Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm tar nu ett stort och viktigt steg för att ge bästa tänkbara vård för våra invånare. En viktig del i vårdprocessen är att vi har ett hälso- och sjukvårdssystem som möjliggör en effektiv kommunikation mellan aktörer, och som skapar förutsättning för digital transformation och uppföljning både regionalt och nationellt. 

Därför inför nu Region Stockholm användande av nationellt HSA-id som verksamhetsidentifierare och avvecklar därmed den stockholmsspecifika kombikakoden som verksamhetsidentifierare enligt masterdataprogrammets definition. 

Nyttan med övergång till HSA-id 

NVID syftar till att totalt sätt få ett effektivare hälso- och sjukvårdssystem som gynnar Stockholms invånare genom att:  

 • Möjliggöra säkrare och mer funktionellt utbyte av vårdinformation
 • Effektivare kommunikation mellan olika aktörer (region, kommuner, privata aktörer) 
 • Skapa bättre förutsättningar för digitalisering och nya e-tjänster till exempel kommande införande av nytt huvudjournalsystem i Region Stockholm
 • Bidra till ökad informationssäkerhet genom ökad tydlighet och kvalitet
 • Förenkla och minska administration med att bara ha ett kodverk som används för att identifiera verksamheter 

Vårdgivare och system som berörs

Du som är vårdgivare och/eller leverantör av medicinsk service med avtal om att utföra vård respektive medicinsk service med ersättning från Region Stockholm berörs av detta. Din verksamhet måste påbörja ett arbete för att förbereda era system att använda HSA-id som verksamhetsidentifierare. Även andra organisationer till exempel trafikförvaltningen, som idag använder kombikakod som verksamhetsidentifierare, berörs av dessa ändringar.  

Alla vårdgivare har ett stort ansvar att genomföra anpassningar av sina processer och system. Det är mycket viktigt att du som har avtal med Region Stockholm uppdaterar dig med nödvändig information kring kommande förändringar och etablerar ett arbete för att säkerställa införandet av HSA-id som verksamhetsidentitet. 

Här på Vårdgivarguiden uppdateras informationen kontinuerligt om utvecklingen inom NVID och vad som direkt berör dig som vårdgivare. 

Nödvändiga åtgärder

Du som vårdgivare och/eller leverantör av medicinsk service behöver göra följande: 

 • Starta ett eget projekt kring NVID-ändringar och meddela och meddela er samordnande NVID-projektledare till Henna Murto. (kontaktuppgifter nedan)
 • Vidmakthålla befintliga och tillkommande mekningar.
 • Gå igenom era system och gränssnitt mot omgivande system och kartlägga dess eventuella användning av kombikakod som verksamhetsidentifierare.
 • Utreda beroenden och integrationer i era system som påverkas av övergången från kombikakoden till HSA-id som verksamhetsidentifierare. Starta en dialog med integrerade parter och arbeta fram gemensamma aktiviteter för en övergång.
 • Kontinuerligt uppdatera er med information om anpassningar av andra system och tjänster som ni påverkas av. 
 • Ta del av de kommande specifikationerna för tjänsterna GVR och FUMS.
 • Ta fram en plan för övergång till HSA-id som verksamhetsidentifierare i era system och en plan för anpassning enligt nya specifikationer för rapportering till GVR respektive FUMS
 • Genomföra riskanalys för en övergång till HSA-id som verksamhetsidentifierare.
 • Resurssäkra och budgetera för arbetet

Exempel på resurser som kan behöva vara involverade i ert arbete: 

 • Systemförvaltare av exempelvis journalsystem och system för medicinsk service
 • Personer som ansvarar för ekonomisk rapportering till exempel controllers
 • Ansvarig för hantering av koder till exempel kombika-koder, HSA-id med mera 

Tidplan

Verkställighetsbeslut om att kombikakoden ska avvecklas som verksamhetsidentitet fattades av Hälso- och sjukvårdsdirektören 2020. Möjlighet att rapportera vård och identifiera verksamhet med hjälp av HSA-id ska finnas inom Region Stockholm senast Q4 2023. Målet är att kombikakod som verksamhetsidentifierare är helt avvecklad i december 2024. 

Om projekt Nationella verksamhetsidentiteter 

Projektet Nationella verksamhetsidentiteter, NVID, är en del av Region Stockholms Masterdataprogram och syftar till att vårdgivare och leverantörer av medicinsk service genomför nödvändiga anpassningar i objekt, system, tjänster och processer i rätt tid. Det ska vara möjligt att rapportera till tjänsterna GVR och FUMS med HSA-id som verksamhetsidentitet från Q4 2023 och kan successivt införas hos vårdgivare och leverantörer av medicinsk service fram till Q4 2024.  

NVID genomförs stegvist och i steg 1 innebär det att vi tillför eller ersätter information i ovan nämnda tjänster för att rapportera ett HSA-id för vårdutförande enheter och enheter som utför medicinsk service.  

NVID-projektet tillhandahåller riktlinjer, information och stöd för dig som vårdgivare och leverantör av medicinsk service.

Projektet består av tre områden:

Område 1

Område 1 syftar till att skapa förutsättningar för alla vårdgivare att genomföra nödvändiga anpassningar av era system så att införandet av HSA-id kan ske smidigt och i fas med övrig planering. Område 1 är en del av Masterdataprogrammet och förmedlar information från Masterdataprogrammet som är relaterat till genomförandet av NVID.

Under 2023 kommer nya specifikationer för tjänsterna GVR och FUMS tas fram och kommer att kommuniceras till vårdgivare och leverantörer av medicinsk service. Under övergången till nationell verksamhetsidentitet under 2024 kommer vårdgivare och leverantörer av medicinsk service få information, best practice, eventuella rutiner och regler från område 1 för att kunna genomföra implementeringen på bästa sätt.

Projektledare för området är Henrik Andersson.

Henrik Andersson|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 1

Område 2 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, har likt alla större vårdgivare ett stort ansvar att säkerställa övergången till HSA-id och drivs inom ramen för NVID område 2. Arbete med genomlysning, analys och anpassning av system och tjänster pågår. Information och nyheter om pågående arbete publiceras löpande här på Vårdgivarguiden. 

Projektledare för området är Sofia Lundberg.

Sofia Lundberg|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 2

Område 3

Område 3 riktar sig till vårdgivare, utförare av medicinsk service och systemleverantörer som behöver gå över från kombika-kod till HSA-id som verksamhetsidentifierare. Området omfattar era egna NVID-projekt under övergångsperioden.

Det är viktigt att skyndsamt komma i gång med arbetet att utföra nödvändiga anpassningar.

NVID Regional taktning

Projektet NVID Regional taktning syftar till att stödja era NVID-projekt genom att ta fram en övergripande lägesbild och takta övergångarna inom regionen när det gäller rapportering av vård till GVR och utförd medicinsk service till FUMS.

Projektledare för regional taktning är Henna Murto.

Henna Murto|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 3 – Regional taktning

Vidmakthålla mekningar

Det är viktigt att vidmakthålla befintliga och tillkommande mekningar fram till och med Q4 2024, det vill säga fram tills att övergången från kombikakod till HSA-id som verksamhetsidentitet är genomförd.

Nedan finns detaljerad information som stöd i mekningsarbetet.  

Vid frågor kring NVID-projektet

Kontakta respektive projektledare eller använd skicka mejl till NVID-projektets funktionsbrevlåda.

Support NVID

Vårdutförande enhet

Vårdutförande enhet är en hälso- och sjukvårdsenhet som utför verksamhet på en fysisk eller virtuell plats och som en patient kan kontakta, besöka eller vara inskriven på och är eller tillhör en vårdenhet (enligt Patientdatalagen). 

Relaterad information

System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning. Användarmanualer samt kontaktuppgifter.

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården för kontroll av kostnader för medicinsk diagnostik. FUMS är även ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar går det bra att mejla dem till:

Support NVID

Henrik Andersson|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 1

Sofia Lundberg|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 2

Henna Murto|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 3 – Regional taktning

 • Uppdaterad: 18 september 2023

 • Faktagranskad: 4 maj 2023

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Malin Sundeby, hälso- och sjukvårdsförvaltningen