Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som en del i arbetet mot en nära vård har hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att utveckla en ny tjänst i Gemensamt vårdregister (GVR), för samverkan och andra aktiviteter. Tjänsten möjliggör insamling och uppföljning när hälso- och sjukvårdspersonal från olika avtalsparter medverkar och samverkar vid ett och samma tillfälle. GVR-tjänsten kommer även att göra det möjligt att rapportera aktiviteter som inte definieras som vårdkontakter.

Syfte med tjänsten

Idag finns begränsade möjligheter att hämta data automatiskt när flera av regionens avtalsparter samverkar med eller om en patient. Socialstyrelsens patientregister utgår från patientens perspektiv vilket innebär att endast en vårdkontakt (ett besök) ska rapporteras per besökstillfälle.

När flera avtalsparter möter en eller flera patienter samtidigt ska därmed endast en part rapportera vårdkontaktens obligatoriska informationsmängder till GVR. Aktiviteter i hälso- och sjukvården där varken patient eller företrädare för patient närvarar, klassas inte som vårdkontakt och ska därför inte rapporteras som en sådan.  

Den nya tjänsten i GVR ska göra det möjligt att inhämta nödvändig informations vid dessa tillfällen. 

Nyttan med GVR-tjänst för samverkan

Tjänsten samlar in ”tillfällen” när hälso- och sjukvårdspersonal från olika avtalsparter medverkar och möter patient vid ett och samma tillfälle. Den som har huvudansvaret rapporterar en (1) vårdkontakt (BTYP A eller B), övriga deltagande hälso- och sjukvårdspersonal ”rapporterar/beskriver” sitt deltagande och sina aktiviteter genom att använda den nya GVR-tjänsten.

Insamling av aktiviteter och samverkan när hälso- och sjukvårdspersonal från olika avtalsparter medverkar vid samma tillfälle utan att en patient eller företrädare för patient är närvarande. Det gäller till exempel insatser av rehabiliteringskoordinatorer eller samverkan mellan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som sker utan att en patient är närvarande.

Tidplan

GVR-tjänsten för samverkan beräknas vara i bruk under våren 2024. I flera pågående revideringar och upphandlingar av vårdavtal kommer ett krav på en ny digital förmåga som gäller rapportering finnas med från årsskiftet i väntan på att den nya tjänsten kan tas i bruk under påbörjad avtalstid.

Förutsättningar för anslutning

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ska när det är relevant för avtalsområdet och vårdverksamheten, ansluta till den nya GVR-tjänsten för samverkan för att kunna uppfylla krav på digital förmåga om att leverera obligatorisk information om besök som rör samverkan samt händelser som sker utan patientkontakt.

För anslutning till den nya tjänsten krävs att vårdleverantörerna kontaktar sin journalleverantör för att utveckla journalen mot att kunna leverera information om besök och vårdkontakter vid samverkan till GVR. Journalleverantören behöver utveckla systemet och anpassa det enligt GVR-tjänstens tekniska specifikation.

Avveckling av manuell rapportering och fakturering

Avveckling av särskilda rutiner för manuell rapportering och fakturering av samverkan kommer ske för de Vårdgivare som har den möjligheten enligt avtal när GVR-tjänsten är i bruk.

Bakgrund

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ska rapportera den vård som patienterna får enligt Socialstyrelsens anvisningar och enligt Region Stockholms regelverk för rapportering av vårdkontakter. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med regelverket och övriga styrdokument.

GVR används för att rapportera vårdkontakter (besök, vårdtillfällen), diagnoser, vårdåtgärder med mera. Rapporteringen sker med hjälp av olika koder, där vissa är kopplade specifikt till ersättning och uppföljning. För vårdgivare som får produktionsrelaterad ersättning är koderna samlade i rapporteringsanvisningar. Informationen i GVR ligger även till grund för utveckling av hälso- och sjukvården, forskning och som underlag för politiska beslut.

Krav på digital förmåga

I Region Stockholms vårdavtal med vårdgivare ställs krav på att vårdgivaren ska uppfylla vissa digitala förmågor. Det är krav som innebär att vårdgivare ska utföra en verksamhetsförmåga genom att använda digitala verktyg eller funktioner. Krav på digitala förmågor ställs utifrån vad som är relevant för respektive avtalsområde och vårdverksamhet.

En ny digital förmåga har tagits fram för rapportering av aktiviteter till GVR som inte är vårdkontakter. Denna digitala förmåga kommer att läggas in i avtalsområden där det är av relevans för uppdraget.

Läs mer

Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att utveckla den nära vården i regionen.

GVR är ett system för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning.

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Region Stockholm gäller alla vårdgrenar, både i öppen och sluten vård.

Läs om hur du uppfyller de krav på digitala förmågor som finns i ditt vårdavtal.

Kontakt

Linda Lefvert|Projektledare

  • Uppdaterad: 25 september 2023

  • Faktagranskad: 25 september 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Linda Lefvert, hälso- och sjukvårdsförvaltningen