Brödsmule-navigation

Långtidsutredningen startade maj 2018 efter direktiv som beslutats i hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN. Arbetet samordnas och drivs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I slutet av 2018 beslutade HSN att projektgruppen ska rapportera till en parlamentarisk politikergrupp. Med anledning av detta beslutade HSN om ett nytt utredningsdirektiv den 27 augusti 2019.
Utredningen ska göra framtidsanalyser kring några centrala perspektiv på hälso- och sjukvården; invånarens och patientens behov, struktur, finansiering, styrning, kompetens och kvalitet samt verksamhetsutveckling och digitalisering. En utgångspunkt är också att belysa vad de framtidsutmaningar som har identifierats i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 innebär för hälso- och sjukvården.

Delrapporter och slutrapport

Resultat från utredningen kommer att presenteras i delrapporter om centrala perspektiv på hälso- och sjukvården. Delrapporterna kommer tillsammans att bilda underlag för en slutrapport från utredningen som beräknas vara klar 2020. Baserat på utredningen kan beslut fattas om strategier och förslag till konkreta reformer.

Delrapport om verksamhetsutveckling och digitalisering

Rapporten beskriver vad som krävs för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ger en överblick av dagens och morgondagens digitala verktyg och olika aspekter på användningen av dem – etiska, regulatoriska och praktiska.

Delrapport om vårdens framtida struktur

Denna rapport visar bland annat att invånarna i högre utsträckning kommer erbjudas vård i öppenvården 2040 och att vården koncentreras till svårt sjuka patienter i behov att läggas in på akutsjukhus.

Delrapport om hälso- och sjukvårdens kvalitet

En rapport som bland annat lyfter fram att vårdkvaliteten blir allt bättre men invånarna upplever den allt sämre och att konflikter mellan olika kvalitetsmål blir allt tydligare.

Delrapport om patienten, invånaren och behoven

Denna rapport belyser hälsa, ohälsa, vårdbehov och förväntad utveckling av efterfrågan på vård. Den visar bland annat att efterfrågan på vård ökar trots att folkhälsa förbättras och att vårdbehoven skjuter uppåt i åldrarna.

Faktaunderlag

Faktaunderlag om nuläget inom olika delar av hälso- och sjukvården har tagits fram som bas för utredningen. Några av underlagen har sammanfattats i ett antal faktablad - se bilagor längre ned.

Presentation med basinformation

En presentation som ger övergripande information om utredningens syfte och mål, arbetssätt och tidplan.

Tidplan

Utredningen pågår 2019–2022. Under 2019–2020 pågår arbetet med att identifiera frågor, samla in fakta, analysera konsekvenser, diskutera utmaningar samt sammanställa delrapporter. Under 2021–2022 sammanställs analyser, utmaningar och möjliga lösningar i en slutrapport inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Parlamentarisk och bred utredning

Utredningen genomförs på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Den leds av en parlamentarisk grupp bestående av två ledamöter från varje parti i regionfullmäktige och en styrgrupp. Arbetet genomförs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samverkan med olika interna och externa nätverk, referensgrupper och aktörer. Utredningen kommer också att ta hänsyn till andra pågående utredningar och satsningar med påverkan på hälso- och sjukvården.

Projektägare

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Samordnande projektgrupp

  • Yvonne Lettermark, projektledare, verksamhetsstyrning och stöd, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Birger Forsberg, utredare, närsjukvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Katja Ulvstedt-Stadius, digital strateg, digitalt hälsa och vård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Marie Hellström, utredare, verksamhetsstyrning och stöd, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Mikael Antonsson, senior rådgivare, analys och utveckling, regionledningskontoret
  • Lisa Höglund, strategisk rådgivare, analys och utveckling, regionledningskontoret
  • Julia Forssmed, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Ann-Christine Berg, kommunikationsavdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen

Bilagor