Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit B, inklusive hur det smittar och eventuell behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning. Remiss till infektionsklinik (alternativt barnklinik/BUMM) rekommenderas.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit B-prov på sexpartners och eventuella familjemedlemmar och om provet är negativt, även vaccinera dessa.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit B ska vara kostnadsfria för patienten.

Vid akut hepatit B - ring oss på Smittskydd Stockholm (kontorstid) för vägledning angående smittspårning!

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

Akut hepatit B

 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

Kronisk Hepatit B

 • sannolikt smittland
 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts
 • om patienten remitterats och vart.

Även om en patient är anmäld tidigare av läkare från en annan vårdenhet önskar vi en ny anmälan då information om smittspårning kan saknas eller behöva kompletteras.

Ny anmälan med uppgift om smittspårning etcetera ska också göras vid övertagning av patient från MVC.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om hepatit B.

Smittskyddsblad för patienter om Hepatit B. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella. Nya översättningar är under framtagande.

Smittspårning

Smittspårning för hepatit B innebär följande:

Akut hepatit B

 • Vilka kan ha utsatts för smitta tre månader bakåt i tiden?
 • Kalla dessa för provtagning och ge första vaccinationsdosen Engerix®B.
 • Om negativ serologi ges fortsatt snabbimmunisering enligt FASS med Engerix®B.
 • Erbjud så snart som möjligt vaccination till familjemedlemmar och sexualpartners.
 • Sök smittkälla max 6 månader bakåt i tiden.
 • Vaccinationen som är kostnadsfri för samtliga kontakter beställs via Oriola Kundservice på telefon 0770-22 20 20, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Kronisk hepatit B

 • Provtagning av partners, familjemedlemmar och övriga som kan ha varit utsatta för smitta.
 • Vaccination med Engerix®B. erbjuds alla som saknar markörer för hepatit B.
 • Om någon kontakt är HBsAg-positiv blir denna patient föremål för ny smittspårning.
 • Vaccinationen som är kostnadsfri för samtliga kontakter beställs via Oriola Kundservice på telefon 0770-22 20 20, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Förskolebarn

 • Innan start i förskola ska övriga barn och personalen i förskolegruppen erbjudas kostnadsfri vaccination, vilket behöver planeras. Det är därför viktigt att vårdnadshavare i god tid innan barnet ska börja i förskola informerar behandlande läkare som i sin tur informerar Smittskydd Stockholm.

PM och anvisningar

Stöd vid tolkning av svar på hepatit B-prover.

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för preexpositionsprofylax mot hepatit B inklusive aktuella riskgrupper.

Länder med intermediär eller hög förekomst av hepatit B (> 2 % av befolkningen HbsAg-positiva).

Stick- och skärskador kan utgöra en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C.

Skolbarn i åldrarna 6-20 år från länder med hög förekomst av hepatit B eller ska erbjudas kostnadsfri kompletteringsvaccination på husläkarmottagningar (HLM) i Region Stockholm. Observera att det endast gäller barn som inte tidigare är vaccinerade mot hepatit B.

Graviditet och hepatit B

Ordinations- och utredningsunderlag för gravid kvinna med hepatit B och hennes barn. Dokumentet ska medfölja den gravida kvinnan från MHV/BMM till förlossning/BB och skickas sedan till barnets BVC.

Vem gör vad inom vården för att förhindra smitta av hepatit B från mor till barn.

Alla HBs-Ag-positiva gravida ska remitteras till Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus.

Information till gravida

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Du som är gravid och bor i Region Stockholm rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Statistik

Under 2021 anmäldes 9 fall av akut och 248 fall av kronisk hepatit B.

Under 2020 togs 88 371 hepatit B-prover, vilket är en minskning jämfört med 2019. Minskningen bedöms vara relaterad till pandemin.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Utbildningsmaterial

På vår sida med utbildningsmaterial finns flera Power Point-presentationer från föreläsningar om hepatit B för olika målgrupper.

Material från Smittskydd Stockholms utbildningar samt annat material framtaget i utbildningssyfte.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information och riktlinjer för förskola och skola.

Beställningsbar affisch för mottagningar där män som har sex med män kan få kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B.

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna hiv och hepatit, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Affisch från Smittskydd Stockholm om hiv/hepatit som riktar sig till personer som injicerar.

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsblad A4-format).

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsaffisch A3-format). Även beställningsbar.

Externa länkar

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.

 • Uppdaterad: 12 mars 2019

 • Faktagranskad: 1 september 2018

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm