behöver genomföras i vårdgivares systemdatastruktur. Mappningsarbetet innebär städning och rensning av kombikakoder, HSA-id:n och kopplingar mellan dessa, så kallade mekningar. Mappningsarbetet utgör ett första steg i NVID-projektet och utförs av vårdgivarna med stöd från NVID-projektet. Detta arbete ska vara färdigt den 30 juni 2022.

Samtliga system som använder kombikakoder som identifierare ska sedan i egen takt fram till Q4 2024 anpassas för att istället använda HSA-id. Berörda verksamheter ansvarar för genomförandet och budget för anpassningarna av egna system och processer. 

Nödvändiga åtgärder för vårdgivare

För att möjliggöra en mjuk övergång, där organisationer och system kan byta identifierare i sin egen takt till senast Q4 2024, krävs att alla berörda organisationer:

 • Startar ett lokalt projekt kring NVID och meddelar kontaktperson/projektledare till central projektledare för NVID, Helene Rosenvinge.
 • Påbörjar arbetet med att nå mappningen mellan HSA-id och kombikakod, för att vara färdiga senast den 30 juni 2022.
 • Påbörjar en genomlysning av system med beroenden till kombikakod för verksamhetsidentifiering. För varje system kommer en plan för övergång att behöva tas fram. Arbetet behöver resurssäkras och budgeteras. Bra och viktigt att så snart som möjligt utreda systemets förutsättningar och eventuella risker vid en övergång.

Vilka resurser behövs för att utföra mappningsarbetet?

Personer som arbetar med förvaltning av TakeCare och katalogansvarig för Elektroniska Katalogen, EK. Även personer som arbetar praktiskt med förutsättningar för ekonomisk rapportering, exempelvis controllers, kombikaansvarig eller motsvarande bör delta. En av dessa behöver vara kontaktperson mot NVID-projektet.

Avsätt resurser i budget för 2022

I budgetarbetet för 2022 behöver förvaltningsobjekt inom Region Stockholms FOA ta höjd för att genomföra:

 • En genomlysning av system inom objektet kring var och hur kombikakod används idag, såväl inom systemen som i gränssnitt mot omgivande system.
 • Förstudie inklusive riskanalys för övergång från kombika till HSA för berörda system.

Tillgängligt stöd för vårdgivare att utföra mappningsarbetet

Projektet tillhandahåller riktlinjer, information och stöd i mappningsarbetet. Arbetet inleds med ett uppstartsmöte per vårdgivare och därefter genomförs regelbundna avstämningar och uppföljningar för att säkerställa framdrift i arbetet.

Nedanstående dokument innehåller en anvisning för hur vårdgivare ska tänka och göra gällande mappning: 

Mappningsarbetet kan medföra ändringar i Elektroniska katalogen, EK. Vid ändring i EK är det viktigt att regelverk för EK följs. Mer information finns under rubriken "Regelverk för beskrivning av organisation i EK" på sidan om EK.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Instruktioner stängning av kombikakoder som inte används

Instruktioner för vårdgivare som inte har behörighet stänga kombikor

 1. Säkerställ att kombikakoderna som ska stängas inte används.
 2. Öppna formuläret för stängning av kombikor för vårdgivare som du hittar nedan.
 3. Fyll i formuläret. Skriv in kombikakoder inklusive namn. Formuläret ska innehålla kombikakoder och kombikakodernas namn samt företagsnamn, mottagning/enhetsnamn och ADA-avtalsnummer (står i sidhuvudet på avtalet med HSF).
 4. Spara det ifyllda formuläret lokalt i din dator.
 5. Mejla formuläret till avtalshandläggare på HSF. Om det rör flera olika avtal skapas flera formulär och skickas till olika handläggare inom HSF. Detta gör att handläggningen går fortare.
 6. Avtalshandläggare inom HSF stämmer av med controller och hanterar beställningen vidare inom HSF och Serviceförvaltningen.

Instruktioner för vårdgivare som har behörighet stänga kombikor

 1. Säkerställ att kombikakoderna som ska stängas inte används.
 2. Öppna formuläret för stängning av kombikor för vårdgivare som du hittar nedan.
 3. Fyll i formuläret. Skriv in kombikakoder inklusive namn. Formuläret ska innehålla kombikakoder och kombikakodernas namn samt företagsnamn, mottagning/enhetsnamn och ADA-avtalsnummer (står i sidhuvudet på avtalet med HSF).
 4. Spara det ifyllda formuläret lokalt i din dator.
 5. Skicka in formuläret genom att skapa ett ärende i tellus.sll.se

Instruktioner för att ändra egenskaper, flytta listning, ändra namn för kombika/kombikor 

 1. Säkerställ så långt det är möjligt att ändringen fungerar med avseende på ersättning, uppföljning och utbud inklusive synlighet på 1177.
 2. Öppna formuläret för ändring av egenskaper, flyttning av listning, ändring av namn för kombika/kombikor som du hittar nedan. 
 3. Fyll i formuläret. Skriv in kombikakoder, namn inklusive nytt namn. Formuläret ska innehålla kombikakoder och kombikakodernas namn samt företagsnamn, mottagning/enhetsnamn och ADA-avtalsnummer (står i sidhuvudet på avtalet med HSF).
 4. Spara formuläret lokalt i din dator. Ändra namnet på filen så att företag och datum framgår.
 5. Mejla det ifyllda formuläret till kodserver.hsf@regionstockholm.se

Instruktioner för ommekning av kombikakoder

 1. Säkerställ så långt det är möjligt att ändringen fungerar med avseende på ersättning, uppföljning och utbud inkl. synlighet på 1177.
 2. Fyll i formuläret ”NVID ommekning av kombikor_vårdgivare” som du hittar här nedanför och spara det lokalt i din dator.
 3. Mejla det ifyllda formuläret till kodserver.hsf@regionstockholm.se

HSA-katalogen

Ändringar i EK innebär ändringar i HSA. HSA är både ett regelverk och en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter i Sveriges kommuner och regioner samt privata vårdgivare. Informationen används av många e-tjänster för att söka kontaktuppgifter och för att jämföra vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för behörighetsgrundande information vid inloggning i olika system och tjänster, särskilt system som lyder under Patientdatalagen.

Varför behöver NVID genomföras?

NVID är en förutsättning för effektiv nätverkssjukvård då denna kräver att samtliga involverade parter (såväl regioner, kommuner som privata vårdgivare) använder samma identifierare för verksamhet, det vill säga HSA-id

Nyttor med övergång till HSA-id

 • Ger minskad administration - i dag tvingas många vårdgivare administrera både kombika- och HSA-register. Verksamhetsinformation på endast ett ställe ger effektivare resursutnyttjande hos både vårdgivare och inom HSF
 • Möjliggör Region Stockholms nationella interoperabilitet för utbyte av digitaliserad vårdinformation med andra vårdaktörer
 • Bidrar till ökad informationssäkerhet genom ökad tydlighet och kvalitet
 • Möjliggör digitalisering genom att skapa förutsättningar för befintliga och nya e-tjänster och federation

Fattade beslut och hålltider

Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade i januari 2020 ett verkställighetsbeslut om att kombikakoden ska avvecklas för verksamhetsidentitet. Möjlighet att rapportera vård och identifiera verksamhet med hjälp av HSA-id ska finnas inom Region Stockholm senast 2023. Målet är att kombikakod som verksamhetsidentifierare är helt avvecklad i december 2024. För att detta ska bli möjligt behöver mappningsarbetet senast vara färdigt 30 juni 2022.

Bakgrund om kodverken

I Region Stockholm används idag två kodverk/register för att identifiera verksamheter; nationellt HSA-id samt den stockholmsspecifika kombikakoden, som utvecklades på 1970-talet. Kombinationen av dessa gör det otydligt vem som gör vad, var. Orsaken är att samma eller liknande information finns på flera ställen; i vårdgivarens HSA-katalog, i Regions Stockholms HSA-katalog (EK) samt i Kodservern.

Många av vårdens administrativa system såsom kassasystem, patientadministrativa system, beställnings- och bokningssystem är gamla och kan bara hantera kombikakod. Detta innebär att alla verksamheter med eget ansvar att administrera identiteter måste administrera manuellt i dubbla register. För den centrala administrationen inom regionen, som tillhandahåller administration av identiteter för mindre privata vårdgivare utan eget katalogansvar, är det samma sak.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar går det bra att mejla dem till:

Helene Rosenvinge|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter

 • Uppdaterad: 4 oktober 2021

 • Faktagranskad: 28 juni 2021

 • Redaktör: Irina Öström Zetterman

 • Faktagranskare: Helene Rosenvinge, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen