Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm tar nu ett stort och viktigt steg för att ge bästa tänkbara vård för våra invånare. En viktig del i vårdprocessen är att vi har ett hälso- och sjukvårdssystem som möjliggör en effektiv kommunikation mellan aktörer, och som skapar förutsättning för digital transformation och uppföljning både regionalt och nationellt. 

Därför inför Region Stockholm användande av nationellt HSA-id som verksamhetsidentifierare i stället för den stockholmsspecifika kombikakoden. Verkställighetsbeslut om att kombikakoden ska avvecklas som verksamhetsidentitet fattades av Hälso- och sjukvårdsdirektören 2020.

Införandet genomförs inom ett flertal NVID-projekt hos både Region Stockholm och hos vårdgivare/leverantörer av medicinsk diagnostik.

Nyttan med övergång till HSA-id 

Införandet av HSA-id som verksamhetsidentifierare ger ökad kvalitet genom att

 • bidra till högre informationssäkerhet
 • möjliggöra säkrare och mer funktionellt utbyte av vårdinformation
 • effektivisera kommunikation mellan olika aktörer (vårdgivare, region, kommuner, privata aktörer)
 • skapa bättre förutsättningar för digitalisering, automatisering och etablering av nya e-tjänster
 • förenkla och minska administration av verksamheter

Vårdgivare och system som berörs

Förändringen berör organisationer, vårdutförande enheter och utförare av medicinsk diagnostik som har avtal med och får ersättning från Region Stockholm. I dagsläget omfattas inte ARV-läkare eller tandvården.

Nödvändiga åtgärder

Du som vårdgivare eller leverantör av medicinsk diagnostik har ett stort ansvar att genomföra nödvändiga anpassningar. Det är mycket viktigt att skyndsamt komma i gång med arbetet för att säkerställa införandet av HSA-id som verksamhetsidentitet.

Du som vårdgivare eller leverantör av medicinsk service behöver göra följande: 

 • etablera ett projekt kring NVID-ändringar
 • utse en samordnande NVID-projektledare i din organisation och etablera kontakt med NVID Område 3, se nedan för kontaktuppgifter
 • resurssäkra och budgetera för arbetet
 • kartlägga användning av kombikakod som verksamhetsidentifierare i system, integrationer och arbetsflöden
 • utreda vilka åtgärder som behövs inför övergången till HSA-id som verksamhetsidentifierare
 • kontakta integrerade parter och arbeta fram gemensamma aktiviteter för en övergång
 • kontinuerligt ta del av information om anpassningar av system och tjänster som ni påverkas av
 • ta del av specifikationerna för tjänsterna GVR och FUMS
 • ta fram en övergångsplan
 • genomföra risk- och konsekvensanalys
 • vidmakthålla befintliga och tillkommande mekningar

Exempel på resurser som kan behöva vara involverade i ert arbete: 

 • systemförvaltare av exempelvis journalsystem och system för medicinsk service
 • personer som ansvarar för ekonomisk rapportering till exempel controllers
 • ansvarig för hantering av koder till exempel kombika-koder, HSA-id med mera

Vissa system anpassas centralt:

 • hälso- och sjukvårdsförvaltningens system anpassas centralt
  System som berörs av NVID-projektet
 • Take care anpassas centralt. Kontakta din Take care-förvaltning för mer information om utvecklingsplanerna
 • andra system, till exempel vård-, ekonomi- och utdatasystem: kontakta aktuell systemleverantör/-förvaltning för att planera övergången till HSA-id.

Har du frågor, se om du hittar svaret på sidan Frågor och svar om Nationella verksamhetsidentiteter.

Tidplan

Rapportering av utförd vård (till GVR) med HSA-id är möjlig från april 2024.

Rapportering av utförd medicinsk diagnostik (till FUMS) med HSA-id är möjlig från Q3 2024.

Målet är att övergången till HSA-id som verksamhetsidentifierare i rapportering till GVR och FUMS ska vara klart 31 dec 2024.

Om NVID-projektet

NVID-projektet är en del av Region Stockholms Masterdataprogram och syftar till att vårdgivare och leverantörer av medicinsk diagnostik genomför nödvändiga anpassningar i objekt, system, tjänster och processer i rätt tid.

Införandet av nationella verksamhetsidentiteter innebär att kombikakoden som verksamhetsidentifierare ska avvecklas och ersättas med HSA-id. NVID-projektets uppdrag är dock inte att avveckla kombikakoden i sin helhet.
 
I steg 1 under 2024 införs HSA-id parallellt med kombikakoden. HSA-id representerar då verksamhetsidentifieraren och kombikakoden uppdraget. 

I steg 2 införs en ny kod för avtalat uppdrag. Tidplan för steg 2 är inte satt ännu.

NVID-projektet tillhandahåller riktlinjer, information och stöd för dig som vårdgivare och leverantör av medicinsk diagnostik.

Projektet består av tre områden:

Område 1

Område 1 syftar till att skapa förutsättningar för alla vårdgivare att genomföra nödvändiga anpassningar av era system så att införandet av HSA-id kan ske smidigt och i fas med övrig planering. Område 1 är en del av Masterdataprogrammet och förmedlar information från Masterdataprogrammet som är relaterat till genomförandet av NVID.

Under 2023 kommer nya specifikationer för tjänsterna GVR och FUMS tas fram och kommer att kommuniceras till vårdgivare och leverantörer av medicinsk service. Under övergången till nationell verksamhetsidentitet under 2024 kommer vårdgivare och leverantörer av medicinsk service få information, best practice, eventuella rutiner och regler från område 1 för att kunna genomföra implementeringen på bästa sätt.

Projektledare för området är Henrik Andersson.

Henrik Andersson|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 1

Område 2 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, har likt alla större vårdgivare ett stort ansvar att säkerställa övergången till HSA-id. Detta arbete drivs inom ramen för NVID område 2. Arbete med genomlysning, analys och anpassning av system och tjänster pågår.

Projektledare för området är Sofia Lundberg.

Sofia Lundberg|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 2

Område 3

Område 3 riktar sig till vårdgivare, utförare av medicinsk service och systemleverantörer som behöver gå över från kombika-kod till HSA-id som verksamhetsidentifierare. Området omfattar era egna NVID-projekt under övergångsperioden.

Det är viktigt att skyndsamt komma i gång med arbetet att utföra nödvändiga anpassningar.

NVID Regional taktning

Projektet NVID Regional taktning syftar till att stödja era NVID-projekt genom att ta fram en övergripande lägesbild och takta övergångarna inom regionen när det gäller rapportering av vård till GVR och utförd medicinsk service till FUMS.

Projektledare för regional taktning är Henna Murto.

Henna Murto|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 3 – Regional taktning

Vidmakthålla mekningar

Det är viktigt att vidmakthålla befintliga och tillkommande mekningar fram till och med Q4 2024, det vill säga fram tills att övergången från kombikakod till HSA-id som verksamhetsidentitet är genomförd.

Nedan finns detaljerad information som stöd i mekningsarbetet.  

Vid frågor kring NVID-projektet

Se om du hittar svaret på din fråga på sidan Frågor och svar om Nationella verksamhetsidentiteter.

Kontakta respektive projektledare eller skicka mejl till NVID-projektets funktionsbrevlåda.

Support NVID

Vårdutförande enhet

Vårdutförande enhet är en hälso- och sjukvårdsenhet som utför verksamhet på en fysisk eller virtuell plats och som en patient kan kontakta, besöka eller vara inskriven på och är eller tillhör en vårdenhet (enligt Patientdatalagen). 

Relaterad information

GVR är ett system för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning.

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården för kontroll av kostnader för medicinsk diagnostik. FUMS är även ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar går det bra att mejla dem till:

Support NVID

Henrik Andersson|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 1

Sofia Lundberg|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 2

Henna Murto|Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter, område 3 – Regional taktning

Om din organisation har ett pågående NVID-projekt med en utsedd samordnande NVID- projektledare är det din första kontakt vid eventuella frågor.

 • Uppdaterad: 12 februari 2024

 • Faktagranskad: 4 maj 2023

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Sundeby, hälso- och sjukvårdsförvaltningen