Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sidan beskriver flödet för gravid med hepatit B genom hela vårdkedjan från inskrivning på barnmorskemottagning (BMM) tills det att barnet är 15 månader.

Läkarbesök på BMM

Vid positivt HBsAg bokas den gravida till läkare på BMM så snart som möjligt. Det gäller både nyupptäckta och kända fall. Både skriftlig och muntlig information ska ges till den gravida, se nedan ”Patientinformation för gravida bärare av hepatit B-virus”.

Remiss "Gravid med hepatit B" skickas till infektionsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhus Huddinge alternativt Danderyds sjukhus.

Remiss finns i TakeCare under ”konsultationsärende", "konsultationsorsak" ange "Gravid med hepatit B”.

Smittskyddsanmälan i SmiNet ska alltid utföras för den gravida som är HBsAg positiv vid graviditetscreeningen. Gäller även gravida med tidigare känd hepatit B. Ange i smittskyddsanmälan om remiss är skickad till infektionsmottagning.

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Infektionsmottagning

Vid besöket på infektionsmottagningen ges information om sjukdomen. Ny provtagning samt smittspårning kommer utföras. Den gravida tillfrågas om samtycke till att barnläkare som ordinerar det nyfödda barnets postexpositionsprofylax (PEP), får ta del av den gravidas journal. Samtycke dokumenteras.

Efter läkarbesöket skickas remissvar till BMM med PEP-schema för det väntande barnet. Rekommendationen dokumenteras i  formuläret "Gravid med HBV-vaccinationsrekommendation barnet" som finns bland blanketter och formulär  i TakeCare i mappen ”Övriga”.

Läkare på BMM

Läkare på BMM beslutar om PEP-schema till barnet, ”hög- eller lågriskschema” (med stöd av remissvar från infektionsmottagning).

Beslutet dokumenteras i löpande text i MHV 3 i Obstetrix under sökordet ”Bedömning/åtgärd” samt i behandlingsformuläret "Gravid med HBV-vaccinationsordination barnet".

Behandlingsformuläret finns bland blanketter och formulär  i TakeCare i mappen ”Övriga”.

Barnmorskan på BMM

Vid nästa ordinarie barnmorskebesök i graviditeten ges information till den gravida om PEP-schema för det väntade barnet. Barnmorskan noterar i funktionen ”Notat” i Obstetrix journalen: PEP-schema för barnet finns tillgängligt i den gravidas TakeCare journal.

Barnmorskan följer muntligen upp att den gravida fått information på infektionsmottagningen och om samtycke har givits för barnläkare att ta del av behandlingsformuläret i den gravidas journal i samband med förlossningen. Samtycket dokumenteras i MHV 3 under sökord ”Samtycke”.

Barnmorskan bevakar eventuellt kompletterande remissvar från läkare på infektionsmottagningen och konsulterar läkare på BMM för beslut om definitivt PEP-schema för det väntande barnet.

Vid sammanfattningen på BMM

Vid sammanfattning av graviditeten dokumenteras att PEP-schema för det väntade barnet finns i den gravidas TakeCare journal.

Barnmorskan rapporterar över till BVC enligt riktlinje:

Uteblivet besök på infektionsmottagning

Om den gravida uteblir från besöket på infektionsmottagning:

 • Infektionsläkare ordinerar prover i TakeCare och skickar remissvar till BMM att den gravida uteblivit från planerat besök.

 • Ordinerade prover tas på BMM.

 • Provsvaren bedöms av infektionsläkare som skriver remissvar med rekommenderat PEP-schema.

 • Remissvar bedöms av läkare på BMM som beslutar om PEP-schema till barnet, ”hög eller lågriskschema” (med stöd av remissvar från läkare på infektionsmottagningen).

 • Beslutet dokumenteras i Obstetrix i MHV 3 under sökordet ”Bedömning/åtgärd” samt i behandlingsformuläret ”Gravid med HBV-vaccinationsrekommendation barnet” i TakeCare.

 • Barnmorska eller läkare på BMM skriver remiss till vårdcentral med önskemål om uppföljning och smittspårning av hepatit B (provtagning och vid behov vaccination av partner, eventuellt tidigare barn och ursprungsfamilj).

Förlossningen/BB

Utifrån rekommenderat PEP-schema från läkare på BMM ges enbart hepatit B vaccin eller i kombination med immunglobulin till barnet snarast, inom 2 timmar efter förlossningen.

Ifyllt behandlingsformulär, om låg respektive hög-riskschema finns i moderns TakeCare journal under ”blanketter och formulär”. Efter förlossningen ordinerar barnläkare PEP i barnets TakeCare journal utifrån behandlingsformuläret.  

Vid högriskschema:

Ordination av Immunglobulin

Görs av barnläkare efter förlossningen i ”läkemedelsmodulen” i barnets TakeCare journal.

Dokumentation av administrering

Görs i ”läkemedelsmodulen” i barnets TakeCare journal samt i FV2 del 2.

Ordination av hepatit B vaccin

Dos 1 (som ges i samband med födseln) samt dos 2 (som ges vid 1 månads ålder) ordineras av barnläkare efter förlossningen i ”vaccinationsmodulen” i barnets TakeCare journal.

Vaccinationsschema med benämning ”hepatit B, Barn postpartumprofylax” används.

Dokumentation av administrerad dos 1

Görs i vaccinationsmodulen i barnets TakeCare-journal samt i FV2 del 2.

Obs! Barn födda före graviditetsvecka 34+0 eller med födelsevikt <2000 g följs alltid ”högrisk-schema”, oavsett tidigare bedömning.

Vid lågriskschema

Ordination av hepatit B vaccin

Dos 1(som ges i samband med födseln) samt dos 2 (som ges vid 1 månads ålder) ordineras av barnläkare efter förlossningen i ”vaccinationsmodulen” i barnets TakeCare journal.

Vaccinationsschema med benämning ”hepatit B, Barn postpartumprofylax” används.

Dokumentation av administrerad dos 1

Görs i vaccinationsmodulen i barnets TakeCare-journal samt i FV2 del 2.

Obs! Barn födda före graviditetsvecka 34+0 eller med födelsevikt <2000 g följs alltid ”högrisk-schema”, oavsett tidigare bedömning.

I samband med ordination i TakeCare dokumenterar barnläkare i FV2 i Obstetrix kommentarsfält: "Vaccinationsprogram hepatit B". Barnmorska dokumenterar i FV2 med att sätta ett kryss i rutan hepatit B samt dokumenterar administrerad PEP.

Ordination och administrerat PEP dokumenteras i barnets ”personnummerjournal” i TakeCare. Vid tillfällen där barnet inte hunnit få eller inte får ett personnummer efter födelseanmälan skapas reservnummer till barnet. Barnläkare ordinerar då vaccin i barnets ”reservnummerjournal” i TakeCare och barnmorska dokumenterar administrerat PEP i reservnummerjournalen.

BVC

För barn vars moder har hepatit B är rutan för hepatit B i FV2 ikryssad och "vaccinationsprogram Hepatit B" är dokumenterat i kommentarsfältet.

Vid inskrivning på BVC sätts barnet upp på väntelista i TakeCare för remiss till BUMM för hepatit-B serologi vid 15 månaders ålder. Remissen skrivs av BHV-sjuksköterska och skickas från BVC efter att barnet fått sina 12 månaders vaccinationer. I remissen ska administrerade vaccinationer samt administrationsdatum för dessa framgå.  

Vid 1 månads ålder ges barnet dos 2 av hepatit B vaccin enligt barnläkarordination i ”vaccinationsmodulen” i TakeCare. Efterföljande hepatit B-vaccindoser enligt ordinarie barnvaccinationsprogram ordineras och administreras av BHV-sjuksköterska.

För barn som haft reservnummer under tiden på förlossning/BB och sedan fått ett personnummer under vårdtiden finns både reservnummer och personnummer i FV2. 

Då personnummer finns ska ”personnummerjournalen” fortsättningsvis användas.

 • Ordinerade vaccinationer i reservnummerjournalen kopieras manuellt över till personnummerjournalen i TakeCare. 
 • Administrerade vaccinationer i reservnummerjournalen kopieras manuellt över till personnummerjournalen i TakeCare.

Behöver man hitta Behandlingsformuläret "Gravid med HBV-vaccinationsordination barnet" finns det i moderns TakeCare-journal under ”blanketter och formulär”. Samtycke måste finnas.

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

BUMM ansvarar för ordination och provtagning av barnet (anti-HBs/HBs-Ak, anti-HBc/HBc-Ak och HBsAg) vid ca 15 månaders ålder. BUMM informerar vårdnadshavare samt BVC om resultatet på hepatit B-serologin. Remissvar skickas till BVC.

Om barnet är HBsAg positiv ansvarar BUMM för barnets uppföljning, vilket innebär att:

 • göra klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet

 • informera vårdnadshavare enligt "Hepatit B - patientinformation" (se länk nedan)

 • följa barnet ca 1 gång per år och remittera till barnhepatolog vid förhöjda transaminaser

 • ringa och informera Smittskydd Stockholm i god tid inför förskolestart

 • göra paragrafanmälan via SmiNet om barnet uteblir från kontroller.

Länkar

Smittskydd Stockholms information om hepatit B.

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Smittskyddsblad för patienter om Hepatit B. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella. Nya översättningar är under framtagande.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

 • Uppdaterad: 20 januari 2023

 • Faktagranskad: 4 januari 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen