Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit B, inklusive hur det smittar och eventuell behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning. Remiss till infektionsklinik (alternativt barnklinik/BUMM) rekommenderas.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit B-prov på sexpartners och eventuella familjemedlemmar och om provet är negativt, även vaccinera dessa.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit B ska vara kostnadsfria för patienten.

Vid akut hepatit B - ring oss på Smittskydd Stockholm (kontorstid) för vägledning angående smittspårning!

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av hepatit B

Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

Akut hepatit B

 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

Kronisk Hepatit B

 • sannolikt smittland
 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts
 • om patienten remitterats och vart.

Även om en patient är anmäld tidigare av läkare från en annan vårdenhet önskar vi en ny anmälan då information om smittspårning kan saknas eller behöva kompletteras.

Ny anmälan med uppgift om smittspårning etcetera ska också göras vid övertagning av patient från MVC.

Smittskyddsblad

Hepatit B - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hepatit B.

Hepatit B - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om Hepatit B. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Smittspårning

Smittspårning för hepatit B innebär följande:

Akut hepatit B

 • Vilka kan ha utsatts för smitta tre månader bakåt i tiden?
 • Kalla dessa för provtagning och ge första vaccinationsdosen Engerix®B.
 • Om negativ serologi ges fortsatt snabbimmunisering enligt FASS med Engerix®B.
 • Erbjud så snart som möjligt vaccination till familjemedlemmar och sexualpartners.
 • Sök smittkälla max 6 månader bakåt i tiden.
 • Vaccinationen som är kostnadsfri för samtliga kontakter beställs via Oriola Kundservice på telefon 031-88 72 90, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Kronisk hepatit B

 • Provtagning av partners, familjemedlemmar och övriga som kan ha varit utsatta för smitta.
 • Vaccination med Engerix®B. erbjuds alla som saknar markörer för hepatit B.
 • Om någon kontakt är HBsAg-positiv blir denna patient föremål för ny smittspårning.
 • Vaccinationen som är kostnadsfri för samtliga kontakter beställs via Oriola Kundservice på telefon 031-88 72 90, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Förskolebarn

 • Innan start i förskola ska övriga barn och personalen i förskolegruppen erbjudas kostnadsfri vaccination, vilket behöver planeras. Det är därför viktigt att vårdnadshavare i god tid innan barnet ska börja i förskola informerar behandlande läkare som i sin tur informerar Smittskydd Stockholm.

PM och anvisningar

Tolkning av hepatit B-serologi

Stöd vid tolkning av svar på hepatit B-prover.

Hepatit B - Preexpositionsprofylax

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för preexpositionsprofylax mot hepatit B inklusive aktuella riskgrupper.

Riskländer för hepatit B - Folkhälsomyndigheten

Länder med intermediär eller hög förekomst av hepatit B (> 2 % av befolkningen HbsAg-positiva).

Stick- och skärskador med risk för blodsmitta

Stick- och skärskador utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C.

Kompletteringsvaccination hepatit B för skolbarn

Skolbarn i åldrarna 6-20 år från länder med hög förekomst av hepatit B eller ska erbjudas kostnadsfri kompletteringsvaccination på husläkarmottagningar (HLM) i Region Stockholm. Observera att det endast gäller barn som inte tidigare är vaccinerade mot hepatit B.

Graviditet och hepatit B

Handläggning av gravid kvinna med hepatit B och hennes barn

Ordinations- och utredningsunderlag för gravid kvinna med hepatit B och hennes barn. Dokumentet ska medfölja den gravida kvinnan från MHV/BMM till förlossning/BB och skickas sedan till barnets BVC.

Hepatit B mor/barn-översikt – vem gör vad?

Vem gör vad inom vården för att förhindra smitta av hepatit B från mor till barn.

Gravid med hepatit B – Remiss till infektionsklinik

Alla HBs-Ag-positiva gravida ska remitteras till Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus.

Information till gravida

Hepatit B och graviditet - Patientinformation

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Information till gravida om infektionssjukdomar

Du som är gravid och bor i Stockholms läns landsting rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Statistik

Hepatit B - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 10 fall av akut och 378 fall av kronisk hepatit B. Det är fortfarande angeläget att personer som kommer från riskländer provtas för denna ”tysta” infektion.

Hepatit B - Nämnardata för 2013-2019

Drygt 99 000 hepatit B-prover togs under 2019, vilket är en fortsatt ökning sedan 2018. Provtagningen i Beroendevården ligger kvar på samma nivå som 2018.

Statistik - smittsamma sjukdomar

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Utbildningsmaterial

På vår sida med utbildningsmaterial finns flera Power Point-presentationer från föreläsningar om hepatit B för olika målgrupper.

Smittskydd Stockholms utbildningsmaterial

Material från Smittskydd Stockholms utbildningar samt annat material framtaget i utbildningssyfte.

Kontakt

Veronica Woxén | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Fredrik Lindström | Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius | Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist | Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information och riktlinjer för förskola och skola.

Hepatit A och B - Affisch riktad till män som har sex med män

Beställningsbar affisch för mottagningar där män som har sex med män kan få kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B.

Hiv och hepatit - Information till dig som injicerar narkotika

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Hiv och hepatit – Affisch riktad till personer som injicerar

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med information som riktar sig till personer som injicerar.

Provtagningsmall STI.pdf

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Frågemall inför STI-provtagning.pdf

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Sexuellt överförbara infektioner - patientinformationsblad

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsblad A4-format).

Sexuellt överförbara infektioner - patientinformationsaffisch

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsaffisch A3-format). Även beställningsbar.

Externa länkar

Kronisk hepatit B, utredning - Internetmedicin.se

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.

Postexpositionsprofylax mot hepatit B - Internetmedicin.se

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.

 • Uppdaterad: 12 mars 2019

 • Faktagranskad: 1 september 2018

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm