Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sidan beskriver flödet för gravid med hepatit B genom hela vårdkedjan från inskrivning på barnmorskemottagning (BMM) tills det att barnet är 15 månader.

Läkarbesök på BMM

Vid positivt HBsAg bokas den gravida till läkare på BMM så snart som möjligt. Det gäller både nyupptäckta och kända fall. Både skriftlig och muntlig information ska ges till den gravida, se nedan ”Patientinformation för gravida bärare av hepatit B-virus”.

Konsultationsremiss med datum för beräknad partus och eventuellt tolkbehov. Skickas till infektionsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge alternativt Danderyds sjukhus.

Smittskyddsanmälan i Sminet ska alltid utföras för den gravida som är HBsAg-positiv vid graviditetscreeningen. Gäller även gravida med tidigare känd hepatit B. Ange i smittskyddsanmälan om remiss är skickad till infektionsmottagning.

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Infektionsmottagning

Vid besöket på infektionsmottagningen ges information om sjukdomen. Ny provtagning samt smittspårning kommer utföras.

Efter läkarbesöket skickas remissvar till BMM med rekommenderad vaccinationsordination för Hepatit B gällande det väntande barnet. Rekommendationen dokumenteras även i den gravidas Take care-journal.

Läkare på BMM

Läkare på BMM rekommenderar vaccinationsordination till barnet, ”hög- eller lågriskschema” med stöd av remissvar från infektionsmottagning. Detta dokumenteras i blanketten "Rekommenderad vaccinationsordination avseende hepatit B för det väntade barnet" samt i löpande text i MHV 3 i Obstetrix under sökordet ”Bedömning/åtgärd”.

Vaccinationsrekommendationen finns bland blanketter och formulär i Take care i mappen ”Övriga dokument”.

Barnmorskan på BMM

Vid nästa ordinarie barnmorskebesök i graviditeten ges information till den gravida om vaccinationsordination för det väntade barnet. Barnmorskan noterar i funktionen ”Notat” i Obstetrix: ”vaccinationsordination på vaccination för det barnet finns tillgänglig i den gravidas Take care-journal”.

Inhämta och dokumentera samtycke i MHV3 från den gravida. Samtycket innebär att barnläkare på förlossningsklinik får läsa vaccinationsordination i den gravidas journal.

Vid sammanfattningen på BMM

Vid sammanfattning av graviditeten dokumenteras att vaccinationsrekommendationen för det väntade barnet finns i den gravidas Take care-journal.

Barnmorskan rapporterar över till BVC enligt riktlinje:

Uteblivet besök på infektionsmottagning

Om den gravida uteblir från besöket på infektionsmottagning:

 • Infektionsläkare ordinerar prover i Take care och skickar remissvar till BMM att den gravida uteblivit från planerat besök.

 • Ordinerade prover tas på BMM.

 • Provsvaren bedöms av infektionsläkare som skriver kompletterande remissvar med rekommenderad vaccinationsrekommendation.

 • Barnmorska eller läkare på BMM skriver remiss till vårdcentral med önskemål om uppföljning och smittspårning av hepatit B (provtagning och vid behov vaccination av partner, eventuellt tidigare barn och ursprungsfamilj).

Förlossningen/BB

Utifrån rekommenderad vaccinationsordination från läkare på BMM ges enbart hepatit B-vaccin eller i kombination med immunglobulin till barnet snarast, inom 2 timmar efter förlossningen.

Rekommenderad vaccinationsordination, finns i den gravidas Take care-journal i blanketten ”Rekommenderad vaccinationsordination avseende Hepatit B för det väntade barnet” under ”blanketter och formulär”. Efter förlossningen ordinerar barnläkare Hepatit B-vaccination i barnets Take care-journal utifrån vaccinationsrekommendation. På BB S:t Göran ordinerar barnläkare Hepatit B-vaccination i barnets Cosmic-journal och barnmorska administrerar samt dokumenterar i barnets Cosmic-journal.

Vid högriskschema:

Ordination av Immunglobulin

Görs av barnläkare efter förlossningen i ”läkemedelsmodulen” i barnets Take care-journal.

Dokumentation av administrering

Görs i ”läkemedelsmodulen” i barnets Take care-journal samt i FV2 del 2.

Ordination av hepatit B vaccin

Dos 1 (som ges i samband med födseln) samt dos 2 (som ges vid 1 månads ålder) ordineras av barnläkare efter förlossningen i ”vaccinationsmodulen” i barnets Take care-journal.

Vaccinationsschema med benämning ”hepatit B, Barn postpartumprofylax” används.

Dokumentation av administrerad dos 1

Görs i vaccinationsmodulen i barnets Take care-journal samt i FV2 del 2.

Obs! Barn födda före graviditetsvecka 34+0 eller med födelsevikt <2000 g följer alltid ”högrisk-schema”, oavsett tidigare bedömning.

Vid lågriskschema

Ordination av hepatit B vaccin

Dos 1 (som ges i samband med födseln) samt dos 2 (som ges vid 1 månads ålder) ordineras av barnläkare efter förlossningen i ”vaccinationsmodulen” i barnets Take care-journal.

Vaccinationsschema med benämning ”hepatit B, Barn postpartumprofylax” används.

Dokumentation av administrerad dos 1

Görs i vaccinationsmodulen i barnets Take care-journal samt i FV2 del 2.

Obs! Barn födda före graviditetsvecka 34+0 eller med födelsevikt <2000 g följer alltid ”högrisk-schema”, oavsett tidigare bedömning.

I samband med ordination i Take care dokumenterar barnläkare i FV2 i Obstetrix kommentarsfält: "Vaccinationsprogram hepatit B". Barnmorska dokumenterar i FV2 med att sätta ett kryss i rutan hepatit B samt dokumenterar administrerad PEP.

Ordination och administrerad vaccination dokumenteras i barnets ”personnummerjournal” i Take care. Vid tillfällen där barnet inte hunnit få eller inte får ett personnummer efter födelseanmälan skapas reservnummer till barnet. Barnläkare ordinerar då vaccin i barnets ”reservnummerjournal” i Take care och barnmorska dokumenterar administrerad vaccination i reservnummerjournalen.

På BB S:t Göran skrivs en kopia ut på barnets läkemedelsjournal och barnläkare ordinerar andra dosen Hepatit B utifrån rekommenderad ordination. I samband med utskrivning skickas papperskopia på läkemedelsjournal med vaccinationsordination till vald BVC.

BVC

För barn vars födande förälder har hepatit B är rutan för hepatit B i FV2 ikryssad och "vaccinationsprogram Hepatit B" är dokumenterat i kommentarsfältet.

Vid inskrivning på BVC sätts barnet upp på väntelista i Take care för remiss till BUMM för hepatit-B-serologi vid 15 månaders ålder. Remissen skrivs av BHV-sjuksköterska och skickas från BVC efter att barnet fått sina 12-månadersvaccinationer. I remissen ska administrerade vaccinationer samt administrationsdatum för dessa framgå.  

Vid 1 månads ålder ges barnet dos 2 av hepatit B-monovalent vaccin enligt barnläkarordination i ”vaccinationsmodulen” i Take care. Efterföljande hepatit B-vaccindoser ordineras av BHV-sjuksköterskan i form av ett hexavalent vaccin enligt ordinarie barnvaccinationsprogram vid 3,5 och 12 månaders ålder.

För barn födda på BB S:t Göran finns ordination från barnläkare på papperskopia från barnets läkemedelsjournal i Cosmic.

För barn som haft reservnummer under tiden på förlossning/BB och sedan fått ett personnummer under vårdtiden finns både reservnummer och personnummer i FV2. 

Då personnummer finns ska ”personnummerjournalen” fortsättningsvis användas.

 • Ordinerade vaccinationer i reservnummerjournalen kopieras manuellt över till personnummerjournalen i Take care. 
 • Administrerade vaccinationer i reservnummerjournalen kopieras manuellt över till personnummerjournalen i Take care.

Behandlingsformuläret "Vaccinationsordination av det väntade barnet" finns i den födandes Take care-journal under ”blanketter och formulär”.

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

BUMM ansvarar för ordination och provtagning av barnet (anti-HBs/HBs-Ak, anti-HBc/HBc-Ak och HBsAg) vid ca 15 månaders ålder. BUMM informerar vårdnadshavare samt BVC om resultatet på hepatit B-serologin. Remissvar skickas till BVC.

Om barnet är HBsAg positiv ansvarar BUMM för barnets uppföljning, vilket innebär att:

 • göra klinisk smittskyddsanmälan i Sminet

 • informera vårdnadshavare enligt "Hepatit B - patientinformation" (se länk nedan)

 • följa barnet ca 1 gång per år och remittera till barnhepatolog vid förhöjda transaminaser

 • ringa och informera Smittskydd Stockholm i god tid inför förskolestart

 • göra paragrafanmälan via Sminet om barnet uteblir från kontroller.

Länkar

Smittskydd Stockholms information om hepatit B.

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Smittskyddsblad för patienter om Hepatit B. Finns på flera språk.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

 • Uppdaterad: 5 januari 2024

 • Faktagranskad: 5 januari 2024

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen