Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Berörda vårdgivare och system

Alla vårdgivare med avtal om att utföra vård ersatt av Region Stockholm berörs. Dessutom berörs alla övriga organisationer som idag identifierar sig med kombikakod för att kommunicera med eller få ersättning från Region Stockholm.

Om projekt Nationella verksamhetsidentiteter

Projektet Nationella verksamhetsidentiteter, NVID, ingår i Masterdataprogrammet och möjliggör en mjuk övergång för vårdgivare, systemägare och förvaltningsobjekt som därmed kan genomföra nödvändiga anpassningar i system och processer under en övergångstid.

NVID skapar förutsättningarna genom att ta fram mappnings- och uppslagningstjänster. Projektet bidrar även med samordning och information kring införandet.

Nödvändiga åtgärder för vårdgivare

En viktig förutsättning för NVID är ett mappningsarbete som behöver genomföras av vårdgivare. Mappningsarbetet innebär städning och rensning av kombikakoder, HSA-id:n och kopplingar mellan dessa, s.k. mekningar. Mappningsarbetet utgör ett första steg i NVID-projektet och utförs av vårdgivarna med stöd från NVID-projektet. Det arbetet ska vara färdigt 31 december 2021.

Samtliga system som använder kombikakoder som identifierare ska sedan i egen takt fram till Q2 2023 anpassas för att istället använda HSA-id. Berörda verksamheter ansvarar för genomförandet och budget för anpassningarna av egna system och processer.

Att åtgärda

För att möjliggöra en mjuk övergång, där organisationer och system kan byta identifierare i sin egen takt till senast den Q2 2023, krävs att alla berörda organisationer:

 • Startar ett lokalt projekt kring NVID och meddelar kontaktperson/projektledare till central projektledare för NVID, Helene Rosenvinge.
 • Påbörjar arbetet med att nå mappningen mellan HSA-id och kombikakod, för att vara färdiga senast den 31 december 2021.
 • Påbörjar en genomlysning av system med beroenden till kombikakod för verksamhetsidentifiering. För varje system kommer en plan för övergång att behöva tas fram. Arbetet behöver resurssäkras och budgeteras. Bra och viktigt att så snart som möjligt utreda systemets förutsättningar och eventuella risker vid en övergång.

Vilka resurser behövs för att utföra mappningsarbetet?

Personer som arbetar med förvaltning av TakeCare och katalogansvarig för Elektroniska Katalogen, EK. Även personer som arbetar praktiskt med förutsättningar för ekonomisk rapportering, exempelvis controllers, kombikaansvarig eller motsvarande bör delta. En av dessa behöver vara kontaktperson mot NVID-projektet.

Tillgängligt stöd för vårdgivare att utföra mappningsarbetet

Projektet tillhandahåller riktlinjer, information och stöd i mappningsarbetet. Arbetet inleds med ett uppstartsmöte per vårdgivare och därefter genomförs regelbundna avstämningar och uppföljningar för att säkerställa framdrift i arbetet.

Nedanstående dokument innehåller en anvisning för hur vårdgivare ska tänka och göra gällande mappning: 

Mappningsarbetet kan medföra ändringar i Elektroniska katalogen, EK. Vid ändring i EK är det viktigt att regelverk för EK följs. Mer information finns under rubriken "Regelverk för beskrivning av organisation i EK" på sidan om EK.

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Instruktioner stängning av kombikakoder som inte används

 1. Säkerställ att kombikakoderna som ska stängas inte används.
 2. Skriv in kombikakoder inklusive namn i formuläret ”NVID stängning av kombikor_vårdgivare” som du hittar nedan. Formuläret ska innehålla kombikakoder och kombikakodernas namn samt företagsnamn, mottagning/enhetsnamn och ADA-avtalsnummer (står i sidhuvudet på avtalet med HSF).
 3. Mejla formuläret till avtalshandläggare på HSF. Om det rör flera olika avtal skapas flera formulär och skickas till olika handläggare inom HSF. Detta gör att handläggningen går fortare.
 4. Avtalshandläggare inom HSF hanterar beställningen vidare inom HSF samt mot SF IT. 

Instruktioner för ommekning av kombikakoder

 1. Säkerställ så långt det är möjligt att ändringen fungerar med avseende på ersättning, uppföljning och utbud inkl. synlighet på 1177.
 2. Fyll i formuläret ”NVID ommekning av kombikor_vårdgivare” som du hittar här nedanför.
 3. Mejla det ifyllda formuläret till kodserver.hsf@sll.se

HSA-katalogen

Ändringar i EK innebär ändringar i HSA. HSA är både ett regelverk och en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter i Sveriges kommuner och regioner samt privata vårdgivare. Informationen används av många e-tjänster för att söka kontaktuppgifter och för att jämföra vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för behörighetsgrundande information vid inloggning i olika system och tjänster, särskilt system som lyder under Patientdatalagen.

Varför behöver NVID genomföras?

NVID är en förutsättning för effektiv nätverkssjukvård då denna kräver att samtliga involverade parter (såväl regioner, kommuner som privata vårdgivare) använder samma identifierare för verksamhet, det vill säga HSA-id

Bara viss kombikakod påverkas

Endast de kombikakoder som avser ersättning, uppföljning och uppdrag påverkas. Kombikakod används även för att identifiera andra delar inom vården, och denna typ av identiteter samt arbetsplatskoder påverkas inte.

Nyttor med övergång till HSA-id

 • Ger minskad administration - i dag tvingas många vårdgivare administrera både kombika- och flera HSA-register. Verksamhetsinformation på endast ett ställe ger effektivare resursutnyttjande hos både vårdgivare och inom HSF
 • Möjliggör Region Stockholms nationella interoperabilitet för utbyte av digitaliserad vårdinformation med andra vårdaktörer
 • Bidrar till ökad informationssäkerhet genom ökad tydlighet och kvalitet
 • Möjliggör digitalisering genom att skapa förutsättningar för befintliga och nya e-tjänster och federation

Fattade beslut

Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade i januari 2020 ett verkställighetsbeslut om att kombikakoden ska avvecklas för verksamhetsidentitet. Möjlighet att rapportera vård och identifiera verksamhet med hjälp av HSA-id ska finnas inom Region Stockholm senast 2020. Målet är att kombikakod som verksamhetsidentifierare är helt avvecklad i december 2022.

Bakgrund om kodverken

I Region Stockholm används idag två kodverk/register för att identifiera verksamheter; nationellt HSA-id samt den stockholmsspecifika kombikakoden, som utvecklades på 1970-talet. Kombinationen av dessa gör det otydligt vem som gör vad, var. Orsaken är att samma eller liknande information finns på flera ställen; i vårdgivarens HSA-katalog, i Regions Stockholms HSA-katalog (EK) samt i Kodservern.

Många av vårdens administrativa system såsom kassasystem, patientadministrativa system, beställnings- och bokningssystem är gamla och kan bara hantera kombikakod. Detta innebär att alla verksamheter med eget ansvar att administrera identiteter måste administrera manuellt i dubbla register. För den centrala administrationen inom regionen, som tillhandahåller administration av identiteter för mindre privata vårdgivare utan eget katalogansvar, är det samma sak.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar går det bra att mejla dem till:

Nvid_support.hsf@sll.se

Helene Rosenvinge | Projektledare Nationella verksamhetsidentiteter

 • Uppdaterad: 3 juni 2021

 • Faktagranskad: 6 september 2020

 • Redaktör: Irina Öström Zetterman

 • Faktagranskare: Helene Rosenvinge, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen