Brödsmule-navigation

Långtidsutredningen startade maj 2018 efter direktiv som beslutats i hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN. Arbetet samordnas och drivs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I slutet av 2018 beslutade HSN att projektgruppen ska rapportera till en parlamentarisk politikergrupp. Med anledning av detta beslutade HSN om ett nytt utredningsdirektiv den 27 augusti 2019.
Utredningen ska göra framtidsanalyser kring några centrala perspektiv på hälso- och sjukvården; invånarens och patientens behov, struktur, finansiering, styrning, kompetens och kvalitet samt verksamhetsutveckling och digitalisering. En utgångspunkt är också att belysa vad de framtidsutmaningar som har identifierats i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 innebär för hälso- och sjukvården.

Delrapporter och slutrapport

Resultat från utredningen kommer att presenteras i delrapporter om centrala perspektiv på hälso- och sjukvården. Delrapporterna kommer tillsammans att bilda underlag för en slutrapport från utredningen som beräknas vara klar 2020. Baserat på utredningen kan beslut fattas om strategier och förslag till konkreta reformer.

Delrapport om patienten, invånaren och behoven

Denna delrapport belyser hälsa, ohälsa, vårdbehov och förväntad utveckling av efterfrågan på hälso- och sjukvård.

Faktaunderlag

Faktaunderlag om nuläget inom olika delar av hälso- och sjukvården har tagits fram som bas för utredningen. Några av underlagen har sammanfattats i ett antal faktablad - se bilagor längre ned.

Presentation med basinformation

Denna PPT ger en grundläggande presentation om utredningen, som kan användas i sin helhet eller anpassas för aktuellt ändamål.

Tidplan

Utredningen pågår 2019–2022. Under 2019–2020 pågår arbetet med att identifiera frågor, samla in fakta, analysera konsekvenser, diskutera utmaningar samt sammanställa delrapporter. Under 2021–2022 sammanställs analyser, utmaningar och möjliga lösningar i en slutrapport inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Parlamentarisk och bred utredning

Utredningen genomförs på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Den leds av en parlamentarisk grupp bestående av två ledamöter från varje parti i regionfullmäktige och en styrgrupp. Arbetet genomförs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samverkan med olika interna och externa nätverk, referensgrupper och aktörer. Utredningen kommer också att ta hänsyn till andra pågående utredningar och satsningar med påverkan på hälso- och sjukvården.

Parlamentarisk grupp

 • Cecilia Elving (L), ordförande
 • Magnus Liljegren (L)
 • Tobias Nässén (M)
 • Vakant (M)
 • Kent Ivarsson (C)
 • Fredrik Adolfsson (C)
 • Edvin Bernhardsson (KD), vice ordförande
 • Christina Blom Andersson (KD)
 • Karin Michal (MP)
 • Sandra Ivanovic Rubin (MP)
 • Talla Alkurdi (S)
 • Tove Sander (S)
 • Jonas Lindberg (V)
 • Catarina Wahlgren (V)
 • Ulf Wester (SD)
 • Christina Wallmark (SD)
 • Nämndsekreterare Joakim Pallin

Projektägare

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Samordnande projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • Yvonne Lettermark, projektledare, verksamhetsstyrning och stöd, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Birger Forsberg, utredare, närsjukvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Tjede Funk, närsjukvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Anne Lund Jensen, utredare, somatisk specialistvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Katja Ulvstedt-Stadius, digital strateg, digitalt hälsa och vård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Marie Hellström, utredare, verksamhetsstyrning och stöd, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Mikael Antonsson, senior rådgivare, analys och utveckling, regionledningskontoret
 • Lisa Höglund, strategisk rådgivare, analys och utveckling, regionledningskontoret
 • Julia Forssmed, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Hans Helander, utvecklingsavdelningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Ann-Christine Berg, kommunikationsavdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen

Bilagor